Tarieven 2018

Download Tarievengids 2018 pdf

De Raad van Bestuur van de NZa heeft op 20 juni de Beleidsregel tandheelkundige zorg vastgesteld zoals deze zal gelden per 1 januari 2018. De meeste tarieven stijgen met 2,7%. Voor implantologische behandelingen is dat 2,6%, evenals voor orthodontie. Naast deze beleidsregel is eveneens een nieuwe Regeling mondzorg vastgesteld. In deze regeling is de verplichting opgenomen om een prijslijst ‘materiaal en techniek’ te publiceren.


In de begeleidende brief geeft de NZa aan dat de wijzigingen in de nieuwe beleidsregels in nauw overleg met de brancheorganisaties tot stand zijn gekomen. De ANT vindt het belangrijk te melden dat ze over de nu doorgevoerde wijzigingen inderdaad overleg heeft gevoerd met de NZa maar dat dit niet betekent dat de ANT met alle wijzigingen heeft ingestemd. Veel van de wijzigingen zijn op grond van signalen uit het veld of door de NZa en zorgverzekeraars ingebracht. Een aantal belangrijke wijzigingsvoorstellen van de ANT is niet door de NZa overgenomen. Zo is het nog altijd niet mogelijk om als consument te kunnen kiezen voor innovatieve tandheelkunde die duidelijk niet geleverd kan worden met de huidige op gemiddelden gebaseerde tarieven.

Wijziging met veel impact


Het verstrekken van een prijslijst materiaal en techniek

Er bestaat al lange tijd discussie met de NZa over de transparantie rondom materiaal- en techniekkosten. Dit leidt tevens tot discussies over de lijst tandtechniek in eigen beheer. Bijvoorbeeld waar deze begint en ophoudt maar ook over de verplichtingen tot verschaffen van informatie aan de patiënt. De ANT is voor transparantie maar niet met de toename van de administratieve verplichtingen zonder dat het duidelijk is wat de baten zijn. Op het moment dat de NZa met een plan kwam om verplicht alle facturen mee te leveren aan de patiënt zagen wij een enorme administratieve last op de tandartsen afkomen. Een last die significant groter zou zijn dan de baten. Gaandeweg het jaar is de maatregel afgezwakt in het vooraf kenbaar maken van de techniekprijzen. Na opmerkingen van o.a. de ANT is dit nog aangepast in ‘doorgaans gebruikte’ omdat anders de lijst door grootte onhanteerbaar zou worden.

Vanaf 2018 moeten tandartspraktijken gelijk aan 2012 prijslijsten publiceren. Door de 1-op-1 regel leiden tandartspraktijken enig verlies op tandtechniek (debiteuren risico en overmaakwerk). Het is jammer dat bij deze extra transparantie maatregelen ook niet wat meer vrijheid is gegeven aan de tandartsen. Scherp inkopen kost namelijk tijd met daarnaast het overnemen van service.

Hieronder vindt u de exacte regelgeving:

Het bekend maken van een prijslijst materiaal en techniek

Een zorgaanbieder maakt een prijslijst met materialen en technieken bekend die inzicht geeft in de verschillende materialen en technieken mét bijbehorende prijzen, die binnen de betreffende praktijk gelden. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de prijslijst voor materiaal en techniek en het tijdig en juist informeren van de consument.

De prijslijst materiaal en techniek vermeldt de door de zorgaanbieder doorgaans gebruikte materialen en technieken met de bijbehorende prijzen. Deze dienen per prestatie te worden gespecificeerd zodat per prestatie de actuele opties en bijbehorende kosten voor materiaal en techniek inzichtelijk zijn.

Informeren van de consument over de prijslijst materiaal- en techniek

De zorgaanbieder dient de consument in ieder geval op de volgende wijzen te informeren:

  1. De prijslijst materiaal en techniek is te vinden op een voor de consument duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder, zodat de consument hiervan op eenvoudige wijze kennis kan nemen. Onder zichtbare plaats wordt bijvoorbeeld verstaan: de wachtkamer, de balie of de deur van de praktijk.
  2. Indien de zorgaanbieder een website voor de praktijk heeft, plaatst de zorgaanbieder de prijslijst materiaal en techniek ook op de website van de betreffende praktijk.
  3. Als een consument vraagt naar de prijslijst, stuurt de zorgaanbieder deze schriftelijk of per e-mail binnen een redelijke termijn.


