Richtlijnen en praktijkhandreikingen

Richtlijnen, protocollen en praktijkwijzer

Tandartsen hebben in hun beroepsuitoefening te maken met richtlijnen, protocollen en praktijkwijzers. Het belangrijkste doel van deze richtlijnen en andere normen is het op peil houden of doeltreffender maken van de zorg. De documenten zijn opgesteld door onder andere het UMC St. Radboud, NMT, NVVK, CBO en anderen. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste richtlijnen en normen.

Klinische tandheelkundige richtlijnen PDF / link Jaar Bron
Het periodiek mondonderzoek document 2007 UMC St. Radboud
Mondzorg voor jeugdigen document 2012 NMT, NVVK, CBO en anderen
Samenvatting mondzorg voor jeugdigen document 2012 NVVK, CBO en anderen
De klachtenvrije, geïmpacteerde derde molaar in de onderkaak document 2007 UMC St. Radboud
Richtlijn voor de (na)zorg bij patiënten met implantaten document 2007 E. van Laarhoven-Nijs, C. van
Zoelen
Tandletsel document 2010 NMT

 

Geneeskundige richtlijnen met raakvlakken
met de tandheelkunde
PDF / link Jaar Bron
Richtlijn Antistolling document 2012 ACTA
LESA Antistolling document 2010

NHG, KNMP, FNT, NMT

Landelijke standaards keten antistolling document 2012 FNT, NVK, NIV, NMT, NHG, NVN,
NVA, KNMP, NVZA, NVvC, NVvH,
Verenso, De Hart  @vaatgroep, CBO
Mondholte Orofarynxcarcinoom document 2004 Werkgroep hoofd- en halstumoren
Richtlijn diagnostiek en behandeling van het
obstructieve slaapapneu syndroom volwassenen
document 2009 Nederlandse vereniging van artsen
voor longziekten en tuberculose
Griep document 2007 Werkgroep Infectiepreventie/RIVM
Behandelrichtlijn Endocarditis Profylaxe document 2016 Nederlands Huisartsen Genootschap
Richtlijn preventie bacteriële endocarditis document 2008 Nederlandse hartstichting

Richtlijn Injectables, voor tandartsen
en tandartsspecialisten

document 2015 ANT, NVDFE
Richtlijnmodule Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese  document 2016 NOV
Conceptrichtlijnen (inhalatie) sedatie in de tandheelkunde document 2017 ANT
Algemene richtlijn tandheelkundige implantaten  document 2012 NVOI

 

Algemene richtlijnen PDF / link Jaar Bron
Horizontale verwijzing document 2002 NMT
Verticale verwijzing document 2002 NMT
Praktijkrichtlijn spoedgevallen document 2012 NMT
Patientendossier (onderdeel praktijkwijzer WGBO) document 2014 KNMT
Verkort overzicht - Herziene Praktijkrichtlijn patiëntendossier document 2014 KNMT
Herziene Richtlijn Infectiepreventie
(WIP-richtlijn)
document 2016

KNMT

Wijzigingen herziene WIP-richtlijn t.o.v. 2007 document 2016 KNMT
Europen guidelines on radiation protection
in dental radiology
document 2004 Europese Commissie
Guidelines on CBCT for Dental and Maxillofacial
Radiology
document 2011

Sedentexct

Herziene richtlijn Tandheelkundige Radiologie document 2015 KNMT
Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de
keten
document 2008 ACTIZ, GGZ Nederland, IGZ,
KNMG, LEVV, LHV, NFU, NHG e.a.
LESA Medicatieoverzicht document

2010

ACTIZ, FNT, GGZ Nederland,
IGZ, KNMG e.a.

 

Protocollen/adviezen PDF / link Jaar Bron
Paroprotocol document 2012 NVVP
Meldcode Tandheelkunde Kindermishandeling      
en huiselijk geweld
document 2011 NMT

 

Praktijkwijzers PDF / link Jaar Bron
Taakdelegatie

document

2005 NMT
Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst document 2006

NMT

Gedragsregels voor tandartsen document 2000 NMT