Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Deze Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is 1 september 2001 van kracht en legt de belangrijkste regels voor het vastleggen en gebruiken (verwerken zoals verzamelen, beheren en vernietigen) van persoonsgegevens vast. Op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de toezichthouder op de naleving van oa. de Wbp, vindt u gerichte informatie.

Model privacyreglement en checklist
Een model privacyreglement en checklist voor de tandartspraktijk kunt u bij de Ledenservice opvragen.
 
Handelsregister en persoonsgegevens
Let u op bij de inschrijving in het Handelsregister (KvK) dat de door u opgegeven privégegevens en praktijkgegevens zichtbaar zijn. Het register is namelijk openbaar, en de KvK bemiddelt in adresbestanden voor derden. U kunt bij inschrijving gebruik maken van een 'non-mailing indicator' waardoor u geen ongewenste mailings zult ontvangen. 'Mijn privacy' (CBP)

Privacy en zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars mogen weer materiële controle, waaronder detailcontrole, verrichten zonder dat hiervoor de toestemming van de verzekerde noodzakelijk is. Dit is geregeld in de wijziging van de Regeling zorgverzekering van 30 juni 2010. De wijziging is op 8 juli 2010 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2010, 10581) en is de dag na uitgifte hiervan in werking getreden.

In de Regeling zorgverzekering wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inzet van detailcontrole als controle-instrument bij materiële controle. Door de wijziging van de ministeriele regeling hoeven verzekeraars geen toestemming meer te vragen aan de verzekerden om detailcontrole uit te voeren. Zorgverzekeraars kunnen detailcontrole alleen inzetten als aan alle voorwaarden, zoals vermeld in de regeling, is voldaan. Zij krijgen bij detailcontrole (in verschillende gradaties) inzicht in gezondheidsgegevens van verzekerden, die onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vallen.

De detailcontrole is nog steeds slechts in uiterste instantie toegelaten en alleen als algemene, minder ingrijpende controlemiddelen niet toereikend zijn. De zorgverzekeraar moet zich bij het uitvoeren van een controle aan strikte regels houden voordat een zorgaanbieder verplicht is zijn medewerking aan een controle te verlenen.
 
CBP: Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars goedgekeurd  (jan. 2012)

Klik hier voor de website van Zorgverzekeraars Nederland