Toename aantal klachten Sena en Buma

Ten opzichte van 2014 zijn de klachten bij Sena en Buma aanzienlijk toegenomen. Bij andere CBO’s zijn de klachten juist afgenomen.

Het toegenomen aantal klachten wordt zowel bij Sena als Buma toegewezen aan een forse toename in klachten naar aanleiding van het Del Corso arrest (HvJ EU 15 maart 2012, C-135/10, SCF/Marco Del Corso) waarin het Hof van Justitie van de EU oordeelde dat een tandarts voor het gebruik van muziek in zijn wachtkamer geen vergoeding hoeft te betalen aan de muzikant en platenmaatschappij op basis van naburig recht.

Een andere oorzaak van de toename is de wijze van registratie van klachten. Verzoeken van betalingsplichtigen om gebruiksgegevens te wijzigen, worden als klachten geregistreerd. Naast bovengenoemde klachten, komen bij SCAN (Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten) ook klachten binnen voor Buma en Sena.

De ANT heeft dit eerder aan de kaak gesteld is positief over het feit dat tandartsen gebruik maken van de mogelijkheid voor bezwaar op grond van deze Europese uitspraak.

Lees hier het jaarverslag van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten over 2015.