Veranderingen hoofdstuk Parodontologie (T) per 1 januari 2018

28-9-2017

Tijdens het technisch overleg van de NZa met de veldpartijen is de functionele bekostiging in de parodontologie uitgebreid besproken. Het voorstel is na overleg met o.a. de ANT aangepast en uiteindelijk is er consensus bereikt. 

In 2006 is de Zorgverzekeringswet en de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) van kracht geworden. Daarmee heeft ‘functionele bekostiging’ van de zorg zijn intrede gedaan wat inhoudt dat de geleverde zorg een prijskaartje krijgt, ongeacht wie de zorg verleent. Achterliggende gedachte hierbij is dat als de benodigde prestaties door de meest aangewezen zorgaanbieder wordt verleend, de zorg efficiënter kan worden georganiseerd.

De ANT is echter geen voorstander van functionele bekostiging zolang er geen vrije tarieven zijn. Functionele bekostiging zal leiden tot onnodig hoge kosten voor patiënten indien ze door mondhygiënisten worden behandeld. Het tarief is immers berekend op het norminkomen van de tandarts. De kans is reëel dat de NZa vervolgens het tarief zal verlagen tot het niveau van de mondhygiënist. Hierdoor worden tandartsen ontmoedigd om patiënten parodontologisch te behandelen. De ANT is van mening dat parodontologie nog steeds een vakgebied is waarbij de tandarts de breedst geschoolde zorgverlener is en ook de patient zou moeten kunnen blijven behandelen voor een academisch tarief.

Bekijk de veranderen hoofdstuk Paradontologie (T) per 1 januari 2018