Eerste lijn waarschuwt: wetsvoorstel cliëntenraden verhoogt regeldruk

De Tweede Kamer debatteert in de week van 11 september met minister Bruins (VWS) over het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (Wmcz). Met deze wet wil de minister de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners (inclusief ondersteunend personeel) te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. Als eerstelijnsorganisaties vinden wij dit een zeer ongewenste ontwikkeling en pleiten voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders.

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer vragen we als eerstelijnsorganisaties van tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, huisartsen, vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten aandacht voor de onevenredige belasting van kleinschalige zorgaanbieders en zetten we vraagtekens bij de keuze voor de huidige (ogenschijnlijk willekeurige) grens van meer dan 10 zorgverleners.

Uitzondering gevraagd
In het wetsvoorstel staat dat instellingen waarbij meer dan tien zorgverleners werkzaam zijn verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. Dit betekent dat een groot deel van de eerstelijnszorgaanbieders, gezien het grote aantal deeltijdcontracten, verplicht wordt een cliëntenraad in te stellen. Voor apothekers is al wel een uitzondering gemaakt. Als eerstelijnsorganisaties pleiten wij voor een uitzonderingspositie van alle kleinschalige zorgaanbieders met minder dan 50 zorgverleners. Op deze manier wordt zowel aangesloten bij de Zorgbrede Governancecode 2017 als bij de Wet op de ondernemingsraden (WOR), waar de grens wordt gelegd bij een zorgaanbieder waarvoor minimaal 50 zorgverleners werkzaam zijn.

Verminder de regeldruk
Als de voorgestelde wetswijziging wordt bekrachtigd, voorzien wij een grote toename van de administratieve druk en organisatorische en financiële lastenverzwaring. Precies het tegenovergestelde van wat we juist in de zorg willen bereiken met steun van het ministerie van VWS. Het beginsel van proportionaliteit bij met name kleinschalige zorgaanbieders moet in ogenschouw worden genomen. Dit is in lijn met het advies van de Raad van State.

Effectieve medezeggenschap
Daarnaast geloven wij dat effectieve medezeggenschap niet per definitie wordt bereikt met een verplicht ingestelde cliëntenraad. Met alternatieve en/of informele vormen van medezeggenschap en patiëntenparticipatie kan naar onze mening eenzelfde, zo niet beter, resultaat worden bereikt. Ook de Raad van State heeft dit duidelijk naar voren gebracht in zijn advies.

Als eerstelijnsorganisaties hebben we over dit wetsvoorstel in een eerder stadium verschillende malen contact gehad met de betrokken ambtenaren van het ministerie van VWS. Daarnaast hebben we op de openbare consultatieversie van het wetsvoorstel gereageerd richting politiek en ons daarin sterk gemaakt voor het voorkomen van het instellen van een cliëntenraad voor kleinschalige zorgaanbieders. In aanloop naar het plenaire debat benaderen we verschillende fracties in de Tweede Kamer.


Lees de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.