Tarieven 2019

22-6-2018

Vanmiddag heeft de NZa de prestaties en tarieven voor de mondzorg van 2019 bekend gemaakt. Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen voor 2019. Deze zullen per 1 januari 2019 gelden. De meeste tarieven stijgen met 3,7%. Zowel implantologische behandelingen als orthodontie. De toelichting op de wijzigingen in de regelgeving voor 2019 kunt u lezen in de circulaire regelgeving orthodontische zorg en de circulaire regelgeving tandheelkundige zorg.

Tarievengids 2019

Bekijk hier de inhoudelijke reactie van de ANT.

Bekijk hier de prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg
Bekijk hier de prestatie- en Tandtechniek in eigen beheer
Bekijk hier de prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg
Bekijk hier de lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden

 

Hieronder staan alle wijzigingen voor de regelgeving van tandheelkundige zorg in 2019:

Verplaatsing algemene bepalingen
De algemene bepalingen worden in het vervolg enkel in de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg weergegeven. Dit betekent dat de algemene bepalingen uit de Beleidsregel tandheelkundige zorg zijn verwijderd.

Wijziging terminologie narcose
In de regelgeving is narcose gewijzigd in algehele anesthesie, aangezien dit de term is die in het veld wordt gebruikt.

X-codes (Maken en/of beoordelen foto’s)
De huidige prestaties zijn bedoeld voor het maken én beoordelen van foto’s, dit blijkt echter niet duidelijk uit de prestatieomschrijving. Dit is in de regelgeving verduidelijkt. Hiernaast zijn prestaties voor het beoordelen van de foto toegevoegd. Hierdoor wordt het mogelijk dat een andere behandelaar dan de behandelaar die de foto heeft gemaakt, de foto beoordeelt. Hiermee wordt voorkomen dat er opnieuw een foto wordt gemaakt als de eerder genomen foto alleen beoordeeld moet worden. De prestaties voor het beoordelen kunnen niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als de prestaties voor het maken én beoordelen in rekening worden gebracht. Prestatie X25 (Maken meerdimensionale kaakfoto) en X26 (Beoordelen meerdimensionale kaakfoto) zijn ook in lijn met het bovenstaande aangepast.

M05 (Beslijpen en/of behandelen melkelement)
De titel van prestatie M05 is gewijzigd in Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit. Daarnaast is aan de prestatieomschrijving toegevoegd dat ook Non-Restorative Cavity Treatment en Ultra Conservative Treatment hier onderdeel van zijn. Op deze manier is de zorg aan kinderen beter geborgd.

V40 (Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament)
Prestatie V40 wordt opgesplitst in ‘Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen’ (V40) én de ‘Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament’ (M30). De NZa zal monitoren of de prestatie V40 en M30 structureel in combinatie met elkaar in rekening worden gebracht. Indien dit het geval is, wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd voor overleg met partijen.

M10 (Fluoridebehandeling methode 1)
M20 (Fluoridebehandeling methode 2)
Prestatie M40 (Fluoridebehandeling) is toegevoegd als clustering van prestatie M10 en M20. De prestaties M10 en M20 vervallen. De verschillen in fluoridebehandelingen passen niet meer bij deze tijd volgens de beroepsverenigingen en het onderscheid is daarom niet langer nodig.

A20 (Behandeling onder algehele narcose of sedatie)
In prestatie A20 zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd in de toelichting om de zorg aan kinderen beter te borgen. In de omschrijving van de prestatie is toegevoegd dat de algehele anesthesie of sedatie inclusief de bespreking van de risico’s en de bespreking van kindvriendelijke innovaties ter beperking van de behandelduur is.

E04 ( Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal)
Prestatie E54 (Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten) is toegevoegd aan de lijst van mogelijke combinaties met E04. Voor het verwijderen van wortelkanaal-vulmateriaal (E54) worden boren gebruikt, die in rekening te brengen zijn middels prestatie E04.