De consument op de hoogte stellen indien wordt afgeweken van de prijslijst materiaal en techniek

De zorgaanbieder motiveert, voor de start van de behandeling, schriftelijk dan wel mondeling, als hij (in zijn prijsopgave) tot afwijkende materiaal- en techniekkosten voor de betreffende consument komt.

Wat niet is overgenomen:


1.      Consumentenkeuzetarief

In maart 2015 is door de ANT het zogenaamde consumentenkeuzetarief aangevraagd. Dit zou een opslag zijn van 100% op een bestaand regulier tarief. Een systeem wat paralellen heeft met hoe het tariefsysteem werkt in Duitsland. 

Met behulp van het keuzetarief zouden behandelingen die een alternatief zijn van reeds bestaande goede mondzorg kunnen worden aangeboden. Hierbij moet gedacht worden aan verrichtingen die niet uitkomen met prijzen gebaseerd op gemiddelden en welke wel veel verricht moeten worden om voldoende bekwaam in te worden en blijven. 

Het meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan is een anatomische restauratie met verschillende kleuren composiet. In de afgelopen twee jaar zijn in een werkgroep met de Patiëntenfederatie en de Consumentenbond voorwaarden opgesteld wanneer een keuzetarief mogelijk is. De voorwaarden behelzen met name transparantie en consumentenwaarborgen. 

Helaas heeft de NZa aangegeven dat eerst het gehele prestatiehuis vereenvoudigd en transparanter gemaakt voordat er mogelijkheden geschapen worden voor een keuzetarief. Dit is niet in het belang van de consument die alle behandelingen die wereldwijd mogelijk zijn ook in Nederland wil ondergaan. Los van de vraag of überhaupt er grote wijzigingen noodzakelijk zijn in het prestatiehuis is het ook het oneigenlijk verbinden van twee losstaande zaken. 

We houden u op de hoogte van het verder verloop

2.    Tarief X21 en X22 gelijktrekken met F155 en F156 Orthopantomogram

In de orthodontische zorg is een OPT lager gewaardeerd dan in de mondzorg. Er lag een aanvraag om het tarief van de OPT ook lager te waarderen. Hier is door de ANT aangegeven dat de prestaties niet geheel overeenkomen door de verschillende diagnostiek en gedane behandelplanning, daarnaast wijkt de frequentie ook af. Bij de kaakchirurgen is het tarief aan de andere kant weer hoger dan in de mondzorg, zodat ons advies was om geen wijzigingen aan te brengen. De discussie is vooruit geschoven naar 2018.

3.    C14 e-consult

De ANT heeft bij het indienen van dit verzoek al aangegeven dat dit nog niet voldoende was uitgewerkt. Tijdens het TO hebben partijen besloten om gezamenlijk een richtlijn op te stellen. Als deze richtlijn is ontwikkeld en de ANT het verzoek verder heeft uitgewerkt, kan dit verzoek geagendeerd worden voor een volgend TO.

4.    Mxx* Micro invasieve cariësinfiltratie

Er is o.a. door de ANT een voorstel gedaan om een prestatie voor infiltratie behandelingen (o.a. Icon) in het leven te roepen. De NZa is van mening i.v.m. het risico op de hoogte van de kosten en de mogelijke frequentie dat een richtlijn of protocol nodig is vóórdat een dergelijke prestatie kan worden toegevoegd. Het moet duidelijk zijn wanneer dit een effectief en/of aangewezen middel is én wanneer niet. Tevens kan deze richtlijn een belangrijk instrument zijn om de patiënt in samenspraak met de behandelaar een weloverwogen keuze te laten maken.

5.    Mondzorg voor ouderen: Multidisciplinair consult, per uur (zoals F127A) en Aanpassing U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten

Er was een voorstel gemaakt om extra declaratie mogelijkheden te creëren voor de mondzorg voor ouderen. Er bleek alleen nog discussie over vragenlijst en de inhoud van de zorg die voor deze doelgroep nodig is en de financiering van deze zorg. Het belang van mondzorg voor ouderen wordt door de NZa onderschreven. De NZa vindt het logischer om eerst over de inhoud en organisatie (multidisciplinaire richtlijn) van de zorg te praten met ZINL. 

