Persbericht: ANT vreest afbraak kwaliteit mondzorg

Heemstede, 3 september 2013 - De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) stapt per direct uit de klankbordgroep van het kostenonderzoek mondzorg, dat in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt uitgevoerd.

Dit heeft de vereniging laten weten in een brief aan de NZa. Voorzitter van de ANT, Jan Willem Vaartjes: “Maatregelen die worden genomen op basis van dit onderzoek in de huidige opzet, zullen de kwaliteit van de mondzorg in Nederland onherstelbare schade toebrengen. Uiteindelijk is vooral de patiënt daarvan de dupe. We hebben talloze keren en in een open brief bij de NZa onze zorgen geuit over de opzet en gevolgen van het kostenonderzoek. Alle argumenten worden echter in de wind geslagen.” De ANT stelt dat eerst samen met de gehele sector een goed onderbouwde toekomstgerichte visie ontwikkeld moet worden en heeft hierover inmiddels minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benaderd.

De kwaliteit van de mondzorg in Nederland is bovengemiddeld goed ten opzichte van andere landen in Europa. Bovendien liggen de kosten voor de mondzorg lager dan het Europese gemiddelde. Nederlanders zijn tevreden over hun tandarts en beoordelen deze gemiddeld met een 7,9. Ook qua innovatie loopt Nederland voorop en zijn alle wereldwijd beschikbare mondzorgbehandelingen mogelijk in Nederland.

Met het kostenonderzoek wil de NZa de tarieven voor de mondzorg in 2014 onderbouwen of herijken. Volgens de ANT is het kostenonderzoek in de huidige opzet hiervoor niet geschikt. Naast bezwaren met betrekking tot validiteit en onvolkomenheid van het onderzoek, wordt volgens de ANT geen rekening gehouden met de snel groeiende diversiteit en complexiteit in het veld van de mondzorg. Dat gaat onherroepelijk leiden tot verkeerde inzichten en slecht onderbouwde, lees verkeerde, conclusies en beleidsmaatregelen. “Door het middelen van gemiddelden brengen eventuele maatregelen op basis van het kostenonderzoek de Nederlandse mondzorg van wereldtop naar grauwe middelmaat in de toekomst. Wie wil er een zes als je een acht kunt krijgen?”, stelt Vaartjes.

De ANT vreest dat het terugdringen van de mondzorg naar een gemiddelde ook gevolgen zal hebben voor de toegankelijkheid, het maatwerk en het aanbod aan mogelijkheden voor patiënten. Zo zal een deel van de kleinere mondzorgpraktijken op lange termijn moeten sluiten en niet alle behandelingen kunnen nog langer worden aangeboden in Nederland. “Toekomstig beleid op basis van dit onderzoek zal de kwaliteit en toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland ondermijnen en is daarom in strijd met waar de ANT voor staat: goede mondzorg en kwaliteit in en rond de tandartspraktijk.”

Toekomstvisie


Voordat ingrijpende maatregelen kunnen worden genomen die de huidige staat van de mondzorg beïnvloeden, pleit de ANT er voor om eerst een duidelijke en breed gedragen toekomstvisie te ontwikkelen. Een visie die wordt ontwikkeld vanuit de politiek, in samenspraak met marktpartijen en mondzorgprofessionals, die duidelijk maakt wat de patiënt in de toekomst van de tandarts en andere betrokken partijen in de mondzorg kan verwachten. Kortom, een visie die verder gaat dan de huidige politieke opvatting van doelmatigheid en goedkoper is beter.

“Na het invoeren en weer afschaffen van de vrije tarieven is het veel te kort dag om een visie te implementeren. Wij vrezen voor overhaaste maatregelen en beslissingen. De sector heeft behoefte aan rust om samen de toekomst van de mondzorg te bepalen.” De ANT bepleit daarom bij VWS om eventuele maatregelen rond het kostenonderzoek op te schorten voor de tijd die nodig is om gezamenlijk met de sector een goed onderbouwde toekomstgerichte visie te ontwikkelen, met belangrijke thema’s als taakherschikking, preventie, jeugdtandzorg en kwaliteit. Inclusief gedegen onderbouwingen van de kosten (gebaseerd op een valide onderzoek); een budget (in relatie tot de basisverzekering) dat doelmatig en beheersbaar is en een tariefsysteem (gereguleerd of vrij) dat zowel recht doet aan de keuzevrijheid van de consument als ook aan de inspanningen en verantwoordelijkheid van alle professionele mondzorgverleners in Nederland.