Gedragscode Zorgverzekeraar

Net zo als er gedragsregels voor de tandarts bestaan, zijn er gedragsregels voor de zorgverzekeraar. Naar deze normen dient de zorgverzekeraar invulling te geven aan de maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid.

De codes zijn door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) opgesteld en onderschreven door alle zorgverzekeraars. Verzekerden en zorgverleners met een contractuele relatie kunnen een zorgverzekeraar, die handelt in strijd met de gedragscode, daarop aanspreken.

Privacy en zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars mogen weer materiële controle, waaronder detailcontrole, verrichten zonder dat hiervoor de toestemming van de verzekerde noodzakelijk is. Dit is geregeld in de wijziging van de Regeling zorgverzekering van 30 juni 2010. De wijziging is op 8 juli 2010 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2010, 10581) en is de dag na uitgifte hiervan in werking getreden.

In de Regeling zorgverzekering wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inzet van detailcontrole als controle-instrument bij materiële controle. Door de wijziging van de ministeriele regeling hoeven verzekeraars geen toestemming meer te vragen aan de verzekerden om detailcontrole uit te voeren. Zorgverzekeraars kunnen detailcontrole alleen inzetten als aan alle voorwaarden, zoals vermeld in de regeling, is voldaan. Zij krijgen bij detailcontrole (in verschillende gradaties) inzicht in gezondheidsgegevens van verzekerden, die onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vallen.
De detailcontrole is nog steeds slechts in uiterste instantie toegelaten en alleen als algemene, minder ingrijpende controlemiddelen niet toereikend zijn. De zorgverzekeraar moet zich bij het uitvoeren van een controle aan strikte regels houden voordat een zorgaanbieder verplicht is zijn medewerking aan een controle te verlenen.