Coronavirus update 30 maart

update: 30 maart 2020

Meest recente data RIVM
COVID-19 infecties op de Nederlandse IC’s

Wetenschappelijke commissie opgericht die rapporteert aan de vier mondzorgkoepels

Om tot eenduidige adviezen te komen rondom o.a. infectiepreventie gedurende de Coronacrisis hebben de vier mondzorgkoepels ANT, NVM, ONT en KNMT een commissie opgericht.

Deze commissie zal namens de verschillende koepels adviezen uitwerken die van belang kunnen zijn bij het hervatten van de reguliere mondzorg. Vanuit deze commissie zal de basis worden aangedragen om te komen tot eenduidige en verantwoorde adviezen. Elke koepel zal hiervoor een wetenschapper en een bestuurslid afvaardigen. 

Zorgverzekeraars

Vorige week meldden wij u dat de ANT contact heeft gezocht met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit, naar aanleiding van de brief die ZN verstuurde waarin specifiek gesproken werd over regelingen voor gecontracteerde zorgverleners. Dit contact heeft opgeleverd dat ZN geen onderscheid meer maakt tussen gecontracteerde en ongecontracteerde mondzorg. Verder beraadt ZN zich deze week, waarin diverse overleggen geagendeerd staan, verder op de te nemen maatregelen.

Banken

Er zijn veel leden die contact hebben gezocht met de ANT met betrekking tot de voorwaarden die banken zullen gaan hanteren voor de steunmaatregelen die zij hebben aangekondigd en wat deze precies gaan kosten. Deze vragen kunnen het best door de eigen bank of accountant beantwoord worden, maar de ANT zal er in ieder geval voor pleiten dat deze kosten onderdeel worden van de steunmaatregelen.

Verder bereiken ons uiteenlopende berichten over de medewerking die banken verlenen. Merkt u dat uw bank niet geneigd is met u mee te denken, dan horen wij dat graag van u.

Stapeling van maatregelen niet mogelijk

Gebruik maken van de overheidsmaatregelen zoals de NOW regeling of de compensatie van 4000€ sluit uit, dat men gebruik mag maken van andere steunmaatregelen. Dit feit houdt in dat er een substantieel pakket aan maatregelen op tafel moet komen willen mondzorgpraktijken niet gaan omvallen; als de compensatie voor de loonkosten niet via de NOW kan, moet hij volledig onderdeel uitmaken van het pakket aan steunmaatregelen dat binnenkort verwacht wordt.

Mondzorgcoalitie

ANT, NVM en ONT hebben zich verenigd in de Mondzorgcoalitie en hebben de overheid verzocht vanaf nu rechtstreeks met dit samenwerkingsverband in contact te treden.  De nieuwe coalitie heeft als eerste gezamenlijk wapenfeit public affairs-bureau Bouf Legal in de arm genomen om de onderhandelingen voor de steunmaatregelen te gaan voeren. Bouf Legal heeft ervaring met de onderhandelingen voor vergelijkbare regelingen in andere zorgsectoren. Wij houden u uiteraard van deze belangrijke ontwikkeling op de hoogte.

ANT meldactie NZa

Zaterdag 28 maart riep de ANT alle tandartsen en mondhygiënisten en praktijkhouders die failliet dreigen te gaan omdat financiële steunmaatregelen te laat of te gebrekkig zijn op, om dit te melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze actie is een groot succes gebleken. Door de coronacrisis heeft vrijwel de hele mondzorgsector te kampen met een omzetdaling van 95% of meer, terwijl een groot deel van de vaste kosten gewoon doorgaat. Steeds meer leden melden zich bij de ANT met de vrees dat ze binnen enkele weken failliet gaan zonder steunpakket.

Daarbij is het belangrijk dat een instantie zoals de NZa, die toeziet op de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de mondzorg in Nederland, ook op de hoogte is van de ernst van de situatie. Als praktijken door de coronacrisis op grote schaal moeten sluiten bij gebrek aan financiële steun, dan komt de beschikbaarheid van de mondzorg in gevaar. Het verzoek is om te melden in welke plaats u werkzaam bent, hoeveel patiënten u bedient en vanaf welke datum deze patiënten geen tandarts meer hebben omdat u niet langer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen omdat steunmaatregelen te laat of te beperkt zijn gebleken.

De webpagina van de NZa waar wij u vroegen de meldingen te doen werd zondagavond offline gehaald omdat deze de stroom van mails n.a.v. onze oproep niet meer kon bolwerken. Vandaag in de loop van de middag is deze weer online gekomen. Melden via info@nza.nl is zoals de oproep stelde, ook mogelijk. Inmiddels heeft de NZa contact met ons gezocht: er is naar aanleiding van de vele meldingen die gedaan zijn, aanstaande woensdag een spoedberaad ingelast tussen VWS, NZa, Zorgverzekeraars Nederland en de mondzorgkoepels.

Wij willen een ieder die gehoor gegeven heeft aan de oproep bedanken voor zijn of haar belangrijke bijdrage.

Media-aandacht mondzorg

Een aantal leden vraagt zich af of het niet verstandig is om de aandacht van de media te zoeken voor de penibele situatie waarin de mondzorg zich momenteel bevindt. Wij hebben dit voorgelegd aan de adviseurs van de Mondzorgcoalitie en het is hun overtuiging dat deze aandacht op dit moment averechts effect kan hebben aan de onderhandelingstafel. De optie blijft natuurlijk open, maar de timing zou nu niet goed zijn. Wij vragen u dan ook, indien u door de media benaderd wordt, hen te verwijzen naar uw beroepsvereniging.

Coronavirus update 30 maart