ANT stopt met overleg NZa over ambities mondzorg

Het afgelopen jaar heeft de NZa overleg gevoerd met belangenorganisaties in en om de mondzorg met als doel de bekostiging, het tariefsysteem te vernieuwen. Als reden werden knelpunten opgevoerd die volgens de autoriteit breed herkend werden. De knelpunten werden nauwelijks in relatie gebracht met het tariefsysteem en er is vervolgens een traject ingezet waarin vanuit ‘gezamenlijke ambities’ naar beleid toe gewerkt zou worden. De notulen van de verschillende overleggen spraken steeds over een brede overeenstemming, maar juist de ANT is gedurende het gehele proces zeer kritisch geweest.

ANT maakte vooral bezwaar tegen de timing van de NZa; het tariefsysteem aanpassen vlak voor er gestart wordt met het experiment taakherschikking is volgens de beroepsorganisatie een slecht idee, hier zijn duidelijke parallellen te trekken met het experiment met vrije tarieven. Alles wijst er volgens de ANT op dat bepaalde maatregelen die op basis van de 'gezamenlijke' ambities zullen worden genomen, de kostenstijging die taakherschikking oplevert moeten maskeren. Dat valt onder meer op te maken uit publicaties van de NZa waarin ze stelt een groot voorstander te zijn van 'de juiste zorg op de juiste plek', waar taakherschikking een essentieel onderdeel van uitmaakt. De NZa zegt het als haar taak te zien de bekostiging in zorgsectoren aan te passen om taakherschikking te bevorderen. De ANT vindt het onacceptabel dat de NZa in een eerder stadium ontkennend heeft geantwoord op vragen over het bestaan van een verband tussen de wens om de bekostiging aan te passen en het voorgenomen experiment met taakherschikking. Bovendien is het ongepast om nog voor het experiment van start gaat, uit te gaan van het succes ervan.

De ANT heeft de NZa per brief laten weten geen deel uit te willen maken van een proces waarin het duidelijk is dat de beroepsgroep mag meepraten, maar vooral niet meebeslissen. In de brief schrijft de ANT op geen enkele wijze medeverantwoordelijk te willen zijn voor maatregelen die naar haar mening afbreuk doen aan de kwaliteit van mondzorg en daarmee aan de belangen van patiënten en consumenten die op deze zorg zijn aangewezen.

Lees hier de brief.
Lees hier het ANT-persbericht.