ANT verzoekt Raad van State om negatief advies uit te brengen over de AMvB taakherschikking

Minister Bruins heeft diens zeer omstreden AMvB inmiddels ter advies aan de Raad van State voorgelegd. De minister is verplicht dit advies te vragen, echter niet om het ook op te volgen. In dat laatste geval zal de minister wel aan de Kamer gemotiveerd moeten aangeven waarom hij van het advies wil afwijken.

Het toetsingskader dat de Raad hanteert, omvat een juridische -, een wetstechnische- en een beleidsanalytische toets. De ANT heeft vandaag een uitgebreide zienswijze neergelegd bij de Raad en aansluiting gezocht bij deze drie toetsen om aan te geven dat de voorgenomen AMvB op alle terreinen tekort schiet en dat alleen een negatief advies recht doet aan dit beleidsvoornemen. 

De ANT heeft o.a. de volgende punten onder de aandacht van de Raad gebracht:

 • De minister misbruikt dit experiment voor andere doelen dan waarvoor de wet voorziet.
 • De rechtspositie van mondhygiënisten die deelnemen aan het experiment is onvoldoende geborgd.
 • Het beleid is al bijna 20 jaar oud, een experiment lijkt in dat geval ruim over tijd.
 • Er is in feite al 10 jaar geëxperimenteerd en iedereen kent inmiddels de uitkomst die voor VWS in feite al een voldongen feit is.
 • Deelnemers aan het experiment mogen zelf gaan delegeren hetgeen tijdens een experiment onwenselijk is.
 • De experimenteerbepaling in de wet Big is niet bedoeld om herschikking van taken te bewerkstelligen.
 • Het experiment draagt niet bij aan het ontwikkelen van een nieuw beroep. 
 • De deskundigen hebben aangegeven dat de opleiding tot mondhygiënist momenteel tekort schiet op het gebied van de radiologie.
 • Het ontwerpbesluit is niet in staat aan te geven wat onder primaire caviteit moet worden verstaan en schiet daarmee tekort in de vereiste motivering.
 • Het besluit heeft alle schijn van cliëntelisme en dat zou in strijd zijn met het doel van een experiment.
 • Het besluit draagt niet bij aan de oplossing van het capaciteitsprobleem en mist daarmee een vastgestelde noodzaak voor deze regelgeving.
 • De minister maakt niet duidelijk wanneer het experiment geslaagd is, evaluatie op zich is niet voldoende.
 • Taakverschuiving is niet meetbaar zolang alleen tandartscodes worden gebruikt.
 • Patiënten zullen door de bomen het bos niet meer zien.
 • De maatregel creëert in feite een nieuwe categorie concurrenten van de tandartsen die wel als achterwacht moeten gaan functioneren.
 • Deze achterwachtfunctie is en wordt  echter niet wettelijk geregeld.
 • Tandartsen zijn en blijven belangrijke opleiders van mondhygiënisten die deels als toekomstige concurrenten moeten worden gezien maar hun verantwoordelijkheid binnen het opleidingstraject is onvoldoende afgebakend.
 • De maatregel is strijdig met de Europese Richtlijn voor beroepskwalificaties en minimumeisen voor beroepsuitoefening.

 

Meer weten over de Raad van State? Bekijk de video hieronder. 


Videobron: Raad van State