De nieuwe ANT-visitaties

Per 1 januari 2019 biedt de ANT een nieuwe vorm van visitatie aan. Naast de praktijkvisitatie is er nu ook de individuele visitatie voor de algemeen practicus én de module ‘Onderlinge visitatie’. Zo is het vanaf nu voor elke tandarts mogelijk om zich te laten visiteren.

Het doel van visitatie is het verhogen van de kwaliteit van de zorg op een laagdrempelige, inspirerende en praktische manier. Een visitatie tilt uw praktijkvoering en uw werkwijze naar een hoger niveau. De visitaties van de ANT zijn erkend door het KRT en elke visitatie wordt met 12 punten als individuele algemene activiteit geregistreerd.

Individuele visitatie voor de algemeen practicus

De individuele visitatie is geschikt voor zowel tandartsen die in loondienst zijn, op ZZP-basis werken. Tijdens deze visitatie worden de onderwerpen patiëntenzorg, zorgprocessen en professionaliteit onder de loep genomen. Daarnaast is er een praktijkscan waarbij u uitgedaagd wordt om kritisch te kijken naar de praktijk (-en) waar u werkt en te oordelen. Het doel van de zelfscan is om bewustwording te creëren.

Voorafgaand aan het bezoek van de visiteurs moet de online vragenlijst ingevuld worden. Deze vragenlijst dient ter voorbereiding van zowel de visiteurs, als uzelf. De onderwerpen uit deze vragenlijst worden tijdens het bezoek besproken.

De visitatie (het bezoek) vindt plaats op uw werkplek. De visitatie wordt uitgevoerd door twee speciaal opgeleide ANT-visiteurs. Indien u bij meerdere praktijken/locaties werkt, mag u zelf bepalen op welke werkplek u de visitatie wilt laten plaatsvinden.

Na afloop van het bezoek ontvangt u een uitgebreide rapportage met daarin praktische en direct bruikbare tips en handvatten om de kwaliteit en zorgverlening verder te verbeteren. Desgewenst kan de ANT u ook ondersteunen bij dit verbetertraject.  

De prijs voor individuele visitatie is € 495,00 (excl. BTW 21%).

Praktijkvisitatie

De praktijkvisitatie is geschikt voor elke praktijk, van solopraktijk tot praktijk met meerdere vestigingen. Het individuele gedeelte van deze visitatie is gebaseerd op de individuele visitatie voor de algemeen practicus. Bij het andere deel, het praktijkdeel worden de onderwerpen hygiëne, KEW-dossier, onderhoud apparatuur, veiligheid, beleid & praktijkorganisatie en personeel bekeken.

Net als bij de individuele visitatie dient u voorafgaand aan het bezoek aan de praktijk de online vragenlijst in te vullen.

De visitatie (het bezoek) vindt plaats in uw praktijk. De visitatie wordt uitgevoerd door twee speciaal opgeleide ANT-visiteurs.

Na afloop van het bezoek ontvangt u een uitgebreide rapportage met daarin praktische en direct bruikbare tips en handvatten om de kwaliteit en zorgverlening verder te verbeteren. Desgewenst kan de ANT u ook ondersteunen bij dit verbetertraject.  

Het rapport van de praktijkvisitatie bestaat uit twee delen:

  • Individueel deel
  • Praktijkdeel
     

Indien er meerdere tandartsen mee doen aan de visitatie binnen een praktijk, ontvangt ieder zijn of haar persoonlijke rapportage.

De prijs voor de praktijkvisitatie is € 950,00 (excl. BTW 21%).

Module onderlinge visitatie

De module ‘Onderlinge visitatie’ kan afgenomen worden door een groep tandartsen (3-6 tandartsen), dit kan bijvoorbeeld een IQ-dent groep zijn of een groep ZZP-tandartsen. Tijdens de startbijeenkomst die georganiseerd wordt voor de deelnemers geeft de ANT-visiteur uitleg over de visitatie. De deelnemers krijgen een stoomcursus visiteren.

Bij de onderlinge visitatie zal de groep elkaar visiteren. De visiteurs mogen niet verbonden zijn aan dezelfde praktijk als de gevisiteerde.

Na afloop van de visitatie stellen de visiteurs per tandarts een eindrapport op. De eindrapporten worden gecontroleerd door de ANT-visiteur.

De prijs voor de module onderlinge visitatie is € 850,00 (3-6 tandartsen, excl. BTW 21%) + € 150,00 per deelnemer (excl. BTW 21%).

Voorbereiding

Bent u geïnteresseerd in een visitatie en/of wilt u alvast weten wat er gaat komen en een goed beeld van de door u geleverde patiëntenzorg, zorgprocessen en professionaliteit krijgen? Doe dan het self-assessment. Door deze eerste check zelf te doen wordt u aangespoord en geholpen kritisch na te denken over de zorgverlening en kunt u eventueel al verbeteringen doorvoeren. De visitatie krijgt daarmee nog meer diepgang.

Aanmelden

Voor meer informatie / aanmelden kunt u een mail sturen naar visitatie@ant-tandartsen.nl

 

Drempel voor ANT-praktijkvisitatie verder verlaagd

Veel praktijkhouders zien op tegen een praktijkvisitatie. Onbekendheid met de methodiek en angst om “afgerekend te worden” zijn hiervan twee redenen. Bij een ANT-praktijkvisitatie hoeven praktijkhouders zich hierover geen zorgen meer te maken. 

Nieuw bij de ANT-praktijkvisitatie is de mogelijkheid om een voorbereidingspakket aan te schaffen en ook om na afloop eventueel hulp te  krijgen bij het implementeren van de verbeterpunten. Dit voorbereidingspakket bestaat uit een boek met een heldere vertaling van de vier domeinen aangevuld met tips en tricks. Daarnaast bevat het pakket een usb-stick met onder andere hygiëne- en behandelprotocollen en formulieren waarmee de praktijkorganisatie voor de visitatie geborgd kan worden. De ANT werkt hiervoor samen met adviesbureau Kwaliteit in Praktijk.

Het voorbereidingspakket maakt volgens eigenaar Menno Bouman de weg vrij naar een succesvolle visitatie. “Een goede voorbereiding geeft rust en vertrouwen. Praktijkhouders hoeven zich op die manier niet ‘overvallen’ te voelen tijdens de visitatie, maar krijgen juist echt de kans om te laten zien wat ze in huis hebben.” Bouman is erg enthousiast over de nieuwe visitatievorm van de ANT. “Er wordt de praktijken niet alleen iets gevraagd, maar er wordt ook iets geboden. Er is geen sprake van een opgestoken vinger, maar van een uitgestoken hand.”

Elke praktijk moet beschikken over een handboek met behandel- en hygiëneprotocollen en eigen praktijkafspraken. Kwaliteit in Praktijk heeft hiervoor een blauwdruk ontwikkeld die eenvoudig op maat van iedere praktijk gemaakt kan worden. Dit handboek kost normaal € 495,00 excl. BTW, maar ANT-leden kunnen het handboek voor € 250,00 excl. BTW verkrijgen. Meer informatie: https://www.kwaliteitinpraktijk.org/ant/ant-implementatietool-praktijkvisitatie of ANT: ant@ant-tandartsen.nl.