ANT klachtenregeling

Als u tandheelkundige zorg levert, kan het voorkomen dat er zich een probleem voordoet tussen u en uw patiënt. De patiënt kan hierop een klacht indienen bij de instantie waar u als tandarts de klachten en geschillenregeling heeft ondergebracht. 

Ieder volwaardig-, partner-, start-, groeps- en vijfenzestigplus lid is automatisch kosteloos aangesloten bij de Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT die voorziet in een klacht en geschil afhandelingsprocedure zoals verplicht wordt gesteld door de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Meer lezen over de klachtenprocedure? Klik hierInstellingsklachtenregeling
De ANT biedt ook een klachtenregeling voor instellingen aan. Zorgaanbieders die zich kwalificeren als instelling zijn verplicht om ook de praktijk bij de WKKGZ geschillenregeling aan te melden.

Een groot deel van de ANT-leden is werkzaam binnen een zorginstelling, maar is zich daarvan niet altijd bewust. Een samenwerkingsverband met twee of meer tandartsen, die in nevenschikking samenwerken (bijvoorbeeld via het delen van een patiëntenbestand), of bijvoorbeeld een samenwerking met een mondhygiënist, worden door de IGZ al gekwalificeerd als een (zorg)instelling.

Een van de wettelijke verplichtingen die samenhangt met het zijn van een instelling is het hebben van een klachtenregeling voor de gehele instelling. Het verschil tussen de individuele klachtenregeling van de ANT en de instellingsklachtenregeling is eenvoudig:

De individuele klachtenregeling geldt alleen voor klachten tegen de aangesloten tandarts;
De instellingsklachtenregeling biedt patiënten een platform om niet alleen te klagen over zijn of haar tandarts, maar óók over andere medewerkers binnen die instelling (zoals de assistenten en mondhygiënisten) of de instelling zelf.

Deelnemen
Het lidmaatschap van de instellingsklachtenregeling staat open voor alle in Nederland gevestigde instellingen in de mondzorg. Een lidmaatschap van de instellingsklachtenregeling kunt u aanvragen via het formulier of via de ANT Ledenadministratie. Wijzigen of opzeggen kan alleen via de ANT Ledenadministratie. Opzeggen kan slechts schriftelijk gebeuren bij aangetekend schrijven, en wel tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes weken. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Kosten
ANT-leden kunnen kosteloos deelnemen aan de individuele klachtenregeling, dit zit automatisch in het lidmaatschap.
Voor de volgende stoel bedragen de kosten € 40 per behandelstoel in de instelling.

Een lidmaatschap van de Instellingsklachtenregeling Associatie Nederlandse Tandartsen kunt u via de ANT Ledenadministratie aanvragen, wijzigen of opzeggen.