E56 (Voortgezette behandeling met iatrogene schade)
Bij prestatie E56 is een sterretje toegevoegd, zodat bij deze prestatie Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal in rekening kan worden gebracht.

E98 (Materialen voor thuisbleken)
Prestatie E98 is verwijderd. De materialen voor thuisbleken kunnen indien deze gepaard gaan met zorg (E97) middels het sterretje bij prestatie E97 (Uitwendig bleken, per kaak) in rekening worden gebracht.

Plaatsen en verwijderen spalk
Aan de toelichting van prestatie E43, E44 en T95 is toegevoegd dat deze prestaties niet in rekening gebracht mogen worden ten behoeve van orthodontische retentieapparatuur. Hiervoor gelden de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg.

R73 (Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje)
Prestatie R73 mag alleen in combinatie met een schildje (R71, R78 en R79) in rekening worden gebracht. Dit is verduidelijkt in de prestatieomschrijving.

G64 (Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties)
In de prestatieomschrijving van G64 is verduidelijkt dat prestatie G64 in combinatie met G69 (Opbeetplaat) in rekening kan worden gebracht zonder dat een uitgebreid functie-onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit is conform hetgeen wat al in de algemene bepalingen bij het G-hoofdstuk (Kaakgewrichtsbehandelingen) staat: Eventuele controlebezoeken – al dan niet met kleine correcties, uit te voeren aan de opbeetplaat – kunnen worden gedeclareerd als G64.

G67 (Behandeling triggerpoint)
Bij prestatie G67 is een sterretje toegevoegd om de behandeling met botox mogelijk te maken. Het is echter niet de bedoeling dat behandeling met botox de standaardbehandeling bij prestatie G67 wordt. Wij roepen partijen op om in richtlijnen vast te leggen wanneer welke zorg aangewezen is.

H-codes (Chirurgische ingrepen)
In de prestaties H50, H33, H35, H40, H41, H42, H43, H44, H59, H60, H65, H70, H75, H80 en H85 is inclusief hechtingen gewijzigd in inclusief hechten, gezien inclusief hechtingen kan leiden tot verwarring in combinatie met prestatie H21 (Kosten hechtmateriaal).

 P65 ( Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit)
In de prestatieomschrijving van P65 is toegevoegd dat deze prestatie niet binnen twee maanden na plaatsing van een kunstgebit in rekening kan worden gebracht. Prestatie P65 valt namelijk onder nazorg. P65 is  ook in de algemene bepalingen toegevoegd aan het lijstje prestaties dat onder de nazorg valt.

T91 ( Pocketregistratie)
T92 ( Parodontiumregistratie)
In de prestatieomschrijving van T91 en T92 is de tekst Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel a en bacteriologisch onderzoek verwijderd, omdat prestatie T91 en T92 ook inzetbaar zouden moeten zijn voor patiënten die zich niet in een chirurgisch parodontologie-traject bevinden.

J07 ( Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik)
Prestatie J07 is opengesteld voor het in rekening brengen van de kosten van een Impant Removal Set, zodat middels deze prestatie de inzetstukken voor eenmalig gebruik van een Implant Removal Set in rekening gebracht kunnen worden. Deze set wordt gebruikt bij het verwijderen van implantaten (J26 en J36) en is tegen kostprijs in rekening te brengen middels prestatie J07.

J08 ( Aanbrengen botvervangers in extractie wond)
Prestatie J08 wordt verplaatst van Pre-implantologische chirurgie naar Diversen. Daarnaast wordt in de toelichting van prestatie J08 opgenomen dat deze niet gecombineerd mag worden met de J12, J13 en J15 (prestaties voor kaakverbreding/-verhoging). Prestatie J08 valt nu onder het kopje pre-implantologische chirurgie, wat betekent dat deze prestatie moet plaatsvinden vóór het plaatsen van het implantaat. Echter worden bij het immediaat plaatsen van een implantaat vaak ook botvervangers aangebracht, waardoor de verplaatsing wenselijk is.

