Dit zijn de belangrijkste gevolgen van de miljoenennota

Afgelopen dinsdag was het, zoals iedere derde dinsdag van september, weer Prinsjesdag. De ANT zet alle relevante zaken voor de tandarts op een rij.

Aantal opleidingsplekken Tandheelkunde enkel verhoogd bij krimp instroom Geneeskunde
Het aantal opleidingsplekken Tandheelkunde zal enkel worden verhoogd bij een krimp van het aantal opleidingsplaatsen Geneeskunde. Verwacht wordt dat het binnenkort te ontvangen advies van het capaciteitsorgaan zal aangeven dat de capaciteit van de initiële geneeskunde opleiding omlaag kan. In dat geval zal in overleg met de minister van VWS het aantal opleidingsplekken tandheelkunde per studiejaar 2021/2022 worden verhoogd en gelijk hieraan het aantal opleidingsplekken initiële geneeskunde worden verlaagd. Het met elkaar verbinden van de mogelijke uitbreiding aan het aantal opleidingsplaatsen geneeskunde is vreemd te noemen omdat het tekort aan tandartsen leidend zou moeten zijn en niet de overheidsfinanciën. De ANT vindt dit een kwalijke zaak en is teleurgesteld dat de overheid nog steeds geen concrete uitspraak doet. In het licht van de honderdduizenden kinderen die nog niet naar de tandarts gaan en de aankomende vergrijzing kan er niet getreuzeld worden.

Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek
Vooruitlopend op voorstellen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt wordt de arbeidskorting sneller verhoogd en de zelfstandigenaftrek sneller verlaagd. Vanaf 2020 gaat de zelfstandigenaftrek in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 omlaag naar € 5.000 in 2028. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt in 2020 € 7.030 (2019: € 7.280). De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers in de inkomstenbelasting mogen aftrekken van hun winst, mits ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. Met de zelfstandigenaftrek wordt het bedrag waarover inkomstenbelasting is verschuldigd, verlaagd. Hierdoor wordt per saldo minder inkomstenbelasting afgedragen aan de Belastingdienst.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
ZZP'ers moeten zich op den duur gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Wanneer die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ingaat en wat het gaat kosten, is nog niet duidelijk. In de zomer van 2020 volgt een voorstel.

Zelfstandigenverklaring
Vanaf 2021 geldt voor ZZP'ers een minimumuurtarief van € 16,- per uur. Bij ZZP'ers met een uurtarief boven de € 75,- gaat het kabinet ervan uit dat men kan sparen voor werkloosheid en pensioen en zich hiervoor kan verzekeren. Daarom kunnen ZZP'ers met een hoog tarief vanaf 2021 werken met een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandig ondernemer werken en gevrijwaard zijn van loonheffingen, pensioenverplichtingen en cao-bepalingen.

Toekomstbestendige zorg
Komend jaar is er 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is ruim 3 miljard meer dan in het jaar ervoor. Het toekomstbestendig maken van de zorg om aan de stijgende zorgvraag te kunnen voldoen is één van de speerpunten. VWS is van plan dit te doen middels reventie in plaats van curatie, het verplaatsen van zorg door de inzet van moderne en digitale technologie en het aantrekken van voldoende werkers in de zorg. Voor de zomer van 2020 komt het ministerie met een visie hoe ze dit denkt te gaan doen. 

Wettelijk verplichte gegevensuitwisseling
In het programma 'Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg' heeft het ministerie van VWS de benodigde wetgeving opgesteld voor het digitaal uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners. Dit met als doel de digitalisering van de zorg te versnellen.

Antibioticaresistentie
De tien Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie, die zich bezighouden met tegengaan van antibiotica-resistentie, zullen verder worden versterkt. Ook zullen samenwerkingen in de regio worden gestimuleerd.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
De VOG wordt nu als een vergoeding beschouwd die in de vrije ruimte valt. Dit wordt door werkgevers als hinderlijk ervaren, want een dergelijke verklaring is vaak wettelijk verplicht en heeft geen voordeel voor de werknemer. Daarom wordt de VOG per 1 januari 2020 gericht vrijgesteld.

Dit zijn de belangrijkste gevolgen van de miljoenennota