ANT en KNMT vragen nadere uitleg huidige omschrijving V84 en V94

Meerdere tandartsen hebben de KNMT en ANT benaderd met het probleem dat zorgverzekeraar VGZ stelt dat de code V94, een viervlaksvulling van composiet, als deze is uitgevoerd in een frontelement, niet (meer) gedeclareerd mag worden en deze daarom afwijst. De beroepsverenigingen hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om om nadere uitleg over de huidige omschrijving en doen een voorstel tot aanpassing.

De reden voor de afwijzing van de declaratie is dat VGZ aangeeft dat V94 alleen gedeclareerd kan worden indien naast drie vlakken er tenminste ook één knobbel in de restauratie moet zijn betrokken, zoals ook in de omschrijving is opgenomen. 

In het verleden is de prestatie V14 omgezet naar V94 mede om de onduidelijkheden rondom onderlagen te verhelpen en tevens vanwege de vele patiëntenvragen die de terminologie (‘kroon van plastisch materiaal’) van V14 opriep. Bij deze omzetting is de zinssnede van tenminste één knobbel toegevoegd om de extra inspanning te beschrijven boven die van een drievlaksvulling. 

Echter in de geest van deze wijziging is ook bedoeld dat de vroegere V14 met twee hoeken in een frontelement ook van toepassing zou zijn voor V94. Nu VGZ declaraties in frontelementen met V94 afwijst vanwege het ontbreken van een knobbel, hebben beide beroepsorganisaties het verzoek gedaan om ook beide hoeken in de prestatieomschrijving van V94 op te nemen.

Totdat dit verzoek is gehonoreerd adviseren wij om bij drie en meervlaksrestauraties in het front waarbij beide hoeken zijn opgenomen, tweemaal V93 te gebruiken. Waarbij het tarief van V93 is verlaagd tot de helft van V94 (€46,60) zodat het totale bedrag op hetzelfde neerkomt.

Lees hier de brief.