6.    Herziening J-hoofdstuk

Er lag een voorstel voor de herziening van het J hoofdstuk van de NVOI dat grotendeels door de beroepsorganisaties werd gesteund. De NZa wenst nadere onderbouwing. Voor deze onderbouwing zijn ook weer gegevens (statistiek) van de NZa noodzakelijk. De basis van dit idee is het verschuiven van budget van relatief eenvoudige prothetische handelingen naar complexe chirurgie en het verhuizen van de prothetische verrichtingen naar het P hoofdstuk.

7.    J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond

Er lag een aanvraag om de prestatie J08 te verplaatsen naar pre- naar pre- en perimplantologische chirurgie. Nadere informatie is door de NZa gevraagd. Als ANT konden we ons wel iets voorstellen bij de verhuizing maar zal het ook nieuwe vragen oproepen. Zoals wanneer mag een botopbouw (j15) niet meer gerekend worden bij immediaat implanteren en is een J08 noodzakelijk. 

8.    Immediaat implanteren

Er lag een aanvraag om een ketentarief te verwezenlijken vanaf het consult tot en met de plaatsing en nazorg van de temporaire kroon bij een ‘direct door protocol’. De ANT ziet de voordelen van een ketentarief, echter alleen met een flexibele / vrijere prijs. Een dergelijk uitgebreid en divers zorgtraject laat zich niet vangen in een vaste gereguleerde gemiddelde prijs. De NZA wil graag een richtlijn rondom immediaat implanteren en welke eisen aan de zorgaanbieders gesteld worden.

9.    P37 Frontopstelling in aparte zitting

Er lag een aanvraag om ook P37 mogelijk te maken bij partiële protheses. De beroepsorganisaties van de tandartsen konden dit begrijpen. De beroepsorganisatie van de tandprothetici vond het zeer onwaarschijnlijk dat een individuele frontopstelling bij een partiele prothese zou kunnen voorkomen.

10.       WIP-richtlijn infectiepreventie

Door de nieuwe WIP richtlijn zullen endodontisch handvijlen na gebruik moeten worden weggegooid. Er lag een aanvraag van de NVvE om hiervoor te corrigeren in de endo tarieven. Dit voorstel is door de beroepsorganisaties gesteund en mede ingebracht. De NZa vindt het niet onderbouwd dat het tarief niet meer kostendekkend is. Alleen als bij een volgend kostenonderzoek de gehele kostenontwikkeling in kaart is gebracht zou de NZa geneigd zijn om aanpassingen te doen.

 

Wijzigingen Beleidsregel tandheelkundige zorg

M01, M02 en M03 Preventieve mondzorg
Ten behoeve van de duidelijkheid van de regelgeving is bij de prestaties M01, M02 en M03 een afrondingsregel opgenomen. Hiermee wordt uitgelegd dat de behandeltijd afgerond dient te worden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
Prestatie M32 is ook declarabel gemaakt voor enzymatisch onderzoek. Hiermee is deze prestatie opengesteld voor het gebruik van de speekseltest. De materiaal- en techniekkosten voor de speekseltest zijn middels het sterretje in rekening te brengen. De prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in het bijzijn van de patiënt wordt uitgevoerd.

A10 Geleidings-, infiltratie en/of intraligamentaire verdoving
In de regelgeving is verduidelijkt hoe vaak prestatie A10 in rekening mag worden gebracht. Dit is in lijn met een eerder gestelde duiding door de PTBC.

A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie
Prestatie A20 is opengesteld voor sedatie, mits de richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer wordt gevolgd

V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament
Aan de omschrijving van prestatie V40 is toegevoegd dat V40 niet bedoeld is voor het gebruik van cariësdetector, retractiekoord/gel, bloeding stelpende materialen of een fluoride behandeling zoals bedoeld in prestatie M10 of M20. Hiernaast is in de omschrijving verduidelijkt dat V40 wel is bedoeld voor fluoride applicatie van maximaal vijf elementen per zitting

E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
Aan de omschrijving van prestatie E04 is toegevoegd dat deze ook in combinatie met prestatie E77 in rekening gebracht mag worden.

E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 
In de omschrijving van E43 stond dat deze prestatie per verbinding in rekening moet worden gebracht. Dit is veranderd in per element.

E44 Verwijderen spalk, per element
Prestatie E44 is per element declarabel gemaakt. Deze prestatie is per element waaraan de spalk is bevestigd in rekening te brengen. E44 wordt toegevoegd op de lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden.

G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk
Prestatie G68 is toegevoegd voor de reparatie van de occlusale- of repositiespalk met afdruk. De materiaal- en techniekkosten zijn middels het sterretje in rekening te brengen. Kleine reparaties waarvoor geen afdruk nodig is, kunnen in rekening worden gebracht middels prestatie G64.

H33 Hemisectie van een molaar
Prestatie H33 is toegevoegd voor de hemisectie van een molaar.

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
Aan de omschrijving van P60 is toegevoegd dat deze prestatie niet binnen drie maanden in combinatie met een nieuwe prothese in rekening mag worden gebracht. Het is nu duidelijk wanneer de zorgaanbieder P60 in rekening mag brengen.

T11, T12 en T31 Tandvleesbehandelingen
Het woord gemodificeerd is verwijderd uit de omschrijving bij prestaties T11, T12 en T13.

T21 en T22 Grondig reinigen wortel complex en standaard
Tussen T21 en T22 wordt niet langer onderscheid gemaakt in de zorgverlener die de zorg levert, maar in zorginhoud. Hiermee zijn deze prestaties functioneel gemaakt.

T51 tot en met T56 Parodontale nazorg
Prestatie T51 tot en met T56 zijn vervangen door T41 tot en met T44 en hiermee ook functioneel gemaakt. In lijn met de wijziging van T21 en T22 wordt ook bij deze prestaties niet langer onderscheid gemaakt in de zorgverlener die de zorg levert

T76 Tuber- of retromolaarplastiek
T76 is ook in combinatie met T70 en T71 declarabel gemaakt.

T84, T85 en T86 Toepassen regeneratiemateriaal T87 en T88 Parodontale kroonverlengingsprocedure
Bij T84, T85, T86, T87 en T88 is verduidelijkt dat deze prestaties inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne zijn.

J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft, J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte en J18 Ophoging bodem bijholte orthograad
J15, J17 en J18 zijn ook in combinatie met J27 declarabel gemaakt, aangezien J27 dezelfde verrichting betreft als J20, waar deze combinatie al mogelijk was.

J42 en J43 Staaf/elke volgende staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
J42 en J43 zijn verduidelijkt. Er is toegevoegd dat deze prestaties per kaak gelden.

Eenduidig gebruik termen verdoving en anesthesie
Ten behoeve van de eenduidigheid in terminologie wordt (overal) de term verdoving gebruikt in plaats van anesthesie.

Regeling mondzorg

Burgerservicenummer
Een Burgerservicenummer (BSN) mag, kort gezegd, slechts worden verwerkt indien daarvoor een wettelijke basis is. Door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is recentelijk vastgesteld dat factoringmaatschappijen niet onder de ‘Wet gebruik BSN in de zorg’ vallen. Voor factoringmaatschappijen ontbreekt derhalve een wettelijke basis om een BSN te gebruiken waardoor zij geen BSN mogen verwerken. Aangezien de Regeling mondzorg ook van toepassing is op factoringmaatschappijen, is de verplichting om het BSN op de nota te vermelden geschrapt.

Verplichting prijslijst materiaal en techniek
In de Regeling mondzorg is een verplichting toegevoegd voor zorgaanbieders om als praktijk een prijslijst voor materiaal en techniek te publiceren. Op deze prijslijst dient per prestatie te worden aangegeven welke materialen en technieken tegen welke prijs door de betreffende praktijk worden aangeboden. In de toelichting van de Regeling mondzorg is een voorbeeld opgenomen.

Gezien de mogelijkheden in verschillende materialen en technieken en de variatie in prijs, vinden wij het belangrijk dat patiënten voorafgaand aan de behandeling meer informatie kunnen verkrijgen over de verschillende behandel- en prijsmogelijkheden.

