F.A.Q.

Op deze pagina kunt u de meestgestelde vragen vinden met daarbij behorende antwoorden.


Vraag
Mag een mondhygiënist verwijzen naar een gedifferentieerde tandarts, zoals bijvoorbeeld een parodontoloog, zonder dat de huistandarts hiervan op de hoogte is?

Antwoord
Volgens de tandheelkundige richtlijnen is het mogelijk dat een mondhygienist horizontaal en zelfs ook verticaal mag verwijzen.  Om de belangen van de patient op een zorgvuldige wijze te waarborgen is het, naar de overtuiging van de ANT, noodzakelijk dat een mondhygienist bij een verwijzing altijd de huistandarts informeert. Bij het behandelplan, dat door de parodontoloog wordt opgesteld, licht het in de rede dat er een terugkoppeling volgt richting huistandarts. Bij eventuele (algemene) vervolgbehandeling kunnen parodontoloog en huistandarts afstemmen wie welke behandelingen uitvoert, waarbij het uitgangspunt is dat de huistandarts de primaire behandelaar is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het overleg zorgplan en het afwerken en vervangen van restauraties tot en met het verrichten van extracties.

Ook de gemaakte röntgenfoto’s zouden aan de huistandarts moeten worden toegezonden en kunnen vaak ook alleen volledig gediagnosticeerd worden door een tandarts. Een goede samenwerking tussen huistandarts en mondhygienist is naar de mening van de ANT van essentieel belang voor een optimale behartiging van het patient belang. 

Tandartsen kunnen voor hun handelen worden aangesproken bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Van de in 2016 door de Regionale Tuchtcolleges behandelden klachten (1567) betrof 6% een klacht tegen een tandarts, zie het Jaarverslag van de Tuchtcolleges 2016.

Uit de tuchtrechtelijke uitspraken kunnen voor de tandartsenpraktijk belangrijke regels worden gedestilleerd. Een overzicht van uitspraken van de Tuchtcollege over het handelen van tandartsen in het eerste kwartaal van 2017. 

Afwijken van richtlijn/protocol
Op 22 maart 2017 heeft het Tuchtcollege te Eindhoven klachten tegen twee tandartsen gegrond verklaard en hen de maatregel van waarschuwing opgelegd wegens het bij een patiënt niet volgen van het protocol “Parodontale diagnostiek en behadeling”. Het Tuchtcollege overwoog dat een protocol weliswaar een richtlijn geeft voor een (medische) behandeling die in beginsel in acht moet worden genomen, maar waarvan soms kan en in bepaalde gevallen afgeweken moet worden. Als maatstaf heeft daarbij te gelden dat aan een patiënt de zorg moet worden verleend, die in de omstandigheden van het geval van een redelijk bekwaam tandarts mag worden verlangd. Deze maatstaf brengt enerzijds mee dat een afwijking van het protocol door een tandarts moet kunnen worden beargumenteerd, maar ook anderzijds dat het volgen van het protocol niet zonder meer meebrengt dat de tandarts juist heeft gehandeld. In deze kwestie had de tandarts niet genoteerd dat hij van het protocol was afgeweken en wat daarvoor zijn argumenten waren. Klik hier en hier voor de uitspraken.

Mr. Suzanne Steegmans is advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht (www.kbsadvocaten.nl). Zij staat regelmatig beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. 

Ik heb als praktijkhouder een overeenkomst met een zzp’er en maak gebruik van de standaard Modelovereenkomst van de ANT waarin artikel 5.2.1. [optie 1] is opgenomen dat als volgt luidt:

5.2.1 [optie 1] Op het bruto-honorarium komen tevens in mindering de vorderingen op patiënten en verzekeraars die naar oordeel van OPDRACHTGEVER niet kunnen worden geïncasseerd. Deze vorderingen worden gecedeerd aan OPDRACHTNEMER, die daarmee het recht krijgt de volledige vorderingen te incasseren. OPDRACHTGEVER heeft na cessie niet langer recht op enig aandeel in de betreffende vordering.

Een factuur van 100 euro (en 20 euro techniekkosten) is oninbaar daarvan is al 40 euro als honorarium uitbetaald aan opdrachtnemer. Wat moet ik  doen?

Uitgangspunt: het bruto honorarium is in de overeenkomst gedefinieerd als de gedeclareerde omzet excl. techniek. De opdrachtnemer zet 100 euro om + 20 techniek. Hij krijgt 40% van 100, dus 40 euro. Nu blijkt de vordering van 120 oninbaar. Dan gaat die 120 (de gehele gecedeerde vordering incl. techniek) af van het bruto honorarium.  Dat betekent dat het bruto honorarium daalt met 120 en de opdrachtnemer heeft dan 40% van 120 ten onrechte ontvangen. De opdrachtnemer moet dus 48 euro terug betalen. 

