52 tandartsen meer opleiden kost jaarlijks 13,1 miljoen euro

Zoals eerder aangekondigd door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de minister voor Medische Zorg en Sport is de Kamer voor het zomerreces geïnformeerd over de kosten van het opvolgen van het tussentijds advies van het Capaciteitsorgaan.

Door het Capaciteitsorgaan wordt geadviseerd om, vanwege het tandartsentekort, 311 opleidingsplaatsen Tandheelkunde te financieren in plaats van de huidige 240 plekken. In de berekeningen die gedaan zijn, is echter van een structurele verhoging van 52 plaatsen uitgegaan. De jaarlijkse kosten voor deze verhoging met 52 plaatsen bedragen 13,1 miljoen euro. 

Er ontstaat een discrepantie omdat universiteiten momenteel meer studenten toelaten dan er door de overheid gefinancierd worden. Recent waren dat 259 opleidingsplaatsen, waardoor het getal van 52 nu als uitgangssituatie is genomen. Afgevraagd kan worden of dat een juiste aanname is. Zo zal deze instroom van bijvoorbeeld zij-instromers of puur het accepteren van een lagere vergoeding per student geen stabiele basis vormen. Wij hadden het logischer gevonden als de kostenraming uitgegaan was van het geadviseerde aantal en het gefinancierde aantal opleidingsplaatsen, wat neerkomt op 71 opleidingsplaatsen en een bedrag van rond de 17,8 miljoen. 

Dit alles is nog altijd ruim minder dan de subsidie aan buitenlands gediplomeerden via de zogenaamde 30% (expat)regeling. Hierbij hoeft voor 30% van het inkomen geen belasting betaald te worden. Doordat in Nederland structureel minder tandartsen worden opgeleid dan het Capaciteitsorgaan adviseert, heeft de rechter in 2013 de 30%-regeling van toepassing verklaard op tandartsen. Eerder becijferde de ANT dat dit de schatkist al snel 20 miljoen op jaarbasis aan gederfde belastinginkomsten kost.

De ANT roept minister Bruins nogmaals op om het advies van het Capaciteitsorgaan serieus te nemen. Dit is het moment waarop we het tij nog kunnen keren. De kosten zijn lager dan de subsidie aan buitenlands gediplomeerden. Stop met het blind staren op taakherschikking maar begin met het voorbereiden van het uitbreiden van de opleidingen.