J15 (Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft)
J16 (Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft)
Prestatie J15 en J16 zijn geclusterd waardoor geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen verbreding en/of verhoging in de eerste kaakhelft of in de tweede kaakhelft. Prestatie J16 is verwijderd en J15 is aangepast, zodat J15 kan worden toegepast per kaakhelft of in de frontregio. Het tarief blijft gelijk, aangezien prestatie J15 hetzelfde puntenaantal heeft als J16.

J21 (Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond)
J22 (Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond)
Prestatie J21 en J22 zijn geclusterd in een nieuwe prestatie J28 (Plaatsen volgend implantaat). Hierdoor wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het plaatsen van een volgend implantaat in dezelfde kaak door dezelfde of door een andere wond. Het tarief puntenaantal voor deze nieuwe prestatie is berekend aan de hand van het gewogen gemiddelde van J21 en J22.

J30 (Bindweefseltransplantaat, eerste)
J31 (Volgende bindweefseltransplantaat)
Prestatie J31 is verwijderd en prestatie J30 is gewijzigd in Bindweefseltransplantaat per donorplaats. Een eerste en volgende bindweefsteltransplantaat vergt namelijk dezelfde inspanning mits voor beiden apart geoogst moet worden.

J24 ( Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond)
J25 ( Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond)
Prestatie J24 en J25 zijn geclusterd in een nieuwe prestatie J29 (Plaatsing volgende Healing Abutment). Hierdoor wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het plaatsen van een volgend Healing Abutment door dezelfde of door een andere wond. Het puntenaantal voor deze nieuwe prestatie is berekend aan de hand van het gewogen gemiddelde van prestatie J24 en J25.

J36 (Verwijderen van een implantaat)
Prestatie J36 is toegevoegd voor het verwijderen van een implantaat gebaseerd op het gemiddelde puntenaantal van H11 (Trekken tand of kies) en H16 (Trekken tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant). Er is in de huidige regelgeving alleen een prestatie voor het moeizaam verwijderen van een implantaat (J26). Het verwijderen van een niet-moeizaam te verwijderen implantaat was nog niet declarabel. In de omschrijving van J26 is toegevoegd dat deze prestatie alleen van toepassing is bij het verwijderen van een implantaat met mucoperiostale opklap.

J27 (Vervangen eerste implantaat)
J37 (Vervangen volgend implantaat)
Prestatie J37 is toegevoegd voor het vervangen van een volgend implantaat in dezelfde zitting met hetzelfde tarief als J28 (de combinatie van J21/J22). Prestatie J27 is gewijzigd in Vervangen eerste implantaat. Voor het vervangen van het tweede en volgende implantaat wordt nu namelijk ook de prestatie J27 gebruikt, terwijl het tarief gelijk is aan de J20 (eerste implantaat) en er voor het plaatsen van een volgend implantaat een lager tarief geldt.

 J34 (Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting)
Prestatie J34 is toegevoegd voor de bepaling van de stabiliteit van een implantaat middels een ISQ-meting. Een ISQ-meting is nauwkeuriger en de enige methode om na het plaatsen de stabiliteit van een implantaat te meten. De ISQ-meting mag één keer per implantaatbehandeling (in combinatie met J20 en J27) in rekening worden gebracht.

J50 (Boven- en onder klikgebit)
Alhoewel de titel van prestatie J50 Boven- en onder klikgebit is, wordt één klikgebit en één conventionele prothese bedoeld. De titel van prestatie J50is daarom gewijzigd in Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit.

J70 t/m J77 (Prothetische nazorg)
De regelgeving rond de prestaties voor prothetische nazorg (J70 t/m J77) is verduidelijkt. In de toelichting bij deze prestaties is opgenomen in combinatie met welke codes ze niet gedeclareerd mogen worden en duidelijker weergegeven wat er precies onder deze prestaties valt.