Stel een factuur van 20 euro (en 100 euro techniek) is oninbaar en de opdrachtnemer heeft al 8 euro ontvangen.

De opdrachtnemer krijgt dan een korting van 120 op het bruto honorarium en moet dus 48 (40% van 120) terug betalen, terwijl hij maar 8 euro (40% van 20) heeft ontvangen. Voor de opdrachtgever blijft het een verliespost van 72 euro (60% van 120).

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag inzake rechten voor mensen met een handicap. Op grond van dit verdrag mogen personen die worden geassisteerd door een geleidehond niet meer worden geweigerd in openbare ruimte zoals hotels, restaurant, scholen etc. Vanaf 1 januari 2017 is in de wet een norm voor algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking opgenomen. Op dit moment wordt deze norm nog uitgewerkt door KNGF Geleidehonden en het Ministerie van VWS.

Het KNGF pleit voor de toegang voor de hulphond voor plekken waar ook andere cliënten en patiënten zonder hond probleemloos kunnen komen. Hierbij wordt gedacht aan ondermeer; een tafeltje in een restaurant, de spreekruimte van een arts etc. Zonder deugdelijke reden is het voor u als tandarts dan ook lastig om en patiënt met hulphond te weigeren in uw behandelkamer. Het weigeren van een geleidehond kan zelfs onder strafbare discriminatie vallen.

De Wkkgz verplicht iedere tandarts om te beschikken over een Wkkgz-proof klachten- en geschillenregeling. Als ANT-lid bent u automatisch aangesloten bij de ANT klachtenregeling. Klachten tegen u als tandarts worden dan in behandeling genomen door een ANT klachtenfunctionaris en eventueel de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze klachtenregeling is inbegrepen bij uw lidmaatschapscontributie.

Bent u praktijkhouder en heeft u meerdere zorgverleners die in uw praktijk werken, dan kwalificeert uw praktijk zich als instelling. U moet er dan voor zorgen dat ook klachten tegen deze medewerkers behandeld kunnen worden zoals de wet bedoeld heeft.

Voor u is er dan de ANT Instellingsklachtenregeling. Patiënten kunnen hier terecht met een klacht tegen u en bij u werkzame zorgverleners  -  dit kunnen tandartsen en mondhygiënisten in loondienst zijn, maar ook (preventie)assistenten die gedelegeerde taken zelfstandig uitvoeren –. Klachten tegen bij u werkzame zzp’ers zullen door de ANT Instellingsklachtenregeling naar de eigen klachtenregeling van de zzp’er verwezen worden of in samenwerking met die andere klachtenregeling worden opgepakt. Precies zoals de Wkkgz heeft bedoeld.

Als zelfstandig zorgverlener hebben zzp’ers een eigen klachtenregeling nodig: Vergewist u zich er daarom van dat bij u werkzame zzp’ers zich ook daadwerkelijk zelfstandig hebben aangesloten bij een Wkkgz-proof klachtenregeling.

Wat kost de ANT Instellingsklachtenregeling?

De ANT gaat voor berekening van de bijdrage aan de instellingsklachtenregeling uit van het aantal behandelstoelen in uw praktijk. Eén behandelstoel is gedekt vanuit uw ANT-lidmaatschap, voor iedere meerdere stoel u betaalt u euro 40,- per jaar.

De ANT biedt haar leden een klachtenregeling die voldoet aan de Wkkgz en door de Consumentenbond is goedgekeurd. Leden van de ANT zijn daarnaast automatisch aangesloten bij de Geschilleninstantie Mondzorg.

Als ANT-lid hoeft u zich dus geen zorgen te maken. U bent automatisch aangesloten bij de nieuwe klachtenregeling. Hier zijn geen meerkosten aan verbonden; het is inbegrepen in het lidmaatschap. 

Lees meer over de Wkkgz

Waar kan ik precies vinden wat er in de basisverzekering zit?
Dit staat in het Vademecum basisverzekering.

Gebruik ik de juiste tandheelkundige code?
Mail uw vraag door via service@ant-tandartsen.nl

Bij de nieuwe tarieven mis ik de code voor etsen V20/V21 en wel in combinatie met R codes.
De V-codes zijn vanaf 1 januari al voor de meeste praktijken een duidelijk verbeterd doordat bijv. V21100% in de composietrestauraties is geclusterd.

