Gunstbetoon

Dit najaar start IGJ haar onderzoek naar gunstbetoon bij leveranciers van medische hulpmiddelen. Dit onderzoek komt voort uit het wettelijke verbod van gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector per 1 januari 2018, zoals aangekondigd in dit artikel.

Gunstbetoon
Gunstbetoon is het aanbieden of ontvangen van geld, diensten of goederen met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Bijvoorbeeld het geven of ontvangen van cadeaus of het vergoeden van diners, (dienst)reizen en deelnamekosten voor congressen.

Het onderzoek
Het gaat bij het onderzoek om de deelsegmenten cardiologie, orthopedie en dentale implantaten. Dit betekent dat IGJ kijkt naar dienstverleningsovereenkomsten die leveranciers met zorgprofessionals hebben afgesloten. IGJ vraagt leveranciers om overzichten van bijeenkomsten die zij hebben georganiseerd of nog gaan organiseren. Vervolgens toetsen ze met zorgprofessionals afgesloten dienstverleningsovereenkomsten aan de wet. 

Het verbod geldt voor:

 • Alle partijen die een commercieel belang hebben bij de toepassing van een medisch hulpmiddel (de gevers). Bijvoorbeeld fabrikanten en leveranciers.
 • Iedereen die beroepsmatig invloed heeft op de keuze voor een medisch hulpmiddel (de ontvangers). Dit zijn onder andere artsen, verpleegkundigen, inkopers van zorginstellingen en zorgverzekeraars.
 • De regels zijn wederkerig: wat een gever niet mag geven, mag een ontvanger niet aannemen.
   

Wat betekent dit onderzoek voor u als tandarts?
Werkt u samen met leveranciers van dentale implantaten, let dan op dat u niet zomaar gebruik maakt van (gepersonaliseerde) kortingen, vrijkaarten, cadeaus, geld en dergelijke. Weet wat de regels zijn in wat u wel en niet kunt aannemen van uw leveranciers als het gaat om het stimuleren van de verkoop van hun producten. Bekijk hiervoor de wetregels in het roze blok hieronder.

De vier uitzonderingen op het verbod:

 • De vergoeding van deelnamekosten voor bijvoorbeeld congressen, productgerelateerde bijeenkomsten en nascholingen. Dit is toegestaan, maar moet beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is om aan de bijeenkomst of manifestatie deel te nemen. Belangrijk is onder andere de balans tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke programmaonderdelen (hoofddoel bijeenkomst) en of er sprake is van een passende locatie.
 • Passende dienstverleningsrelaties vastgesteld in een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst.
 • Geschenken van geringe waarde die bruikbaar zijn in de beroepsuitoefening.
 • Branchegerelateerde kortingen en bonussen die betrekking hebben op de inkoop van medische hulpmiddelen.
   

Hoe handhaaft de inspectie?
Artikel 11 lid 1 van de  Wet op de medische hulpmiddelen beschrijft dat de inspectie belast is met het toezicht op de Wet op de medische hulpmiddelen. Artikel 14 van de Wet op de medische hulpmiddelen gaat over de handhaving. Bij overtreding van de regels voor gunstbetoon legt de inspectie doorgaans een bestuurlijke boete op. De prioriteit van de inspectie ligt in de eerste zes maanden van 2018 bij het verder ontwikkelen van haar toezicht en de communicatie richting het veld.

Lees hier de veelgestelde vragen omtrent gunstbetoon.

Geldende regels
Artikel 10h Wet op de medische hulpmiddelen en de Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische Hulpmiddelen.