Persbericht: ANT in brief aan informateur: meer tandartsen opleiden en keuzevrijheid consument

Op zijn eerste dag als nieuwe informateur vraagt de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) Tjeenk Willink bij de kabinetsformatie aandacht te besteden aan het belang van goede mondzorg voor de gezondheidszorg in Nederland. Het tekort aan in Nederland opgeleide tandartsen gaat een grote impact hebben op de toegankelijkheid. Structureel worden al tien jaar lang zo’n 100 tandartsen per jaar te weinig opgeleid. In de ANT-brief aan de informateur wordt ook aandacht gevraagd voor maatschappelijke issues zoals meer aandacht voor de mondgezondheid van kwetsbare ouderen. Veel ouderen blijven verstoken van mondzorg, de ANT pleit in dit kader voor verruiming van de vergoedingen voor ouderen vanuit de basisverzekering. “Een goed gebit kan zelfs van invloed zijn op succesvolle onderhandelingen”, stelt ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes. “Het is wetenschappelijk aangetoond dat een gezond en fraai gebit van grote invloed is op onze sociale relaties en het goed functioneren in de professionele omgeving. Een goed gebit voor elke Nederlander is daarmee een maatschappelijke investering en van belang voor zowel de welvaart als het welzijn van de Nederlandse bevolking.”

In de brief aan de informateur snijdt de ANT een aantal belangrijke thema’s aan die van groot belang zijn voor de mondzorg. Naast extra zorg voor kwetsbare ouderen is onder andere de capaciteit een groot punt van zorg. Nederland is afhankelijk geworden van in het buitenland opgeleide tandartsen, omdat al 10 jaar lang ruim 100 tandartsen per jaar te weinig worden opgeleid. De komende tien jaar zal bovendien een derde van de tandartsen met pensioen gaan. De noodzakelijke uitbreiding van de opleidingscapaciteit kan budget-neutraal worden gefinancierd met de naar schatting € 20 mln. aan belastingsubsidie die jaarlijks aan buitenlandse tandartsen wordt verstrekt.

Innovatie
Ook pleit de ANT voor meer keuzevrijheid voor consumenten. Patiënten met bijzondere wensen lopen nu tegen de beperkingen van het huidige tariefstelsel aan. Hetzelfde geldt voor tandartsen die innovatieve materialen of behandelingen willen bieden. De huidige tarieven zijn gebaseerd op gemiddelden en werpen een drempel op voor het leveren van zowel complexe als innovatieve zorg. Vaartjes: “Innovatie is altijd de sleutel geweest tot economisch succes. Nederland is in hoog tempo bezig terrein te verliezen. Daarom heeft de ANT het initiatief genomen om in overleg met de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie voorwaarden uit te werken hoe een patiënt op transparante wijze afspraken kan maken met zijn tandarts, waarbij de patiëntenrechten voorop staan en toch het maatwerk kan worden aangeboden waar de consument om vraagt.”

Taakherschikking
Tot slot waarschuwt de ANT dat verdere taakherschikking in de mondzorg, zoals eerder bepleit door minister Schippers, contraproductief is. Vaartjes: “Hierbij wordt niet de patiënt centraal gesteld, maar de wens om geforceerd kostenverlagingen door te voeren zonder de geringste aanwijzing dat dit doel realistisch is. Door taakherschikking zoals het vorige kabinet voorstaat, worden patiënten een doolhof ingestuurd van zorgverleners met de meest uiteenlopende kwalificaties. Terwijl transparantie in de zorg juist nodig is. Taakherschikking is inmiddels een 20-jaar oud concept dat problemen moet gaan oplossen van de mondzorg over 10 jaar. Met deze maatregel lopen we straks dus minstens 30 jaar achter de feiten aan. Het vergt politieke moed om dit vandaag te durven erkennen. Geen maatregelen dus die de regierol van de tandarts onderuit halen, de zorg versnipperen en ondoorzichtig maken, het werken in teamverband tegenwerken en de zorg duurder gaan maken door overbehandeling en inefficiency .”