Amalgaam & KCA

Na het Besluit Tandartsenpraktijk Milieubeheer (sinds 31-12-2007 niet meer van kracht) is er nu een nieuw besluit waarin vele milieuregels zijn samengevoegd. Op 1 januari 2008 is het nieuwe Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van kracht. Het is verboden amalgaamhoudend afvalwater afkomstig van tandheelkundige bewerkingen te lozen als het niet door een amalgaamafscheider wordt geleid die voldoet aan de eisen gesteld in NEN-EN-ISO 11143. Tot uiterlijk 1-1-2011 hoeft de amalgaamafscheider, die is geplaatst voor 1-1-2008, niet te voldoen aan NEN-EN-ISO 11143 mits de door de leverancier aangegeven maximale doorstroomsnelheid niet wordt overschreden. Er is een overgangstermijn van toepassing van 3 jaren. Op 1 januari 2011 moeten alle afscheiders die niet aan de Norm 11143 voldoen zijn vervangen. Klik hier voor een lijst van amalgaamafscheiders die aan de norm voldoen (VGT)

Controleaspecten
Correcte keuze van de amalgaamafscheider, NEN-EN-ISO 11143, overgangsrecht afscheiders geplaatst voor 1-1-2008 tot 1-1-2011 (artikel 6.23). Het certificaat moest onder oude regels als bijlage gevoegd worden bij de melding. In het AB is deze verplichting bij de melding niet meer opgenomen.

Correcte plaatsing (eenmalig toezicht op de plaats van plaatsing) is een borging van de goede werking.
Correct gebruik en onderhoud, amalgaamafscheiders worden minstens 1 x per jaar geleegd / onderhouden (eis NEN-EN -ISO norm).
Correcte afgifte inhoud van de afscheider en overig medisch afval aan een erkende inzamelaar voor gevaarlijk afval (VIHB lijst). Hier is sprake van administratief toezicht van de afvaldocumenten en het certificaat van de afscheider.

Klik hier voor informatie van InfoMIL (Tandheelkunde en lozing)

Klein Chemisch Afval (KCA)
Klein chemisch afval dient te worden afgevoerd via een erkende inzamelaar (te vinden via de zogenaamde VROM VIHB-lijst van het NIWO). Bewaart u de afgiftegegevens voor 5 jaar. Verdere informatie, waaronder de landelijke lijst met Vergunninghouders Gevaarlijk Afval kunt u vinden op de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Klik hier voor meer informatie 'gevaarlijk en chemisch afval (tandarts)'
Klik hier voor een overzicht van de wetgeving