EERSTE KAMER DEELT ZORG ANT OVER WKKGZ

Op 28 januari jl. vond in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek plaats van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet moet de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) vervangen. 

Veranderingen
Invoering van de Wkkgz zal onder meer betekenen dat de klachtencommissies een andere rol krijgen, de termijn waarbinnen een schriftelijk oordeel over een klacht moet worden gegeven flink wordt beperkt en aansluiting bij een (centrale) geschillencommissie verplicht wordt gesteld. Deze geschillencommissie kan een bindende uitspraak doen waartegen geen beroep mogelijk is. Al met al een behoorlijke impact op het werkveld en ook voor patiënten niet zonder meer een verbetering.

Brief ANT
Op 12 december jl. heeft de ANT in een kritische brief aan de Eerste Kamer haar zorg kenbaar gemaakt. Meerdere partijen delen onze zorg, zo maken we op uit de gestelde vragen en geuite kritiek (twee keer wordt expliciet verwezen naar de ANT-brief). Hier kunt u het voorlopig verslag van de vaste kamercommissie lezen. De commissie verwacht uiterlijk 19 maart een reactie van de regering. Wordt vervolgd.