VWS frustreert Wob-verzoek

De ANT heeft via een kort-geding de voorzieningenrechter verzocht de minister van VWS te dwingen om op de meest korte termijn een besluit te nemen inzake haar Wob-verzoek om alle informatie rond het onderzoeksrapport van Panteia openbaar te maken. De zaak zou woensdag 23 mei door de rechter worden behandeld. Door een technische truc (aanbieden om een deel van de gevraagde documentatie op te leveren, maar dus ook een deel niet) heeft het ministerie de procedure voor de voorzieningenrechter overbodig gemaakt en is de ANT genoodzaakt een nieuwe procedure te starten. Dit terwijl het ministerie al ruim na de vorige deadline de gevraagde documentatie had moeten opleveren. 

Deze actie van het ministerie, is wederom een poging om onderzoeksresultaten die het ministerie niet welgevallig zijn in de doofpot te laten verdwijnen en waarmee het recht op democratische transparantie wederom geweld wordt aangedaan. VWS classificeert voor het gemak de essentiële documenten als zijnde stukken van "intern beraad" die niet voor openbaarmaking in aanmerking komen. Waaronder inbegrepen het concept-rapport van Panteia. 

De ANT is, net als de Tweede Kamer, primair geïnteresseerd in dit concept-rapport van Panteia dat 23 januari 2018 aan VWS is aangeboden. En dan met name in de vraag waarom VWS direct daarop een andere partij opdracht heeft gegeven dit rapport grondig te herschrijven. De schijn wordt daarmee immers gewekt dat de conclusies van het rapport ongunstig zijn voor het door VWS gevoerde beleid rond taakherschikking en capaciteitsplanning in mondzorg. Het herschreven rapport lijkt zeer binnenkort te gaan worden opgeleverd en zal dan aan de Kamer kunnen worden aangeboden, waarschijnlijk simultaan met het voorhangen van de AMvB taakherschikking.   

Panteia is het onderzoeksbureau dat in opdracht van VWS de capaciteit in de mondzorg in kaart moet brengen. VWS had daarvoor bewust het officiële Capaciteitsorgaan mondzorg gepasseerd omdat dit orgaan systematisch aanbevelingen deed die het ministerie kennelijk niet welgevallig waren. Met name dat de opleidingscapaciteit voor tandartsen drastisch zou moeten worden verhoogd omdat de effecten van taakherschikking schromelijk zouden worden overschat door VWS en het tekort aan tandartsen binnen 10 jaar nijpend zou worden. De ANT heeft Panteia geadviseerd bij het vormgeven van het onderzoek. Met name de effecten van de beoogde AMvB taakherschikking, waarmee een belangrijke overdracht van werkzaamheden van tandarts naar mondhygiënist moet worden bewerkstelligd, zou als een van de kern-scenario's moeten worden meegenomen. Panteia is echter teruggefloten door VWS en heeft te verstaan gekregen dat er niet over de AMvB mocht worden gesproken bij het uitvragen van de informatie. De ANT heeft daarop in een brief aan VWS duidelijk gemaakt dat daarmee het rapport elke feitelijke basis zal gaan missen en nooit relevant kan zijn voor verantwoorde bestuurlijke besluitvorming. Een brief die VWS voor kennisgeving heeft aangenomen. De ANT heeft zich vervolgens gedistantieerd van dit onderzoek. Het feit dat VWS nu probeert dit concept-rapport van Panteia uit de openbaarheid te houden en elke democratische wens tot transparantie wederom met voeten treedt is voor de ANT een indicatie dat onze vermoeden bewaarheid is geworden.

Henk Van Gerven, Kamerlid namens de SP en inmiddels de eminence grise onder de woordvoerders zorg van de Kamerfracties, heeft zich laten inspireren door de Wob-acties van de ANT en heeft een aantal indringende schriftelijke vragen aan de minister gesteld. De antwoorden zullen veelzeggend zijn voor de vraag of de minister dit dossier eindelijk serieus zal gaan nemen of wil voortdenderen op de ingeslagen, maar doodlopende, weg van steriele taakherschikking.