Met de aanpassing komen de codes V60 en V21/V20 te vervallen. Voor glasionomeer, glascarbomeer en compomeer wordt het tarief verhoogd met de punten van V20 en de prestatieomschrijving én wordt de toelichting aangepast. Voor composiet wordt dus het tarief verhoogd met de punten van V21. Bij amalgaam en glasionomeer/glascarbomeer/compomeer is een gewogen deel van de punten van V60 (0,2 punten) toegevoegd.

Oplettende leden hebben ons gecontacteerd dat hiermee de mogelijkheid is vervallen om V20 of V21 te declareren bij kroon- en brugwerk, wortelstiften of plastische opbouwen (R31). Helaas is dit inderdaad het geval. In het gezamenlijke voorstel van ANT, KNMT en ZN was een extra R-code opgenomen:

Helaas heeft de NZa dit deel van het voorstel (nog) niet overgenomen, ondanks dat het dus gedragen was door zorgverleners en zorgverzekeraars. Voor minimaal invasieve en hoogwaardige indirecte restauratieve tandheelkunde is deze code essentieel. We zullen ons blijven inzetten dat dit alsnog bij de herziening van het prestatiehuis in 2016 plaatsvindt. Tegelijkertijd toont dit ook voor de Europese Rechtszaak van het Consumenten Platform Mondzorg aan dat de huidige overleg structuur innovatie en kwaliteit remt. 

Een zorgverzekeraar vordert code M05 bij mij terug, moet ik dit betalen?
Ja, prestatie M05  ’Beslijpen en/of fluorideren melkelement‘ wordt namelijk niet vergoed uit het basispakket. U moet dus voor het uitvoeren van de M05-verrichting de ouders van uw patiënt melden dat het om extra kosten gaat en hun toestemming vragen. Dit was kennelijk bij sommige tandartsen onduidelijk. Sommige verzekeraars hebben deze declaraties vergoed. Nu vorderen ze deze uitbetalingen over 2013 alsnog terug bij de betreffende tandartsen. 

Mogen zorgverzekeraars materiële controles uitvoeren?
Zorgverzekeraars voeren materiële controles uit in opdracht van de NZa, waarbij wordt gestuurd op doelmatigheid. Als zorgverzekeraars deze taak niet naar behoren uitvoeren zal de NZa de zorgverzekeraar beboeten. Klik hier voor meer informatie over materiële controles.

Hoe vraag ik een AGB-code aan en waarvoor heb ik die nodig?
Via de website van de AGB kunt u een code aanvragen. U hebt deze nodig om te kunnen declareren bij de verzekeraars. 

VGZ schijnt het beleid te hanteren dat slechts 5 röntgenfoto’s per jaar (X10) per patiënt vergoed worden.  Mag een verzekeraar dit standpunt innemen? 
Het antwoord op deze vraag hangt af van de precieze situatie. Gaat het om hulp in het kader van de basisverzekering/hoofdverzekering? Of om hulp in het kader van de aanvullende verzekering? 

Indien het de basisverzekering betreft (in de regel verzekerden tot 18 jaar): 

Het maken van een (kleine) röntgenfoto (code X 10) kan zo vaak als tandheelkundig noodzakelijk is en dan (natuurlijk ook) gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Dat geldt overigens voor alle röngtgenfoto’s met uitzondering van de röntgenfoto’s die gemaakt zijn t.b.v. orthodontie.  In de regeling Mondzorg is geen maximum bepaald van het aantal foto’s per jaar en er is ook niet bepaald dat er boven een bepaald aantal röntgenfoto’s een machtiging aangevraagd dient te worden. Wanneer een verzekeraar van mening is dat “teveel” röntgenfoto’s per jaar voor een verzekerde gedeclareerd worden, met andere woorden dat de geleverde hulp niet doelmatig en/of onnodig kostbaar is, dan kan de verzekeraar eventueel wel, in het kader van de materiële controle, vragen/kijken naar de indicatie van (het grote aantal van) de röntgenfoto’s. Wanneer in 1 jaar bijvoorbeeld 2 elementen endodontisch behandeld worden en er worden nog bite-wing opnames gemaakt t.b.v. de cariësdiagnostiek, dan zal het aantal (terecht) gedeclareerde foto’s al snel de 5 te boven gaan. Dit kan/mag geen reden zijn om de declaraties (zonder meer) af te wijzen. 

Indien het de aanvullende verzekering betreft: 

Dan is het mogelijk dat, wanneer in de polisvoorwaarden uitdrukkelijk is opgenomen dat niet meer dan 5 (kleine) röntgenfoto’s per jaar vergoed worden, de verzekeraar niet meer dan 5X de code X 10 aan de tandarts vergoedt. Maar de resterende röntgenfoto’s dienen dan door de patiënt betaald te worden (aan de zorgverzekeraar indien de zorgverzekeraar de gehele nota aan de zorgverlener betaalt of aan de tandarts indien die de meerdere dan 5X per jaar X 10 direct bij de patiënt in rekening brengt). Dat hangt dus af van eventuele afspraken over de verwerking/afhandeling van de nota’s. Het wel of niet betalen/vergoeden van de behandelingen is onder de aanvullende verzekering een zaak tussen de verzekerde en zijn (zorg-)verzekeraar en gaat de tandarts in principe niets aan. 

