Vrijdag publicatie AMvB taakherschikking

Aanstaande vrijdag zal de AMvB gepubliceerd worden die de basis vormt voor het experiment van de ‘geregistreerd-mondhygiënist’. Deze geregistreerd-mondhygiënist zal door het volledig zelfstandig mogen verdoven, röntgenfoto’s maken en het boren van primaire cariës een groot deel van de taken van de tandartsen moeten gaan overnemen. Dit beleidsvoornemen van de minister  is ook de oorzaak waarom VWS een kunstmatig tekort aan tandartsen creëert door het aantal opleidingsplaatsen in Nederland beperkt te houden.

De afgelopen jaren heeft de ANT er alles aan gedaan om alle partijen  te laten inzien dat dit beleid  op een dood spoor zit. Er zijn serieuze risico's voor de patiënt en de kwaliteit van de mondzorg komt ermee onder druk te staan. Hiervoor is veel media-aandacht geweest en de publieke opinie steunt in grote meerderheid het standpunt van de ANT. De laatste jaren wordt juist overal in de zorg de les getrokken dat er één team nodig is, met één aanspreekpunt en één patiëntendossier. Het ministerie lijkt zich desondanks op een irrationele manier vast te bijten in beleid dat juist zal gaan leiden tot versnippering van de mondzorg, onnodige extra kosten en alle gevolgen die daarmee zullen samenhangen.

De patiënt in Nederland hecht veel waarde aan een vaste relatie met zijn mondzorgverlener en heeft daarbij recht op vrije keuze. Dat recht komt steeds meer onder druk te staan doordat er te weinig tandartsen worden opgeleid en de mondhygiënist de rol van poortwachter krijgt opgedrongen. 

In maart is het advies van de Raad van State (RvS) over de AMvB aan VWS uitgebracht. De ANT heeft hierbij  uitvoerig en gedetailleerd input gegeven, onder andere op de punten van opleiding, patiëntveiligheid en Europees recht. De ANT heeft dit advies nog niet kunnen inzien ondanks ons verzoek aan VWS om de inhoud daarvan met ons te delen. Wij zullen het advies van de RvS na ontvangst grondig bestuderen en zo nodig tot actie overgaan indien wij denken dat de maatregel op essentiële punten de toets der kritiek niet kan doorstaan.

De ANT is overtuigd dat het experiment gedoemd is te mislukken en wij zijn van mening dat de minister momenteel op een onverantwoorde wijze aan het gokken is met de belangen van onze patiënten. Binnen tien jaar zal een-derde van de tandartsen met pensioen gaan. Tegelijkertijd neemt de complexe zorgvraag toe door de vergrijzing. Het opleiden van een tandarts kost ruim zes jaar en de opleidingen zijn niet van vandaag op morgen uitgebreid. Het was vijf voor twaalf, met de AMvB is het nu een minuut voor twaalf geworden. De minister is aan zet en zal zijn verantwoordelijkheid moeten durven nemen voor alle negatieve gevolgen van zijn beleid.

Wij houden u op de hoogte.


Met collegiale groet,

Jan Willem Vaartjes