ANT doet voorstel over tonen van BIG-nummer

De ANT is in samenwerking met andere partijen in gesprek gegaan met het ministerie van VWS over de nieuwe regeling die zorgverleners verplicht om hun BIG-registratie kenbaar te maken in al hun professionele uitingen. 

Door een wijziging in de Wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. De ANT wil bijdragen aan de verbetering van de toegankelijkheid van het BIG-register, zonder lastenverzwaring voor de tandarts. Wij hebben daarom voorgesteld de AMvB zodanig te wijzigen dat een beroepsbeoefenaar uitsluitend verplicht wordt om het BIG-nummer kenbaar te maken op de website of bij opvraging van het BIG-nummer.

Vermelding op de website
Het toevoegen van BIG-nummers op websites vraagt om een eenmalige investering, het bijwerken is relatief eenvoudig te organiseren. Het voorstel is ook een oplossing voor beroepsbeoefenaren die niet als zodanig op websites staan vermeld, omdat zij een telefoonnummer kenbaar kunnen maken waar het BIG-nummer kan worden opgevraagd. Méér dan alleen een verplichting als omschreven in bovengenoemd voorstel, achten wij onverantwoord, onnodig en onterecht.

Geen overbodige vermelding
De verplichting om het BIG-nummer te vermelden op facturen zien wij niet als meerwaarde. De kenbaarheid van het BIG-nummer voor patiënten is vooral van belang voorafgaand aan een behandeling. Het overgrote deel van facturen verloopt (na afloop van een behandeling) via elektronische declaratiestandaarden en gaan direct van zorgaanbieder naar de zorgverzekeraars. Aanpassing van alle declaratiestandaarden is overbodig, omdat het BIG-nummer al af te leiden is via de AGB code, die altijd meegestuurd moet worden. Daarmee brengt dit een onevenredig en onnodige zware administratieve belasting met zich mee, nog van los de financiële impact.

Bestuurlijk overleg
Voor het voorstel hebben meerdere partijen de handen ineen geslagen; KNMP, KNGF, KNOV, KNMT, ANT, V&VN, NAPA, OVAL en alle BOZ-partijen (NFU, NVZ, Actiz, GGZ-nl en VGN).

De conceptnotitie naar aanleiding van het overleg van 5 april zal eind deze maand aan bovenstaande partijen worden toegezonden en in juni in een bestuurlijk overleg worden besproken. Wij vragen de minister om in genoemde conceptnotitie uitdrukkelijk in te gaan op bovengenoemd voorstel en het veld overigens ook een redelijke implementatietermijn te laten alvorens de wijziging in werking zal treden.