Moties van CDA over taakherschikking aangenomen door Tweede Kamer

Er is gestemd over de motie die Van Gerven (SP) en de twee moties die Van den Berg (CDA) hebben ingediend over de AMvB taakherschikking.

De moties werden ingediend naar aanleiding van de antwoorden die minister Bruins had gegeven op de vele kritische vragen over de taakherschikking uit de Eerste en Tweede Kamer. Vorige week gaf minister Bruins tijdens de plenaire vergadering al zijn mening over de moties. Hierbij gaf hij aan geen oren te hebben naar de motie van Van Gerven. De moties van Van den Berg onderschreef hij wel. De Tweede Kamer heeft nu dezelfde uitkomst aan de moties gegeven als minister Bruins.

De motie van Van Gerven, met het verzoek de taakherschikking uit te stellen totdat de resultaten van het onderzoek door het Capaciteitsorgaan beschikbaar zijn, is helaas niet aangenomen in de Kamer.

Wel werd er ingestemd met de moties van Van den Berg. Van den Berg verzocht de minister in één van haar moties te waarborgen dat de geregistreerde mondhygiënisten daadwerkelijk een samenwerkingsovereenkomst met een tandarts als achterwacht hebben afgesloten. Ook werd de motie over het informeren van de Kamer over de uitkomsten van de nulmeting en parameters van het experiment aangenomen.

De ANT is teleurgesteld dat de motie van Van Gerven is afgewezen, omdat de ANT ook taakherschikking niet los ziet van het capaciteitsprobleem. De onderzoeksresultaten van het capaciteitsonderzoek hadden daarom inderdaad besproken moeten worden in de Kamer voordat het experiment zou starten. Wel zijn we tevreden dat er nu van te voren duidelijke randvoorwaarden geformuleerd moeten worden voordat er wordt gestart met het experiment.