ACTA: Invoering taakherschikking slecht voor patiëntveiligheid, kwaliteit en doelmatigheid

Afgelopen donderdag heeft het ACTA middels een brief laten weten dat het voorgenomen experiment taakherschikking vooralsnog onwenselijk is. Aan de voorwaarden voor die nieuwe bevoegdheid wordt namelijk in het beoogde experiment nog niet voldaan.

Ter voorbereiding op de discussie in de Tweede Kamer in 2016 over taakherschikking in de mondzorg, hebben de opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde een position paper geformuleerd over de wenselijkheid van taakherschikking en de verandering van de bevoegdheden van de mondhygiënist. In de tussentijd heeft er veel discussie plaatsgevonden, die de aanleiding voor ACTA is geweest om de mening over het experiment aan te passen.

ACTA constateert dat nog niet wordt voldaan aan de randvoorwaarden om de bevoegdheden van de mondhygiënist te veranderen naar ‘volledige zelfstandigheid’. Daarnaast geeft ACTA aan dat de beoogde doelen van taakherschikking zoals beschreven in de position paper ook onder de huidige wet- en regelgeving probleemloos te realiseren en in te voeren zijn.

Hoogleraren en universitair hoofddocenten van ACTA zijn van mening dat het starten van een taakherschikkingsexperiment, zolang niet aan bedoelde randvoorwaarden wordt voldaan, onwenselijk is. In dat geval stelt ACTA dat een veilige behandeling van patiënten, de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid van zorg onvoldoende geborgd is.

De ANT is blij met dit duidelijke standpunt van ACTA. De ANT heeft van meet af aan gewezen op deze risico’s.

Hiermee heeft het ministerie van VWS naast alle bezwaren van tandartsorganisaties, ook te maken met verlies van steun bij de grootste opleider.

De ANT spreekt de verwachting uit dat het ministerie van VWS nu opnieuw het veld zal moeten consulteren en dat er op constructieve wijze naar de taakverdeling binnen de mondzorg kan worden gekeken. Het is nu zaak om de doelen van het experiment nader te beschouwen. Het is belangrijk dat de patiëntveiligheid voorop blijft staan binnen de huidige structuur, waarin het werken onder één dak en uit één patiëntendossier gewaarborgd moeten blijven. 

Randvoorwaarden waarvaan volgens de opleidingen Tandheelkunde en Modnzorgkunde moet worden voldaan voor de goede organisatie en patiëntveiligheid van de Mondzorg:

-Mondhygiënisten en tandartsen werken intensief samen en bij voorkeur onder “één dak”
-Zij maken gebruik van hetzelfde patiëntdossier
-De diagnostische vaardigheden van de mondhygiënist verdienen aandacht, omdat deze sterk ontwikkeld moeten zijn voor adequate doorverwijzing bij niet-pluis gevoel
-De definities van complexe en niet-complexe zorg moeten verder uitgewerkt worden