Inzet voormalig-zorgpersoneel

Door de Coronavirus pandemie kan een punt worden bereikt waarin door overmacht grote tekorten aan personeel ontstaan, terwijl hulp dringend nodig is. Hierdoor kan sprake zijn van een noodsituatie. Dan is de ruimte die de huidige wetgeving biedt – om onder supervisie van een bevoegde zorgverlener te werken – niet meer voldoende. Om het zorgpersoneel te ontzorgen en de continuïteit van de zorg te blijven borgen, neemt de Minister van Medische Zorg twee tijdelijke maatregelen, te weten:

Voormalig BIG-zorgpersoneel: artsen-  en verpleegkundigen- niet-praktiserend kunnen onder bepaalde voorwaarden worden ingezet.
De herregistratie van alle BIG-zorgverleners wordt opgeschort.

Beide maatregelen zullen gehanteerd worden, zolang de situatie daarom vraagt.

Concreet betekent dat: voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. De voormalig zorgverlener dient bekwaam te zijn; en te beschikken over voldoende recente kennis en vaardigheden. Hierbij zijn voorwaarden geformuleerd. Deze zijn hier te vinden.

Daarnaast wordt de herregistratie-verplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order opgeschort. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zolang de situatie daarom vraagt zij zich niet hoeven te herregistreren. De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen.