Tarieven 2017

Bestel tarievengids 2017

De maximale tandheelkundige tarieven voor 2017 zijn weer vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


In de begeleidende brief geeft de NZa aan dat de wijzigingen in de nieuwe beleidsregels in nauw overleg met de brancheorganisaties tot stand zijn gekomen. De ANT vindt het belangrijk te melden dat ze over de nu doorgevoerde wijzigingen inderdaad overleg heeft gevoerd met de NZa maar dat dit niet betekent dat de ANT met alle wijzigingen heeft ingestemd. Veel van de wijzigingen zijn op grond van signalen uit het veld of door de NZa en zorgverzekeraars ingebracht. Een aantal belangrijke wijzigingsvoorstellen van de ANT is niet door de NZa overgenomen. Zo is het nog altijd niet mogelijk om als consument te kunnen kiezen voor innovatieve tandheelkunde die duidelijk niet geleverd kan worden met de huidige op gemiddelden gebaseerde tarieven.

De NZa heeft voor januari t/m december 2017 de tarieven van 2016 geïndexeerd. De nieuwe tarieven voor de tandheelkundige zorg gaan per 1 januari 2017 in.

Indexaties:

  • Algemeen mondzorg: 1,77%
  • Implantologie (J-hoofdstuk): 2,14%
  • Orthodontie: 1,83%


Wijzigingen prestaties

U02, U03
De verrichtingen U02 en U03 (uurtarieven) zijn vervangen door verrichtingen U25 en U35 (per vijf minuten). U10 is als uurtarief komen te vervallen. Deze kan nu gedeclareerd worden in eenheden van vijf minuten via de U05.

J44
Bij prestatie J44 is opgenomen dat het niet is toegestaan om abutments te declareren via het sterretje (*) van de J44. De abutments zijn immers niet ten behoeve van de J44, maar van het implantaat en vallen daarmee onder de kosten van de J331. Prestatie J33 is daarnaast toegevoegd aan de lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden op de nota. De techniekkosten van het abutment kunnen na de inhelingsfase bij het plaatsen van de suprastructuur nog wel gedeclareerd worden middels het ‘sterretje’

J33
Het tarief van de J33 is ook gebaseerd op de materiaal- en techniekkosten die voorheen bij (onder meer) de J20 in rekening werden gebracht. Onderdeel daarvan was het (healing) abutment (in het geval van een eenfase-behandeling). Een healing abutment is dus inclusief.

M01/QLF
In de omschrijving van prestatie M01 is verduidelijkt dat deze verrichting ook in rekening gebracht kan worden bij het maken, vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/verzorgers(s). Het betreft hierbij om de daadwerkelijke (dus directe) behandeltijd.

G15
Bij prestatie G15 is aangegeven dat het hier een toeslag betreft. Daarnaast is toegevoegd dat deze niet in combinatie met een solitaire kroon of bij meerdere kronen die geen onderdeel zijn van de dorsale steunzone (zijdelingse delen) gedeclareerd kan worden.

J40-J43
Prestaties J40 tot en met J43 ook mogelijk bij omvorming van conventionele protheses. Deze verrichtingen kunnen ook gedeclareerd worden indien sprake is van omvorming van conventionele protheses.

E45
Toelichting bij E45 aangepast. In lijn met de toelichting van prestatie V50 is bij prestatie E45 aangegeven dat deze verrichting ongeacht het aantal elementen is, per aangebracht lapje.

Per kaak bij P-codes
Toevoeging ‘per kaak’ bij een aantal P-prestaties. Vaak wordt een volledig kunstgebit door de patiënt gezien als pro-these voor de boven- én onderkaak. Om deze verwarring weg te nemen, zijn bij de prestaties P01 tot en met P04, P06 tot en met P08, P51 tot en met P54, P56 tot en met P58, P70, P78 en P79 aangegeven dat deze verrichtingen per kaak betreffen.

Wijzigingen prestaties vanaf 1 maart 2017

U05 en UBS
De tarieven van de prestaties U05 en U35 zijn ge'mdexeerd naar het niveau van 2017. Tegelijk heeft een correctie plaatsgevonden voor de maanden januari en februari. Deze wijziging is zowel in de beleidsregel
als in de tariefbeschikkingen Tandheelkundige zorg' en Tandtechniek in eigen beheer' doorgevoerd.

R80
In de omschrijving van prestatie R80 is verduidelijkt dat deze verrichting minimaal 2 maanden voorafgaand aan het plaatsen van de kroon (R24) moet plaatsvinden.

G10
In de omschrijving van prestatie G10 is toegevoegd dat deze prestatie alleen gedeclareerd kan worden in combinatie met R24 als er sprake is van een behandeling waarbij minimaal twee kronen worden geplaatst.

P03
Bij prestatie P03 is het sterretje (*) verwijderd.

Wijzigingen algemene bepalingen

J19
J19 is nu declarabel voor element 14 tot en met 24 (i.p.v. 14 tot 24).

C en T uitsluitingen
Aanpassing met extra verduidelijking van uitgesloten combinatie C- en T-prestaties vanwege overlappende zorg/ diagnostiek. Ter verduidelijking van deze regel, is in de bepalingen toegelicht dat er een zodanige overlappende diagnostiek in de verrichtingen zit, waardoor de combinatie van deze codes is uitgesloten.

T60 en T61
Bij de T60 en T61 (evaluatieonderzoek) is verduidelijkt dat het evaluatieonderzoek plaatsvindt na parodontale behandeling, herbeoordeling en nazorg.