Met deze informatie wordt de patiënt beter in staat gesteld om de offerte van zijn zorgaanbieder te beoordelen en deze te vergelijken met andere zorgaanbieders.

Tot slot
De NZa is voornemens om voor mondzorg aan ouderen (een) aparte prestatie(s) op te nemen in de regelgeving. Wij onderschrijven het belang van deze prestaties ten behoeve van de zorg op maat voor ouderen. Voordat deze prestaties echter toegevoegd kunnen worden, is het van belang dat de groep ouderen voor wie deze prestaties nodig zijn, helder is afgebakend en er duidelijkheid is over de zorg die deze groep behoeft en hoe dit georganiseerd dient te worden. De NZa heeft geconcludeerd dat het instrument dat daarvoor ingezet kan worden, nog ontbreekt. Wij roepen partijen op om dit op te pakken, zodat deze zorg goed afgebakend, ingericht en georganiseerd kan worden en hiermee ook misbruik van de codes wordt voorkomen. Vervolgens zal de NZa opnieuw met u overleggen om de bovengenoemde prestatie(s) op te nemen in de regelgeving.

 

Orthodontie


Voor orthodontie vindt u een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen die wel ingaan per 1 januari 2018:

Verbeteringen:

  1. Honorarium voor F612 Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 36,07. Tot 1 januari 2018 mag alleen de kostprijs in rekening worden gebracht. Vanaf 1 januari mag ook “het plaatsen” naast de kostprijs in rekening worden gebracht. Voorwaarde is wel dat het gebruik van buitenboordbeugels ( categorie 2) naar beneden zal gaan. Dit verwachten ze terug te zien bij een volgend kostenonderzoek.
  2. E44 ( F815) De omschrijving van deze verrichting wordt aangepast. Wordt tot en met december alleen verwijderen van een hele spalk vergoed (5,38). Vanaf 1 januari zal verwijdering van een spalk per element te declareren zijn (5,53).
  3. F122, F125 en F126; mogen opnieuw worden gedeclareerd indien er sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur waarbij afgelopen 12 maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht.


Verplichting: motivatie “meer transparantie nodig voor de patient” Om een prijslijst voor materiaal en techniek te publiceren. Op deze prijslijst dient per prestatie te worden aangegeven welke materiaal en technieken tegen welke prijs worden aangeboden. In de toelichting van de regeling mondzorg is een voorbeeld opgenomen.

Toevoegingen: motivatie “meer transparantie nodig voor de patient”

  1. F126; gewijzigde omschrijving: In de omschrijving is toegevoegd dat het beoordelen van gebitsmodellen inclusief het bespreken van het behandelplan is.
  2. F531B, F532B, F533B, toevoeging dat deze code eenmaal per 3 maanden gedeclareerd kan worden, ongeacht het aantal bezoeken en pas na 1 maand na verwijdering apparatuur en plaatsen retentie apparatuur.

 

 

Serviceprestaties

In het ANT-tarievenboekje staan de serviceprestaties niet genoemd. Maar u mag ze nog steeds gebruiken. Voor deze prestaties stelt de NZa geen tarief meer vast omdat ze niet onder de Wet Marktordening Gezondheidzorg vallen. Daarmee zijn het geen formele NZa-codes. Partijen kunnen hier in onderling overleg afspraken over maken. De tarieven zijn ‘vrij’. NB: Codes C70, C75 en C76 zijn officieel Btw-plichtig, dit geldt niet voor code C90.

Hieronder volgt een opsomming van de vier serviceprestatie codes:

code omschrijving maximumtarief toelichting
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s vrij

Dit omvat: invullen (standaard) vragenlijst, en bijvoeging van twee bitewing foto’s niet ouder dan een jaar, al dan niet te behouden door de verzekeraar.

C75 Keuringsrapport met bitewingfoto’s vrij Invullen (standaard) vragenlijst, zonder bijvoeging van bitewing foto’s.
C76 Afgifte gezondheidsverklaring vrij Eenvoudige verklaring met beperkte informatie over gebitssituatie en prognose
C90 Niet nagekomen afspraak vrij Indien de afspraak niet of tijdig (uiterlijk 2 werkdagen) tevoren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.