Dringende oproep KNMT en ANT: leid meer tandartsen op

De KNMT en ANT hebben een oproep gedaan om snel meer tandartsen op te leiden en de adviezen van het Capaciteitsorgaan niet langer te negeren. In een gezamenlijke brief vragen de twee beroepsverenigingen aan de Tweede Kamer om hier bij de minister Van Rijn (Medische Zorg) op aan te dringen.

In de brief vragen de KNMT en ANT tevens aandacht voor de positie van zzp’ers in de zorg, voorlichting aan ouders over mondzorg voor kinderen en het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitzonderingen in de Europese Dienstenrichtlijn. Kamerlid Henk van Gerven (SP) heeft naar aanleiding van de brief een verzoek ingediend om nog voor het zogenaamde Notaoverleg Cure op maandag 29 juni een schriftelijke reactie van de minister van Medische Zorg en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) te ontvangen met betrekking tot de opleidingscapaciteit.

Advies Capaciteitsorgaan

In april heeft het Capaciteitsorgaan in een bijgesteld advies geadviseerd jaarlijks 359 tandartsen op te leiden. Dit is een flinke toename ten opzichte van het huidige aantal plekken, want op dit moment financiert de overheid jaarlijks 240 opleidingsplekken en bekostigen de opleidingen zelf nog eens 35 plaatsen.

De KNMT en ANT hebben aan de bel getrokken omdat we verschillende signalen hebben ontvangen dat het ministerie van OCW, dat de plekken financiert, het advies van het Capaciteitsorgaan niet zal opvolgen. In de OCW-begroting voor 2020 staat bovendien dat een verhoging bij Tandheelkunde zal worden gefinancierd uit een daling bij initiële Geneeskunde. In het bijgestelde advies vervalt deze daling bij Geneeskunde echter, omdat de verwachting is dat de zorgvraag de komende jaren flink zal toenemen. Dit wordt trouwens ook voor de vraag naar mondzorg verwacht.

Het Capaciteitsorgaan adviseerde al meerdere keren om de opleidingscapaciteit voor Tandheelkunde te verhogen en deze adviezen worden al sinds 2009 genegeerd. Nederland wordt hierdoor steeds afhankelijker van buitenlandse tandartsen en de toegang tot de tandarts komt onder druk te staan. De minister zal voor de zomer met een reactie op het advies van het Capaciteitsorgaan komen. De KNMT en ANT hebben in de brief Kamerleden opgeroepen op om erop aan te dringen dat het advies ook daadwerkelijk wordt opgevolgd. En dat de kunstmatige tegenstelling die is gecreëerd tussen een daling bij initiële Geneeskunde en een verhoging bij Tandheelkunde daarbij wordt losgelaten.

Zelfstandigen in de zorg onmisbaar

Tijdens het Notaoverleg Cure behandelen de Kamerleden veel verschillende onderwerpen. Als gevolg van de coronacrisis hebben activiteiten in de Tweede Kamer de afgelopen maanden nagenoeg stil gelegen, afgezien van debatten over de coronacrisis, en om de achterstand in te halen worden nu een aantal brede overleggen gehouden waarin veel onderwerpen zijn gebundeld.

In de brief hebben we daarom ook aandacht gevraagd voor de positie van zelfstandigen in de zorg. Zzp’ers in de zorg zijn noodzakelijk om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen.

Dit betekent dat de huidige generieke webmodule voor de zorg wordt vervangen door een sectorspecifieke versie, die rekening houdt met onder andere zorgwetten en factoren rondom kwaliteit van zorg en veiligheid van patiënten, het moeten voldoen aan beroepskwalificaties, leiding geven bij het verlenen van zorg en werken conform protocollen, richtlijnen en veldnomen.

Voorkom misbruik Europese Dienstenrichtlijn

Om te stimuleren dan kinderen bij de tandarts komen, hebben de KNMT en ANT opgeroepen om ook op de langere termijn ouders te blijven wijzen op het feit dat zij niet hoeven te betalen voor mondzorg voor hun kinderen. Tot slot wijzen we op de huidige situatie waarin misbruik kan worden gemaakt van de Europese Dienstenrichtlijn, waardoor het mogelijk is om als buitenslands gediplomeerde tandarts langere tijd in Nederland te werken zonder daarvan melden te maken bij het BIG-register.

Brief KNMT en ANT aan zorgwoordvoerders Tweede Kamer (pdf)