J11
Prestatie J11 kan naast verrichting J09, J10 en/of J12, J13 ook in combinatie met de codes J15, J16, J17, J18 in rekening worden gebracht.

V40
Toevoegen van uitleg prestatie V40. Om verwarring te voorkomen is de omschrijving van prestatie V40 aangepast. Zoals ook aangegeven in de toelichting, is deze verrichting één keer per element declarabel.

Wijzigingen algemene bepalingen per 1 maart 2017
In de Algemene Bepalingen bij hoofdstuk XIII Implantaten (J) is de zin "Het tarief is uitdrukkelijk bedoeld voor eventualiteiten die tijdens de diagnostiek niet konden worden voorzien" verwijderd bij de prestaties J06, J15, J16, 317 en J18. Moderne technieken laten nu toe dat diagnostiek en behandeling (implanteren) op eenzelfde dag kunnen plaatsvinden, dit wordt door deze bepaling belemmerd.

J44
De omschrijving van prestatie J44 is als volgt aangepast: De kosten van healing abutments zijn niet in rekening te brengen bij de J44. Deze kosten moeten in rekening worden gebracht middels J33.

E60
Bij prestatie E60 is een sterretje (*) toegevoegd. Hierdoorzijn de kosten van bijvoorbeeld MTA (of vergelijkbaar biokeramisch materiaal) declarabel.

R29
Bij prestatie R.29 is een sterretje (*) toegevoegd. De titel van R29 is gewijzigd in 'Confectiekroon' en het puntenaantal is verlaagd met een punt. De materiaal- en techniekkosten zijn hiermee uit het tarief gehaald en moeten voortaan apart in rekening worden gebracht.

Prothetische nazorg

Bij prothetische nazorg (hoofdstuk III, implantologische chirurgie) is toegevoegd welke verrichtingen onder de pro- thetische nazorg vallen. Een aantal prothetische prestaties is inclusief nazorg. Ook staat er welke verrichtingen niet binnen twee maanden na plaatsing gedeclareerd kunnen worden: verrichtingen P01, P02, P03, P04, P06, P51, P52, P53, P54 en P56. De zorg van deze verrichtingen valt binnen twee maanden na plaatsing onder prothetische nazorg. Verrichting P07, P08, P57 en P58 kunnen alleen binnen twee maanden na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de patiënt.

Prothetische nazorg per 1 maart 2017

In de omschrijving van de prothetische nazorg is aangepast dat de termijn van twee maanden niet geldt na plaatsing van een immediaatprothese. De tekst van de "nazorg-clausule" (pag. 46 van de tariefbeschikking) is als volgt aangepast (toevoeging is schuingedrukt): "Verrichtingen P01, P02, P03, P04, P06, P51, P52, P53, P54 en P56 kunnen niet binnen twee maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg van deze verrichtingen valt binnen twee maanden na plaatsing onder prothetische nazorg, behalve in het geval van een immediaatprothese. Verrichting P07, P08, P57 en P58 kunnen alleen binnen twee maanden na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de patient."

Verduidelijking materiaal- en techniekkosten regel

De regel is dat de materiaal- en techniekkosten die gedeclareerd worden gelijk zijn aan de kosten die de zorgverlener daarvoor maakt. Kortom, de inkoopprijs, die niet is gereguleerd of anderszins is beperkt, moet gelijk zijn aan de verkoopprijs.

Kortingen of daarmee vergelijkbare voordelen dienen hoe dan ook volledig te worden verdisconteerd in de doorberekende prijs; te expliciteren dat het verhandelen van materialen en technieken via één of meerdere (rechts)personen (tussen vervaardiger en zorgaanbieder) geen invloed behoort te hebben op de prijs, tenzij deze (rechts)personen een economische activiteit uitvoeren ten behoeve waarvan dan (slechts) de reële economische waarde extra in rekening gebracht kan worden. (Een tandarts kan aandeelhouder zijn in een toeleverend bedrijf, dat bedrijf zal dan wel vergelijkbaar moeten zijn en handelen als soortgelijke bedrijven die toeleverancier zijn van de tandheelkundige branche.) 

Los van de werking van de regel als zodanig, is het van groot belang dat de patiënt voorgelicht wordt over de verschillende keuzemogelijkheden voor wat betreft materiaal en techniek. De keuze van het materiaal of de techniek heeft – vanwege de doorberekening van de werkelijke inkoopprijs – geen financiële consequenties voor de zorgaanbieder (een zorgaanbieder zal er niet op verdienen, maar ook niet op toeleggen) maar wel voor de patiënt.

Wijzigingen inzake orthodontie

Aanpassing van omschrijving F724 zodat deze verrichting ook in rekening gebracht kan worden bij het maken, vast- leggen en analyseren van QLF-opnamen.

In de omschrijving van prestatie F724 is verduidelijkt dat deze verrichting ook in rekening gebracht kan worden bij het maken, vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/verzorgers(s). Het betreft hierbij om de daadwerkelijke (dus directe) behandeltijd. Zoals eerder ook al aangegeven in de regelgeving bij deze prestatie, geldt dat voor preventieve consulten waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden, niet apart in rekening mogen worden gebracht, indien deze korter duren dan tien minuten; dergelijke situaties behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten. Het gebruik van QLF-apparatuur brengt hier geen verandering in.

Toevoegen van prestatie ‘verwijderen spalk’ (F815), aangezien F812 nancieel de lading niet meer dekt. Deze prestatie is identiek aan prestatie E44 (verwijderen spalk).

Aanpassing van omschrijving prestatie F812 veranderd in ‘herstel en plaatsen van retentie-apparatuur’.