Er is een klacht tegen u ingediend…

Met de inwerkingtreding van de Wet klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de klachtbehandeling in de zorg veranderd.  Deed tot 1 januari 2017 de ANT Klachtencommissie een formele maar niet-bindende uitspraak bij een klacht, vanaf 1 januari 2017 verplicht de wet de tussenkomst van een klachtenfunctionaris. Deze bemiddelt tussen patiënt en zorgaanbieder. Kerngedachte is dat zorgaanbieder en patiënt er samen uit moeten komen.

Als lid van de ANT bent u aangesloten bij de ANT klachtenregeling. Het Bureau Klachtbehandeling heeft een klacht tegen u ontvangen en zal deze klacht behandelen op de wijze zoals bedoeld door de  Wkkgz.

Als uw patiënt het Bureau Klachtbehandeling heeft benaderd met een klacht, zal het Bureau eerst proberen om de onvrede van uw patiënt weg te nemen, door een luisterend oor te bieden, advies te geven en - na contact met u -  de patiënt met u in verbinding te stellen; wellicht dat u er samen uitkomt. Lukt dit niet, dan zal de formele klachtbehandelingsprocedure in werking treden.

  • Klachtenfunctionaris
    Uw patiënt wordt of is in contact gebracht met één van onze klachtenfunctionarissen. Deze heeft de (wettelijke) taak om uw patiënt te ondersteunen in het voorleggen van zijn klacht. Daarnaast zal hij/zij als bemiddelaar proberen om het conflict tussen u en uw patiënt op te lossen.
  • Termijn
    De wettelijke termijn voor dit formele klachtbehandelingstraject is 6 weken. In voorkomende gevallen kan de termijn met 4 weken tot maximaal 10 weken worden verlengd.
  • Eindoordeel
    Het klachtbehandelingstraject onder leiding van de klachtenfunctionaris moet worden afgesloten met een schriftelijk eindoordeel over de klacht en de afhandeling hiervan. Dit eindoordeel wordt door de zorgaanbieder zelf opgesteld; u oordeelt dus zelf over uw eigen handelen. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het opstellen van dit eindoordeel en zorgt ervoor dat het eindoordeel aan uw patiënt wordt toegestuurd.

 

Let op! Heeft uw patiënt ook een financiële claim bij u neergelegd? Vergeet u dan vooral niet om deze direct aan uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering te melden.

Wat kunt u van ons verwachten?

Het ANT Bureau Klachtbehandeling stelt zich partij-onafhankelijk op. Onze klachtenfunctionarissen hebben allemaal een tandheelkundige achtergrond of langjarige ervaring in dit werkveld en hebben zich bekwaamd in bemiddeling. U kunt rekenen op een kwalitatief goede klachtbehandeling, waar ook uw perspectief niet uit het oog wordt verloren.

Wat verwachten wij van u?

Deelname aan de ANT klachtenregeling verplicht u tot het meewerken aan de behandeling van de klacht door het Bureau Klachtbehandeling en de ANT klachtenfunctionaris. Dit om de klacht op een zo efficiënt mogelijke wijze te behandelen.

Klachtbehandeling is in beginsel kosteloos. Mocht het Bureau Klachtbehandeling echter van oordeel zijn dat een gebrek aan medewerking van de zorgaanbieder een goede klachtbehandeling in de weg staat, dan kan besloten worden tot het doorbelasten van de kosten die gemoeid zijn met de inzet van de klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie Mondzorg

Het is mogelijk dat uw patiënt zich niet kan vinden in uw eindoordeel. In dat geval geeft de Wkkgz hem/haar de mogelijkheid van ‘beroep’ bij een geschilleninstantie. Deze geschilleninstantie doet een juridisch bindende uitspraak én kan een schadevergoeding toekennen tot een maximum van € 25.000. U bent door uw lidmaatschap van de ANT aangesloten bij Stichting Geschilleninstantie Mondzorg, een initiatief van ANT, KNMT, NVM en ONT.

De kosten van behandeling van een eerste geschil zullen in beginsel voor rekening van de ANT zijn. De ANT kan echter besluiten om deze kosten, ca.€ 2.500,- , door te belasten aan de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld als, naar de mening van de ANT, na een gebrek aan medewerking in het klachtbehandelingstraject een klacht is uitgemond in een geschil. Of als de zorgverlener zich in de geschilbeslechtingsfase onvoldoende inzet om tot een goede uitkomst te komen, bijvoorbeeld door afwezigheid zonder geldige reden bij de zitting van de Geschilleninstantie Mondzorg.

Tenslotte

Ons Bureau Klachtbehandeling kan u, als onafhankelijke partij, geen ondersteuning bieden gedurende het klachtbehandelingstraject. De ANT Ledenservice kan dit wel en brengt u graag in contact met de adviserend tandarts of een van de juristen.

U kunt de afdeling Ledenservice bereiken via:

E-mail: service@ant-tandartsen.nl
Telefoon: 020-2374740

 

Download de informatiefolder

Download de informatiefolder voor patiënten