Minder lasten en meer mondzorg?

Zorgverzekeraars Nederland heeft, in navolging van het huisartsen-initiatief ‘Het roer moet om’, met 24 brancheorganisaties van eerstelijns zorgaanbieders, waaronder mondzorg, afspraken gemaakt om onnodige administratieve lasten te verminderen. Woensdag jl. overhandigde Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, de eerste resultaten van het traject ‘Vermindering administratieve lasten in de eerstelijnszorg’ aan minister Schippers.

Resultaten

Per zorgsector zijn knelpunten besproken en afspraken gemaakt. In de werkgroep mondzorg werd onder andere afgesproken om de huidige ‘papieren’ machtigings- en declaratieprocedure te vervangen door een efficiënte, digitale procedure.

Kritiek vanuit de ANT
Niet zichtbaar in het rapport zijn de expliciete kanttekeningen die de ANT maakte. Naast alle positieve intenties en voorgestelde verbeteringen bespeurde de ANT een aantal dreigende lastenverzwaringen. Ook lijken er juist meer restricties aan tandartsen opgelegd te worden.De ANT heeft bijvoorbeeld fors geageerd tegen het voornemen om op de facturen verplicht te vermelden zowel de agb-code van de praktijk als van de individuele daadwerkelijke behandelaar(s). Er zal moeten worden geinvesteerd in software om dit mogelijk te maken, het is de vraag of alle software leveranciers dit kunnen implementeren en of de rekening er duidelijker door wordt. De vraag is wie deze extra regeldruk dient en welk probleem hiermee opgelost wordt?  Collega-mondzorg koepelorganisaties vonden verzet tegen deze volgens de ANT lastenverzwarende maatregel helaas overbodig.

Eén van de andere punten was het afwijzen van declaraties door zorgverzekeraars vanwege onduidelijkheden in de reikwijdte van de betreffende declaratiecodes. De voorstellen die door ZN zijn aangeboden aan de NZa hebben geen betrekking op de knelpunten die de tandartsen ervoeren, maar zijn een beperking van de mogelijkheden om legitieme behandelingen uit te voeren. De beperkingen behelzen o.a. declareren van meerdere vullingen in een gebitselement en de beetregistratie bij kroon- en brugwerk (facebow).

De ANT wenst uitdrukkelijk om niet mee te werken aan het creëren van mogelijkheden die niet zozeer transparantie tot doel hebben, maar ten behoeve van sturing – en dus oneigenlijk – kunnen worden gebruikt.

Procesafspraken

Naast de concrete afspraken die administratieve lasten moeten verminderen, zijn ook procesafspraken gemaakt. Doel is om de huidige onnodige administratie aan te pakken en onnodige lasten in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt gekeken naar wat zorgverzekeraars hieraan kunnen doen, en ook wat de toezichthouder (NZa), de regelgever (VWS) en de beroepsorganisaties kunnen doen.

De werkgroep AL Mondzorg blijft.

De ANT is voorstander van structureel periodiek overleg. Evaluatie van de voortgang van ingezette verbetertrajecten en beantwoording hiervan aan initiële doelstellingen is van groot belang. Zo ook de mogelijkheid van het informeel en efficiënt oppakken van nieuw geconstateerde problematiek.

Het volledige rapport is te vinden in deze publicatie en op de website: www.minderlastenmeerzorg.nl. Op de website staat ook een animatiefilmpje waarin de belangrijkste resultaten worden toegelicht.

Hebt u een vraag naar aanleiding van het rapport of een suggestie om de administratieve last te verlichten? Mail het aan service@ant-tandartsen.nl