Inspectie handhaaft voorlopig niet actief op nieuwe wet medezeggenschap

Op 1 juli treedt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking. Deze wet brengt voor tandartspraktijken waar 25 of meer natuurlijke personen structureel zorg verlenen de verplichting met zich mee op 1 juli 2020 een cliëntenraad te installeren en gezamenlijk met de cliëntenraad een medezeggenschapsreglement op te stellen, dat per 1 januari 2021 in werking kan treden.

Eerstelijnszorgverleners hebben om uitstel verzocht van inwerkingtreding van de Wmcz per 1 juli 2020
In een tijd waarin de coronacrisis ieders aandacht in beslag neemt, heeft de invoering van de Wmcz 2018 wat betreft eerstelijns zorgverleners betreft geen prioriteit. De vertegenwoordigers van eerstelijns zorgverleners  hebben het ministerie van VWS daarom gezamenlijk om uitstel van de invoering van de wet verzocht voor de sectoren waar deze nieuw is.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft toegezegd voorlopig niet actief op naleving van de wet te controleren.
Het ministerie en de inspectie hebben, na te hebben overlegd, de vertegenwoordigers van eerstelijnszorgverleners laten weten er begrip voor te hebben dat veel zorgaanbieders hun focus vooral hebben op het goed omgaan met de coronacrisis en niet zo zeer op nieuwe wetgeving. De IGJ heeft aangegeven daarom niet vanaf 1 juli direct actief te zullen gaan handhaven op nieuwe wettelijke bepalingen rondom medezeggenschap. VWS en IGJ benadrukken wel dat communicatie met patiënten en cliënten juist nu van groot belang is.

Na coronacrisis wel aan de wet gaan voldoen
Ook als de coronacrisis achter de rug is en zorgaanbieders weer meer ruimte hebben voor andere zaken, verwacht de IGJ niet direct dat alle zorgaanbieders die dit eerder niet (verplicht) hadden, direct een cliëntenraad hebben ingericht. Uiteraard wel dat aanbieders vanaf dat moment zich zullen inzetten om aan de wet te gaan voldoen. Vanaf dat moment zal de IGJ hierop gaan toezien.

Publicatie modelreglement eerstelijns zorgverleners is uitgesteld
Zoals in vorige berichtgeving al gecommuniceerd is zijn de de vertegenwoordigers van de eerstelijnszorgverleners - Ineen, KNGF, KNMT, LHV en ANT – bezig met de ontwikkeling van een modelmedezeggenschapsregeling. Zodra dit model gereed is zullen we u daarover berichten.