Meeste overnames mondzorg door private equity en vaak ook buitenlandse partijen

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceerde de Informatiekaart Concentraties in de zorg 2019. De mondzorg scoorde het hoogst. In de mondzorgsector zien we vooral dat een grote organisatie een kleine organisatie overneemt in plaats van een fusie van twee grote organisaties. Een kleine organisatie die een kleine organisatie overneemt hoeft dit niet te melden bij de NZa. Het gaat hier enkel om concentraties waarbij ten minste één zorgaanbieder betrokken is, die door tenminste 50 personen zorg doet verlenen.Als reden voor de mondzorg worden schaalvoordelen en/of continuïteit van zorg als de belangrijkste redenen voor een concentratie genoemd. De schaalvoordelen behalen partijen doorgaans door het centraal organiseren van allerhande ondersteunende diensten (van administratie tot boekhouding tot inkoop).

Bij de concentraties meegenomen in deze analyse geven partijen in 23 aanvragen aan dat er zorginhoudelijke wijzigingen plaatsvinden na de voorgenomen concentratie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat afdelingen integreren of dat (een deel van) het zorgaanbod vervalt of juist wordt uitgebreid. Ook kunnen de zorgprocessen opnieuw ingericht worden. Door de concentratie kunnen bijvoorbeeld partijen volumenormen halen of dure investeringen worden gefinancierd. Belangrijk aandachtspunt is daarbij volgens NZa, ongeacht of er wel of geen zorginhoudelijke wijzigingen plaatsvinden, dat de toegankelijkheid en continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft. Hiernaar wil NZa in 2020 intensiever kijken.

Buitenlandse partijen
Concentraties binnen de zorg vinden volgens NZa verspreid over heel Nederland plaats. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden ten aanzien van de spreiding te zien.
De mondzorg scoorde ook het hoogst als het gaat om de betrokkenheid van buitenlandse partijen. Bij 118 aanvragen is er sprake van betrokkenheid van een buitenlandse partij. Bij veel van deze aanvragen zijn partijen betrokken die al langer op de Nederlandse markt actief zijn. Dat er in de mondzorgsector het vaakst sprake is van betrokkenheid van een buitenlandse partij is volgens NZa goed te verklaren door het feit dat vrijwel alle mondzorgketens een zetel hebben in het buitenland. In zes aanvragen waar een buitenlandse partij bij betrokken is vinden er zorginhoudelijke wijzigingen plaats na de voorgenomen concentratie. Nederlandse tandartsen hoeven een overname niet te melden bij de NZa.Private equity
Bij 151 aanvragen is er sprake van betrokkenheid van een zogeheten private equity-partij. Bij zeven van deze aanvragen is er sprake van zorginhoudelijke wijzigingen na de voorgenomen concentratie. Ook hier scoort de mondzorg weer het hoogst.De cijfers laten een grote betrokkenheid zien van private equity en buitenlandse partijen in de zorg, en met name de mondzorg. Toch zegt de NZa, op basis van de zorgspecifieke concentratietoets, geen conclusies te kunnen trekken ten aanzien van het effect op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. NZa geeft de risico's die samenhangen met buitenlandse en private equity partijen nader te gaan verkennen.

Lees hier de volledige publicatie van NZa