Panteia gaat capaciteit in de mondzorg onderzoeken

"Kwaliteit van de uitkomsten kan gezicht van de mondzorg gaan bepalen"

Onderzoeksbureau Panteia heeft van VWS en OCW de opdracht gekregen om een grootschalig onderzoek te doen naar de huidige capaciteit in de mondzorg en de ontwikkeling van vraag en aanbod in de komende 10 jaren. Daarbij moeten ook expliciet de effecten van taakherschikking worden meegenomen zoals VWS deze nog steeds voor ogen lijkt te hebben. Het onderzoek krijgt de vorm van een sectorbreed uitgezette enquête. De gedetailleerde vragenlijst moet inzicht gaan geven in wat de stand van zaken is, waar de knelpunten zitten en welke maatregelen nodig zijn om aan het snel stijgende tekort aan (in Nederland opgeleide) tandartsen tegemoet te komen. 

Dit onderzoek geeft vervolg aan een belofte van scheidend minister Schippers om eerst de capaciteit in de mondzorg zorgvuldig in kaart te brengen alvorens tot verdere besluitvorming rond taakherschikking over te gaan. De ANT heeft al geruime tijd aangedrongen op dit onderzoek en is verheugd dat de minister hier nu gehoor aan heeft gegeven.

ANT heeft een eerste orienterend gesprek gehad met Panteia waarbij duidelijk is geworden hoe complex het vraagstuk is en voor welke formidabele taak Panteia gesteld is. Om die reden heeft een interne werkgroep van de ANT zich over het probleem gebogen hetgeen geresulteerd heeft in een uitgebreide lijst met te onderzoeken onderwerpen en onderzoeksvragen. Panteia studeert momenteel op het document.

Panteia is zich bewust van het "politieke karakter" van de opdracht en zal er dus extra voor waken dat de resultaten niet door de opdrachtgevers in een bepaalde richting worden gestuurd. Er staan grote belangen op het spel en juist dan moet de reputatie van onafhankelijk en betrouwbaar onderzoeksbureau garant staan voor een objectief en relevant onderzoek. Als de vragenlijst definitief is zal ANT voor commentaar en toelichting zorgdragen en voor de leden een leeswijzer samenstellen.

Panteia gaat capaciteit in de mondzorg onderzoeken