ANT adviseert minister Bruins waardoor privacy patiënt gewaarborgd blijft

In december kwam het wetsvoorstel over de Wet Marktordening Gezondheidszorg in verband met het verbeteren van toezicht opsporing, naleving en handhaving bij de Eerste kamer binnen. Als reactie stuurde de ANT de Eerste Kamer een brief met de constatering dat er in het wetsvoorstel sprake is van een disbalans tussen enerzijds de zorgverzekeraar en anderzijds de zorgaanbieder.

Ook de Eerste Kamer uitte haar bezwaren, waarna de minister aangaf een novelle in te gaan dienen met een viertal wijzigingen. Als input voor deze novelle heeft de ANT minister Bruins deze week een brief gestuurd met het advies twee aanvullende maatregelen mee te nemen in de novelle waarmee de bezwaren van de Eerste Kamer grotendeels worden weggenomen.

Machtspositie
De zorgaanbieder is in veel gevallen in verregaande mate (financieel) afhankelijk van de zorgverzekeraar en daardoor minder goed in staat een verzoek van de zorgverzekeraar om inzage in patiëntengegevens te weigeren, ook in situaties dat inzage in patiëntengegevens niet noodzakelijk en dus niet toegestaan is. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat zorgverzekeraars te vroeg of te vergaand inzage willen in gegevens, terwijl niet vaststaat dat inzage in patiëntengegevens doelmatig en proportioneel is.

Financiële sanctie
De ANT adviseert met een passende financiële sanctie te komen die een voldoende afschrikwekkende werking heeft voor zorgverzekeraars indien zij – achteraf gezien -  zonder afdoende grond inzage willen in het medisch dossier van een patiënt. Hierdoor kan worden bewerkstelligd dat de medewerkers van de controleafdeling van de verzekeraars afdoende noodzaak zien om kritisch te kijken of de gevraagde gegevens echt noodzakelijk zijn, of dat, conform het bepaalde in de Regeling zorgverzekering, ook met minder gegevens kan worden volstaan. Daarmee is het niet langer uitsluitend aan de zorgaanbieder om dit aan te voeren.

Gegevens onbruikbaar verklaren
Indien blijkt dat de zorgverzekeraar ten onrechte gegevens heeft opgevraagd, dan moet dit tot gevolg hebben dat de zorgverzekeraar deze gegevens niet mag gebruiken in het kader van het lopende onderzoek. Dit is vergelijkbaar met de regeling die in het strafrecht bekend is ten aanzien van onrechtmatig verkregen bewijs door het Openbaar Ministerie. Deze sanctie is met name van belang indien de financiële sanctie niet afschrikwekkend genoeg is.

Deze twee beperkingen, gecombineerd met de wijzigingen die minister Bruins in zijn novelle wenst door te voeren, zijn in de optiek van ANT voldoende om de privacy van de patiënt te bergen en de zorgaanbieder in kwestie niet langer in een onmogelijke positie wordt gebracht.