Seminar over polisvoorwaarden 2019

Eldermans | Geerts, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist Seminar

Wist u dat de polisvoorwaarden van verzekerden steeds belangrijker worden voor zorgaanbieders? In de polisvoorwaarden staat wanneer een verzekerde recht heeft op (de vergoeding van kosten van) zorg. Steeds vaker merken wij dat verzekeraars in de polisvoorwaarden beperkingen opnemen die voor zorgaanbieders relevant zijn.

Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij op hoofdlijnen op de hoogte zijn van de polisvoorwaarden. Daarom organiseert Eldermans|Geerts op 11 december 2018, van 16:00 tot 18:00 uur, een kosteloos zorgseminar waarin u wordt bijgepraat over de polisvoorwaarden in de praktijk. Tijdens dit seminar wordt stilgestaan bij uw rechten en plichten en zullen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Welke plicht heb ik als zorgaanbieder?
  • Welke ruimte hebben verzekeraars om voorwaarden te stellen in de polisvoorwaarden?
  • Wat betekent het als zorg wordt verleend die niet valt onder de dekking van de verzekering?

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website

Seminar over polisvoorwaarden 2019