Model medezeggenschapsregeling voor cliëntenraad beschikbaar

Vanaf 1 juli 2020 moeten mondzorgpraktijken waar meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn over een cliëntenraad beschikken. Het nieuwe model medezeggenschapsregeling helpt praktijken om keuzes en afspraken over medezeggenschap te maken én vast te leggen.

Praktijk en cliëntenraad geven samen invulling aan medezeggenschap
Cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. De mondzorgpraktijk en de cliëntenraad, ook wel patiëntenraad genoemd, geven in samenspraak invulling aan de medezeggenschap en de inbedding van cliëntenraad in de praktijk. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een medezeggenschapsregeling. Om praktijken op weg te helpen, heeft de ANT samen met de KNMT, InEen, LHV en KNGF het model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg ontwikkeld.

Model voldoet aan eisen Wmcz en biedt keuzemogelijkheden
Het model voldoet aan de eisen die de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) stelt en biedt verschillende keuzemogelijkheden. De keuzemogelijkheden, zoals de mogelijke aanvullingen vanuit de Wet zorg & dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz), zijn beschreven in de toelichting bij het model medezeggenschapsregeling. Zo kan iedere praktijk de regeling aanpassen aan de eigen situatie.

Download het model medezeggenschapsregeling
Download de toelichting bij het model

Voorbeeld huishoudelijk reglement
Bij een van de stappen uit het stappenplan om een cliëntenraad op te richten is het opstellen van een huishoudelijk reglement waarin de werkwijze van de raad staat. Ook hier is nu een voorbeeld voor beschikbaar.

Download het voorbeeld

Begrip voor mogelijke vertraging inrichting cliëntenraad door corona
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft aan begrip te hebben voor vertraging van het instellen van een cliëntenraad en zal daarom vanaf 1 juli niet direct actief handhaven. De Wmcz geeft zorgorganisaties tot 31 december 2020 de tijd om met de patiëntenraad afspraken te maken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de medezeggenschap en dit neer te leggen in een medezeggenschapsregeling. Ook hiervoor geldt dat praktijken moeten kunnen aantonen dat zij hiermee bezig zijn, maar dat de Inspectie niet direct zal handhaven.