Vaststelling definitieve NOW 1.0-subsidie van start

Een aantal tandarts-praktijkhouders heeft in maart, april of mei een voorschot op de NOW-subsidie ontvangen. Vanaf 7 oktober 2020 kunnen zij een verzoek indienen bij het UWV om de subsidie definitief vast te laten stellen. Het is belangrijk dat tijdig te doen om te voorkomen dat het volledige voorschot moet worden terugbetaald.

Het indienen van een verzoek om definitieve vaststelling van de NOW-subsidie is verplicht. Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag moet bij dat verzoek soms een verklaring van een deskundige derde of een accountant worden bijgevoegd.

Termijn voor indienen verzoek
De termijn voor het indienen van een verzoek tot definitieve vaststelling is 24 weken vanaf 7 oktober 2020. Als er een accountantsverklaring nodig blijkt, dan is de termijn 38 weken. 

Samenloop NOW 1.0 en continuïteitsbijdrage
De continuïteitsbijdrage wordt voor de NOW-regeling beschouwd als omzet. Is sprake van inhaalomzet, dan is de vergoeding over die inhaalomzet lager. Mogelijk heeft die lagere vergoeding effect op de omzetderving in de periode van de NOW, omdat de inhaalomzet op basis van informatie van Zorgverzekeraars Nederland wordt verrekend met de continuïteitsbijdrage. 

Aanvraag nu doen of nog even wachten
Het is op dit moment nog niet duidelijk of de administratieve verwerking van de omzetderving als gevolg van inhaalomzet ertoe kan leiden dat er minder NOW-subsidie hoeft te worden terugbetaald. Om die reden is het raadzaam om, als je te maken heeft met inhaalomzet, vooralsnog te wachten met het indienen van een verzoek tot de definitieve vaststelling van de NOW. De ANT en KNMT zijn in overleg met externe partijen over de administratieve verwerking van de lagere vergoeding over inhaalomzet.

Externe controle
In het verzoek moet definitief opgave worden gedaan van het daadwerkelijk geleden omzetverlies en, zoals gesteld, afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag, soms een verklaring van een deskundige derde of accountantsverklaring worden bijgevoegd.   

Geen verklaring of accountantscontrole
Bij een voorschot onder de € 20.000,- of een definitieve subsidie onder de € 25.000,- hoeft geen verklaring van een deskundige derde of accountantsverklaring te worden bijgevoegd. Gelet op de samenloop met de continuïteitsbijdrage is het raadzaam om het verzoek tot definitieve vaststelling door je accountant te laten controleren. 

Verklaring deskundige derde
Bij een voorschot van € 20.000,- of meer of een definitief subsidiebedrag van € 25.000,- of meer moet bij het indienen van het verzoek tot definitieve vaststelling een verklaring van een deskundige worden gevoegd. Een dergelijke verklaring kan worden afgegeven door bijvoorbeeld een administratiekantoor, belastingadviseur of accountant.

Accountantscontrole
Bij een voorschot van € 100.000,- of meer of een definitief subsidiebedrag van € 125.000,- of meer moet bij het verzoek tot definitieve vaststelling een accountantsverklaring worden bijgevoegd. De hoogte van het subsidiebedrag en of de onderneming controleplichtig is voor de jaarrekening zijn bepalend voor wat voor soort accountantsverklaring nodig is. 

Informatie over de NOW en (accountants)verklaring

Beslissing UWV en terugbetalen
Het UWV beslist binnen 52 weken op het verzoek tot definitieve vaststelling. Is het definitieve subsidiebedrag lager dan het voorschot, dan moet het bedrag binnen zes weken worden terugbetaald. Binnen die termijn kan bij het UWV worden verzocht om een betalingsregeling van 12 maandelijkse termijnen. In overleg met het UWV kan een afwijkende (ruimere) betalingsregeling worden overeengekomen. 

Inschatting maken definitieve NOW-subsidie
Door middel van de rekentool Simulatie NOW van het UWV kun je een inschatting maken van het terug te betalen of nog te ontvangen bedrag.

Aanvragen definitieve vaststelling NOW 1.0