Toevoegen prestatie J78 voor verwijderen en vervangen drukknop
Prestatie J78 is toegevoegd voor het verwijderen en vervangen van een drukknop. Na een aantal jaren kan het voorkomen dat een drukknop versleten is.

Toevoegen prestatie J79 voor het verwijderen en vervangen van een steg
Prestatie J79 is toegevoegd voor het verwijderen en vervangen van een steg. Het puntenaantal is berekend op basis van de verhouding tussen J41 en J43.

Wijzigingen Regeling mondzorg
In de toelichting van de Regeling mondzorg is verduidelijkt hoe materiaal- en techniekkosten geregistreerd moeten worden. Is er sprake van ingekochte materialen- en technieken, dan wordt de betreffende prestatie met sterretje (*) in rekening gebracht. Worden de materialen- en technieken vervaardigt in eigen beheer, dan worden de prestaties tandtechniek in eigen beheer in rekening gebracht.

Wijzigingen regelgeving tandtechniek in eigen beheer 2019
De prestaties en tarieven tandtechniek in eigen beheer zijn herijkt. De prestaties waren sterk verouderd, waardoor nieuwe en innovatieve technieken mogelijk niet bekostigd werden middels de bestaande prestaties.

De nieuwe prestaties en tarieven tandtechniek in eigen beheer zijn tot stand gekomen in het onderzoek dat Significant heeft uitgevoerd. Tegelijkertijd met de publicatie van de regelgeving is het rapport van Significant gepubliceerd. In het onderzoek is bij tandtechnische laboratoria (die opereren op de vrije markt) uitgevraagd welke technieken en materialen zij leveren. Deze informatie is als input gebruikt voor meerdere sessies met experts (voorgedragen door beroepsverenigingen) waarin de prestaties zijn herzien. Oude prestaties zijn komen te vervallen en zijn vervangen door nieuwe, modernere prestaties die ook ruimte bieden voor innovaties zoals het gebruik van CAD- en CAM-technieken (Computer Aided Design en Computer Aided Manufacturing). Vervolgens is aan tandtechnische laboratoria, die opereren in de vrije markt, gevraagd om de door hen gehanteerde tarieven aan de prestaties op de nieuwe lijst te koppelen (indien zij deze ook daadwerkelijk leveren). Significant heeft vervolgens de gemiddelde tarieven per prestatie berekend. Deze tarieven vormen de basis voor de tariefbeschikking. 

Hieronder staan alle wijzigingen voor de regelgeving van orthodontische zorg in 2019:
Verplaatsing algemene bepalingen
De algemene bepalingen worden in het vervolg enkel in de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg weergegeven. Dit betekent dat de algemene bepalingen uit de Beleidsregel orthodontische zorg zijn verwijderd.

F401 (Plaatsen beugel categorie 0)
Gezien de signalen omtrent misbruik van prestatie F401 is in de regelgeving verduidelijkt dat het niet de bedoeling is om naast beugel categorie 0 nog verschillende aanvullende codes te declareren. Beugel categorie 0 is een all-in tarief en omvat naast het plaatsen ook de uitleg over het afwijkende mond- en tonggedrag, de instructie over het dragen en de controle van het dragen van de apparatuur. Tevens is bij beugel categorie 1 tot en met 4 opgenomen dat deze prestaties niet bedoeld zijn voor het plaatsen van myofunctionele apparatuur.

Daarnaast staat in de beleidsregel (BR/REG-18114) het verkeerde puntenaantal bij prestatie F401. Het tarief in de tariefbeschikking is wel juist. Het goede puntenaantal is 297,1; deze aanpassing is in de regelgeving doorgevoerd.  

F612 (Plaatsen intermaxillaire correctieveren)
Het tarief van prestatie F612 is gelijkgetrokken met het tarief van prestatie F421 (Plaatsen beugel categorie 2). Het plaatsen van intermaxillaire correctieveren kost evenveel tijd als het plaatsen van een beugel categorie 2.

