Oproep inventarisatie Capaciteitsorgaan

Beste collega,

Onderstaand vindt u een oproep voor deelname aan een onderzoek. De ANT vindt het van belang mee te werken aan het verzamelen van betrouwbare informatie over de menskrachtsituatie binnen de mondzorg en roept daarom tandartspraktijken op mee te werken aan het onderzoek van het MUMC+, dat zij in opdracht van het Capaciteitsorgaan uitvoeren.

Oproep inventarisatie Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid. Op dit moment wordt gewerkt aan een advies over de opleidingscapaciteit van tandartsen en mondhygiënisten.

Inventarisatie

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) heeft ten behoeve hiervan opdracht gekregen om de verschuivingen in kaart te brengen, die afgelopen jaren zijn opgetreden in de taakverdeling in tandartspraktijken wat betreft het verlenen van zorg. Deze inventarisatie vindt in augustus en september plaats.
We nodigen tandartsenpraktijken uit om hieraan deel te nemen.

Wat houdt medewerking in? 

Tandartspraktijken die zich aanmelden, worden gevraagd het volgende te doen:
1    Het beantwoorden van een korte vragenlijst over onder meer de locatie van de praktijk, de omvang en de samenstelling van het mondzorgteam. Deze vragen zijn in 5 minuten te beantwoorden.
2    Het aanleveren van anonieme gegevens over de zorg die in 2018, 2017, 2016 en 2015 aan een aantal willekeurige patiënten uit de praktijk is verleend. Hierbij gaat het per patiënt om de verrichtingen die zijn uitgevoerd en in het bijzonder door welke zorgprofessional (tandarts, mondhygiënist, preventieassistent of anderen) die in de praktijk zijn uitgevoerd. Ook is nodig om te weten tot welke leeftijdsgroep een patiënt behoort. Het onderzoeksteam van MUMC+ streeft ernaar om de tijdsinvestering voor de aanlevering van deze gegevens zoveel mogelijk te beperken. Daarom zal het aantal patiënten van wie we gegevens vragen in overleg met de tandartspraktijk worden vastgesteld.
Voor alle duidelijkheid: de verzamelde gegevens uit uw praktijk worden samen met die van andere praktijken geanalyseerd op een manier dat de uitkomsten ervan op geen enkele manier herleidbaar zijn naar uw praktijk en/of uw patiënten!

Procedure

U kunt zich per ommegaande aanmelden voor deelname via het e-mailadres
loeki.aldenhoven@mumc.nl

Na aanmelding neemt het onderzoeksteam contact op met de praktijk en zullen we  u informatie geven over de manier waarop u de gegevens kunt aanleveren. Vanzelfsprekend kunt u  hulp van ons verwachten.
Indien u nog vragen heeft,  of indien u ondersteuning wenst bij het verzamelen van de gegevens kunt u zich tot bovenstaande  e-mail adres wenden of contact opnemen met mevr. L. Aldenhoven, onderzoeksassistent, telefoon 043-3877438

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking

Oproep inventarisatie Capaciteitsorgaan