Model medezeggenschapsregeling voor cliëntenraad (Wmcz)

Vanaf 1 juli 2020 moeten mondzorgpraktijken waar meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn over een cliëntenraad beschikken. Het nieuwe model medezeggenschapsregeling helpt praktijken om keuzes en afspraken over medezeggenschap te maken én vast te leggen.

Praktijk en cliëntenraad geven samen invulling aan medezeggenschap
Cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. De mondzorgpraktijk en de cliëntenraad, ook wel patiëntenraad genoemd, geven in samenspraak invulling aan de medezeggenschap en de inbedding van cliëntenraad in de praktijk. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een medezeggenschapsregeling. Om praktijken op weg te helpen, heeft de ANT samen met de KNMT, InEen, LHV en KNGF het model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg ontwikkeld.

Model voldoet aan eisen Wmcz en biedt keuzemogelijkheden
Het model voldoet aan de eisen die de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) stelt en biedt verschillende keuzemogelijkheden. De keuzemogelijkheden, zoals de mogelijke aanvullingen vanuit de Wet zorg & dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz), zijn beschreven in de toelichting bij het model medezeggenschapsregeling. Zo kan iedere praktijk de regeling aanpassen aan de eigen situatie.

Download het model medezeggenschapsregeling
Download de toelichting bij het model
Download de handreiking budget clientenraad eerstelijns zorgaanbieders

Voorbeeld huishoudelijk reglement
Bij een van de stappen uit het stappenplan om een cliëntenraad op te richten is het opstellen van een huishoudelijk reglement waarin de werkwijze van de raad staat. Ook hier is nu een voorbeeld voor beschikbaar.

Download het voorbeeld

Begrip voor mogelijke vertraging inrichting cliëntenraad door corona
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft aan begrip te hebben voor vertraging van het instellen van een cliëntenraad en zal daarom vanaf 1 juli niet direct actief handhaven. De Wmcz geeft zorgorganisaties tot 31 december 2020 de tijd om met de patiëntenraad afspraken te maken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de medezeggenschap en dit neer te leggen in een medezeggenschapsregeling. Ook hiervoor geldt dat praktijken moeten kunnen aantonen dat zij hiermee bezig zijn, maar dat de Inspectie niet direct zal handhaven.

Privacy patiënt verduidelijkt in aangepast model en toelichting
Om de privacy van de patiënt beter te borgen zijn het model medezeggenschapsregeling en de toelichting hierop in september aangepast. In lid 2 en 3 is toegevoegd dat de zorgaanbieder de cliëntenraad nooit persoonsgegevens van patiënten verstrekt, maar zorgt voor verzending van uitnodigingen en enquêtes uit naam van de patiëntenraad. Patiënten kunnen dan zelf contact opnemen met de patiëntenraad als ze willen participeren. Enquêtes worden altijd anoniem ingevuld. Aan artikel 9 over geheimhouding is toegevoegd dat het essentieel is dat de zorgaanbieder en de patiëntenraad zich realiseren dat zij nooit over individuele patiënten mogen spreken.
Zorgaanbieders die nog geen cliëntenraad hebben ingericht kunnen dit aangepaste model en de toelichting hierop gebruiken. Zorgaanbieders die wel al een cliëntenraad hebben ingericht, of daarmee bezig zijn, hoeven naar aanleiding van deze kleine aanpassing geen actie te ondernemen. Wel dienen zij de aanvullingen in acht te nemen. 

Stappenplan
Op de website van de KNMT is een stappenplan voor het oprichten van een cliëntenraad te downloaden. Download het stappenplan hier.

Whitepaper
Eldermans|Geerts stelde een handig whitepaper op over medezeggenschap en inspraak van cliënten in de zorg. Download het whitepaper hier.