Richtlijnen en praktijkhandreikingen

Richtlijnen, protocollen en praktijkwijzer

Tandartsen hebben in hun beroepsuitoefening te maken met richtlijnen, protocollen en praktijkwijzers. Het belangrijkste doel van deze richtlijnen en andere normen is het op peil houden of doeltreffender maken van de zorg. De documenten zijn opgesteld door onder andere het UMC St. Radboud, KNMT, NVVK, CBO en anderen. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste richtlijnen en normen.

Klinische tandheelkundige richtlijnen PDF / link Jaar Bron / eigenaar
     
Mondzorg voor jeugdigen document 2012 KNMT, NVVK, CBO en anderen
Samenvatting mondzorg voor jeugdigen document 2012 NVVK, CBO en anderen
De klachtenvrije, geïmpacteerde derde molaar in de onderkaak document 2007 UMC St. Radboud
Tandletsel document 2010 KNMT

Endodontische Diagnostiek en Behandeling 

Samenvatting Endodontische Diagnostiek en Behandeling

document

document

2018

2018

NVvE
Peri-implantaire infecties document 2018 Het KIMO
Klinische praktijkrichtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak  document 2018 Het KIMO
Klinische praktijkrichtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaak document 2018 Het KIMO
Klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen – module Diagnostiek’ document 2019 Het KIMO
Klinische praktijkrichtlijn
 
Wortelcariës bij (kwetsbare en  zorgafhankelijke) ouderen
document 2019 Het KIMO
Klinische praktijkrichtlijn
 
Antitrombotica
document 2019 Het KIMO
Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk document 2020 NVvP
Richtlijn Derde Molaar document 2020 Het KIMO
Klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen’ document 2020 Het KIMO

 

Geneeskundige richtlijnen met raakvlakken
met de tandheelkunde
PDF / link Jaar Bron
Richtlijn Antistolling document 2012 ACTA
LESA Antistolling document 2010

NHG, KNMP, FNT, NMT

Landelijke standaards keten antistolling document 2012 FNT, NVK, NIV, KNMT, NHG, NVN,
NVA, KNMP, NVZA, NVvC, NVvH,
Verenso, De Hart  @vaatgroep, CBO
Mondholte Orofarynxcarcinoom document 2004 Werkgroep hoofd- en halstumoren
Richtlijn diagnostiek en behandeling van het
obstructieve slaapapneu syndroom volwassenen
document 2009 Nederlandse vereniging van artsen
voor longziekten en tuberculose
Griep document 2007 Werkgroep Infectiepreventie/RIVM
Behandelrichtlijn Endocarditis Profylaxe document 2016 Nederlands Huisartsen Genootschap
Richtlijn preventie bacteriële endocarditis document 2008 Nederlandse hartstichting
Richtlijnmodule Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese  document 2016 NOV
Richtlijnen (inhalatie) sedatie in de tandheelkunde document 2017 ANT
Algemene richtlijn tandheelkundige implantaten  document 2012 NVOI

 

Algemene richtlijnen PDF / link Jaar Bron
Horizontale verwijzing document 2002 KNMT
Verticale verwijzing document 2002 KNMT
Praktijkrichtlijn spoedgevallen document 2012 KNMT
Herziene Richtlijn Infectiepreventie
(WIP-richtlijn)
document 2016

KNMT

Wijzigingen herziene WIP-richtlijn t.o.v. 2007 document 2016 KNMT
Europen guidelines on radiation protection
in dental radiology
document 2004 Europese Commissie
Guidelines on CBCT for Dental and Maxillofacial
Radiology
document 2011

Sedentexct

Herziene richtlijn Tandheelkundige Radiologie document 2018 KNMT
Toetsingskader Rechtvaardiging Röntgendiagnostiek in de mondzorg document 2018 IGJ
Rechtvaardiging Röntgendiagnostiek in de mondzorg 2018 document 2018 IGJ
Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de
keten
document 2008 ACTIZ, GGZ Nederland, IGZ,
KNMG, LEVV, LHV, NFU, NHG e.a.
LESA Medicatieoverzicht document

2010

ACTIZ, FNT, GGZ Nederland,
IGZ, KNMG e.a.

Herziene richtlijn patiëntendossier document

2020

KNMT

 

Protocollen/adviezen PDF / link Jaar Bron
Meldcode Tandheelkunde Kindermishandeling      
en huiselijk geweld
document 2015 KNMT
Afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld document 2018 KNMG

 

Praktijkwijzers PDF / link Jaar Bron
Taakdelegatie

document

2005 KNMT
Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst document 2006

KNMT

Gedragsregels voor tandartsen document 2000 KNMT