Partijen hebben aangegeven aan dat prestatie F612 een substituut is voor beugel categorie 3 en dat dit zal leiden tot een verlaging in de macrokosten. In 2020 zal zowel door de NZa als door ZN worden gemonitord of prestatie F612 daadwerkelijk een daling van beugel categorie 3 teweeg brengt. Indien de verlaging niet plaatsvindt, zal dit onderwerp opnieuw geagendeerd worden.

F810 (Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage)
Momenteel is het vervangen of repareren van een beugel alleen in rekening te brengen bij verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patiënt. Prestatie F810 is toegevoegd voor het vervangen of repareren van apparatuur die door gebruik zijn werkzaamheid heeft verloren. Hiermee is het mogelijk om de materiaal- en techniekkosten, die gepaard gaan met een vervanging of reparatie van een beugel (categorie 1 tot en met 4), tegen kostprijs in rekening te brengen. Dit betekent dat er aan deze prestatie geen honorarium is verbonden en dus enkel de materiaal- en techniekkosten in rekening gebracht mogen worden. Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht bij reparatie of vervanging na verlies of door onzorgvuldig gebruik. In deze situatie is prestatie F811 aangewezen.

F130 (Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder), F131 (Vervaardigen van een diagnostische set-up), F132 en F133 (Maken/beoordelen van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie)
De prestaties F130, F131, F132 en F133 worden toegevoegd aan categorie A voor A-patiënten met een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van orthodontische-chirurgische behandeling. Deze prestaties bestaan al in de B- en C-categorie ten behoeve van de diagnostiek bij complexe, multidisciplinaire behandelingen. Ook in categorie A kan een behandeling complex en multidisciplinair zijn. Voor deze patiëntengroep is nader onderzoek ten behoeve van de diagnostiek gewenst. Deze prestaties gelden nadrukkelijk niet voor alle categorie A-patiënten. Om deze reden is in de omschrijving toegevoegd dat deze prestaties bij categorie A-patiënten alleen in rekening mogen worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van een gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.

Wijzigingen Regeling mondzorg
In de toelichting van de Regeling mondzorg is verduidelijkt hoe materiaal- en techniekkosten geregistreerd moeten worden. Is er sprake van ingekochte materialen- en technieken, dan wordt de betreffende prestatie met sterretje (*) in rekening gebracht. Worden de materialen- en technieken vervaardigt in eigen beheer, dan worden de prestaties tandtechniek in eigen beheer in rekening gebracht.

Wijzigingen regelgeving tandtechniek in eigen beheer 2019
De prestaties en tarieven tandtechniek in eigen beheer zijn herijkt. De prestaties waren sterk verouderd, waardoor nieuwe en innovatieve technieken mogelijk niet bekostigd werden middels de bestaande prestaties.

De nieuwe prestaties en tarieven tandtechniek in eigen beheer zijn tot stand gekomen in het onderzoek dat Significant heeft uitgevoerd. Tegelijkertijd met de publicatie van de regelgeving is het rapport van Significant gepubliceerd. In het onderzoek is bij tandtechnische laboratoria (die opereren op de vrije markt) uitgevraagd welke technieken en materialen zij leveren. Deze informatie is als input gebruikt voor meerdere sessies met experts (voorgedragen door beroepsverenigingen) waarin de prestaties zijn herzien. Oude prestaties zijn komen te vervallen en zijn vervangen door nieuwe, modernere prestaties die ook ruimte bieden voor innovaties zoals het gebruik van CAD- en CAM-technieken (Computer Aided Design en Computer Aided Manufacturing). Vervolgens is aan tandtechnische laboratoria, die opereren in de vrije markt, gevraagd om de door hen gehanteerde tarieven aan de prestaties op de nieuwe lijst te koppelen (indien zij deze ook daadwerkelijk leveren). Significant heeft vervolgens de gemiddelde tarieven per prestatie berekend. Deze tarieven vormen de basis voor de tariefbeschikking.