Wijzigingen met ingang van 1 januari 2021

Beste collega's,

afgelopen vrijdag hebben de leden van zowel de KNMT als de ANT de voorgestelde fusie omarmd. Wij zijn als bestuur verheugd met deze uitslag en zien het vooral als een teken van vertrouwen van onze leden in het gevoerde beleid. Niet iedereen heeft zich spontaan achter ons voornemen geschaard maar ook voor hen zal ons bestuur zich de komende jaren maximaal blijven inspannen. De vernieuwde KNMT kan dankzij onze inbreng een vereniging worden die ruim 90% van alle tandartsen en tandarts-specialisten vertegenwoordigt. Samen sterk!

Een fusie brengt vanzelfsprekend enkele veranderingen met zich mee, dat is ook het beoogde effect van een fusie. Elk lid heeft het recht eventuele consequenties van deze verandering voor zichzelf te beoordelen. In principe hoeft u niets te doen en loopt uw lidmaatschap automatisch door bij de nieuwe vereniging. U kunt binnenkort uw toegangscode voor het ledengedeelte van de website tegemoet zien. Vanzelfsprekend hopen wij van harte dat al onze leden zich samen met het bestuur aansluiten bij de KNMT-nieuwe stijl. Mocht u daar toch anders instaan dan heeft u, in afwijking van de statuten, tot 18 januari 2021 de mogelijkheid ons kenbaar te maken dat u afziet van uw lidmaatschap voor 2021. U leest hieronder wat er mogelijk voor u gaat veranderen per 1 januari. Wij kijken er als bestuur naar uit om in 2021 samen met onze nieuwe collega's de schouders te zetten onder dit project en wensen u alvast een gezond en succesvol nieuw jaar toe.

Wijzigingen met ingang van 1 januari 2021

Inzake het stemrecht: vanaf 1 januari zal de categorie "praktijkhouders-niet-tandartsen" geen stem- en spreekrecht meer mogen uitoefenen binnen de vereniging. Zij gaan vallen in de categorie "buitengewone leden" maar behouden wel volledige toegang tot het dienstenpakket van de vereniging.

Inzake de contributie: De beide verenigingen hebben elk hun eigen contributiestructuur die veelal historisch gegroeid is en die zich bij beide verenigingen kenmerkt door veel categorieën en uitzonderingen. De wens van de besturen is te komen tot een vereenvoudigde en transparante contributiestructuur die ook de schaalvoordelen van de nieuwe organisatie tot uitdrukking gaat brengen. Dat is nog niet per 1 januari a.s. te realiseren en daarom is besloten het jaar 2021 te gebruiken als overgangsjaar om de toekomstige contributiestructuur te bestuderen. In het kader van de harmonisatie is besloten de basiscontributie voor 2021 vast te stellen op € 990. Het groepslidmaatschap zal niet langer worden aangeboden. Wel blijven nog speciale tarieven gehandhaafd voor startende tandartsen, partners, tandartsen in loondienst en zij die de AOW-leeftijd al hebben bereikt. U kunt dit in detail lezen in het bijgevoegde document. De praktijkmodule zal pas ingaan vanaf 3 of meer stoelen.