De Praktijkrichtlijn Tandheelkundige radiologie is leidend en spreekt over een dosislimiet, niet over een declaratiebeperking.

Ik weet mijn gebruikersnaam niet meer.

Wellicht heeft u meerdere e-mailadressen in gebruik, zoals voor de praktijk en voor privégebruik. Probeer een ander e-mailadres in te vullen. Komt u er niet uit? Stuur een mail naar service@ant-tandartsen.nl

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
Klik op het inlogscherm op 'wachtwoord vergeten' en volg de instructies.

Ik wil mijn wachtwoord of gebruikersnaam wijzigen.
Log in en klik op 'bewerk profiel'. U kunt nu uw gegevens wijzigen. 

Waar kan ik mijn advertentie plaatsen?
Dat kan via deze link.

Waarom zou ik overstappen naar de ANT?
De ANT is dé belangenbehartiger van tandartsen. Of het nu gaat om nieuwe tarieven, norminkomen, regelgeving of de toekomst van de mondzorg; op alle terreinen is de ANT een stevige onderhandelingspartner. We zijn kritisch als het moet, en altijd constructief en bereid om samen naar oplossingen te zoeken. Een snel groeiende beroepsorganisatie met een eigen geluid, waar je op kunt bouwen en zaken mee kunt doen. Een ANT-lidmaatschap heeft bovendien vele praktische en financiële voordelen.

Welk lidmaatschap past het beste bij mij?
In dit overzicht ziet u de verschillen tussen de verschillende lidmaatschappen. Komt u er niet uit? Neemt u dan contact op met onze Ledenservice via 020 - 2374 740 of stuur een e-mail.

Waar moet ik aan voldoen om voor een Lidmaatschap naar Inkomen in aanmerking te komen?
Klik hier en scroll naar beneden voor een overzicht. Hebt u nog vragen? Neemt u gerust contact met ons op via 020 - 2374 740 of stuur een e-mail.

Is het Starterlidmaatschap inderdaad gratis?
In het jaar van afstuderen is het gratis, in de drie daaropvolgende jaren loopt de contributie stapsgewijs op.

Van wanneer tot wanneer loopt een verenigingsjaar?
Van 1 januari t/m 31 december.

Ik ben nieuw lid, hoe kan ik het beste mijn verzekeringen regelen?
ANT-leden profiteren van korting bij VvAA, Geijsel Kroon en Movir.

Ik heb vragen over een praktijkoverdracht of -overname.
Alles goed regelen rondom een praktijkoverdracht? Geen belangrijke zaken over het hoofd zien? Ten behoeve van haar leden werkt de ANT nauw samen met Van Lanschot en VvAA voor de begeleiding van tandartspraktijken rondom aan- of verkoop. Klik hier voor meer informatie.

Moet ik de Inspectie altijd toegang geven tot de praktijk?
Ja, u moet ze toegang geven.

Mogen ze in de dossiers kijken?
De inspecteurs zijn bevoegd om de patiëntendossiers in te zien.

Mag de inspectie een bevel tot sluiting openbaar maken?
Ja, dat mag.

Ben ik verplicht het patiëntendossier aan patiënt of andere/nieuwe tandarts mee te geven?
Ja, het patiëntendossier is eigendom van de patiënt en een kopie ervan dient op verzoek van de patiënt toegestuurd/meegegeven te worden.

Wat houdt visitatie in?
Praktijkvisitatie geeft de u de mogelijkheid om samen met twee collega’s op een leuke, praktische en inspirerende manier te werken aan het verbeteren van de kwaliteit en zorgverlening. Het biedt zeer praktische tips en trucs, en u kunt aan uw patiënten laten zien dat u werk maakt van kwaliteit. Stuur dan een mail naar visitatie@ant-tandartsen.nl

Is visitatie verplicht?
Nee, vooralsnog is het vrijwillig. Wel heeft u na een visitatie afgerond met goed gevolg minder kans dat de IGZ uw praktijk bezoekt.

Hoe kan ik me aanmelden voor visitatie?
Dat kan via dit formulier.
 

Heeft u nog andere vragen?

Vul hieronder uw gegevens en uw vraag in, en wijzullen zo spoedig mogelijk reageren.