WETSVOORSTEL WERK EN ZEKERHEID


De wijzigingen per 1 juli 2014 voor u als werkgever 
Het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid is op 18 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. De voorgestelde wijzigingen rondom arbeidsovereenkomstenrecht en ontslag zijn ingrijpend. De eerste wijzigingen moeten al per 1 juli a.s. ingaan. Het is verstandig om daar op te anticiperen. Onderstaand een beknopt overzicht van de per 1 juli 2014 geplande wijzigingen en een aantal praktische tips.

Proeftijd contract bepaalde tijd verboden
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die zes maanden of korter duurt, kan geen proeftijd meer worden overeen-gekomen. Indien u een proefperiode van een maand wilt afspreken in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dient die overeenkomst dus een minimale duur van zeven maanden te hebben. Ook kunt u uiteraard – bij wijze van proef – eerst een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluiten voor de duur van één of twee maanden en deze bij tevredenheid over het functioneren verlengen. Deze optie gaat wel ten koste van het maximaal aantal contracten voor bepaalde tijd dat gesloten mag worden.
 
Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd verboden
In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag vanaf 1 juli 2014 geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever in of bij de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat hij zwaarwichtige bedrijfsbelangen heeft om een non-concurrentiebeding af te spreken. Bij zwaarwichtige omstandigheden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het werkzaam zijn in een bijzondere functie die erg concurrentiegevoelig is, waardoor het belang van de werkgever om zich te beschermen tegen een overstap naar de concurrent prevaleert boven het belang van werknemer. Zonder die motivering is het beding nietig. Wanneer de motivering wel is opgenomen maar de werknemer meent dat er geen sprake (meer) is van zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen die een concurrentiebeding noodzakelijk maken, kan hij dit voorleggen aan de rechter, die het beding vervolgens kan vernietigen.

Wilt u een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd, dan dient in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd te worden waarom er sprake is van bijzondere omstandigheden die een concurrentiebeding rechtvaardigen. Doet u dit niet, dan is het beding op voorhand nietig. Het is dus verstandig om deze motivering altijd op te nemen. Dit vraagt dus om aanpassing van uw standaard arbeidsovereenkomst. 
 
Aanzegtermijn contract bepaalde tijd; boete bij niet-nakoming
Met de bij het wetsvoorstel geïntroduceerde ‘aanzegtermijn’ dient de werkgever werknemer een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of er voortgezet wordt, alsmede onder de voorwaarden waaronder eventueel kan worden voortgezet. Die regeling geldt (als de wet per 1 juli 2014 in werking treedt) per 31 juli 2014 en dus ook voor ‘oude contracten’. De verplichting geldt niet voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op een datum die niet op een kalenderdatum is gesteld (bijvoorbeeld gedurende vervanging bij ziekte) en bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd korter dan 6 maanden.
De sanctie bij het niet naleven van de verplichting om schriftelijk te informeren beloopt een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van een maandsalaris en bij niet tijdige nakoming een vergoeding naar rato.
Inventariseer nu welke contracten voor bepaalde tijd aflopen en agendeer uw aanzeggingen. Zodoende voorkomt u onnodige boetes.
 
Ketenregeling; beperking maximaal aantal contracten bepaalde tijd in duur en aantal
De beperking van het maximaal aantal te sluiten contracten voor bepaalde tijd (in duur en aantal) wordt opgeschoven naar 1 juli 2015. U kunt bij het sluiten van de huidige contracten voor bepaalde tijd echter wel rekening houden met de per 1 juli 2015 geplande regeling. Zo kan het handig zijn dat vlak voor 1 juli 2015 nog een contract onder het oude regime kan worden gesloten sluiten. Zodoende kunt u nog optimaal gebruik blijven maken van de oude regeling.
 
Het blijft uiteraard nog afwachten of ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel en of de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen gehaald gaat worden, maar de verwachting is dat de wetswijziging het zal gaan halen. Wij houden u op de hoogte.