Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en KEW-dossier

Elke tandartspraktijk is verplicht om te voldoen aan het Besluit Stralingsbescherming en de hieraan gekoppelde Regeling Stralingsbescherming Werknemers 2018. De ANT heeft een checklist vervaardigd die u helpt om een correct KEW dossier te voeren. IGJ inspecteert IGJ bezoekt een praktijk voor inspectie op basis van een melding of uit hoofde van een inspectiespeerpunt. In dat laatste geval gebeurt inspectie steelproefsgewijs en volstrekt willekeurig en a-select.