Wet BIG 2018

30 juli 2018

Recent is het voorstel tot wijziging van de wet BIG door de Eerste Kamer gegaan. Dit wetsvoorstel lag er al enige tijd, maar is op 10 juli 2018 officieel aangenomen en treedt naar verwachting in 2019 in werking. Hieronder een aantal belangrijke punten uit het gewijzigde wetsvoorstel op een rij.

Aangenomen wijzigingen wet BIG

Verplicht noemen BIG nummer voor zorgverlener
Uit de evaluatie van de wet BIG in 2013 is gebleken dat zorgaanbieders hun BIG nummer nog niet altijd voldoende kenbaar maken. Deze wetswijziging wil hier verandering in brengen, zodat patiënten gemakkelijker de registratie van de zorgaanbieder kunnen checken. Gebruik van het BIG nummer zal worden verplicht voor zover de zorgaanbieder zich in het kader van de beroepsbeoefening presenteert. Bijvoorbeeld via de website maar ook in de correspondentie. De IGJ zal dit zodra de wet in werking is getreden dan ook meenemen in haar toezicht op de wet BIG. De exacte voorwaarden zullen worden uitgewerkt bij ministeriële regeling.  De minister stelt wel dat moet worden voorkomen dat de verplichting een te grote administratieve lastenverzwaring met zich meebrengt.

Algeheel beroepsverbod
Dit wetsvoorstel maakt het voor het tuchtcollege mogelijk een nieuwe maatregel op te leggen; het algeheel beroepsverbod. Dit beroepsverbod kan slechts worden opgelegd bij bepaalde gewelds- levens of zedendelicten. Tot nu toe was de zwaarste maatregel de doorhaling in het BIG register, waardoor de zorgaanbieder niet langer de voorbehouden handelingen uit het BIG mocht verrichten of de beschermde titel mocht voeren. Met het algehele beroepsverbod kan het de zorgaanbieder ook verboden worden patiënten te behandelen in een bredere zin. Het tuchtcollege kan er ook voor kiezen de zorgaanbieder te verbieden bepaalde patiëntgroepen te behandelen, zoals kinderen. Het beroepsverbod kan alleen in combinatie met een doorhaling worden opgelegd. Er is geen maximale duur aan deze maatregel gesteld.

Cosmetische handelingen
Er is enige tijd onduidelijkheid geweest over of de wet BIG ook voor handelingen gold die een cosmetisch doel dient. Met dit wetsvoorstel is verduidelijkt dat dit wel het geval is. Injecties met een cosmetisch doel zijn daarmee ook een voorbehouden handeling in de zin van de wet BIG.

Last tot onmiddellijke onthouding (LOB)
De IGJ krijgt met dit wetsvoorstel de mogelijkheid een zorgaanbieder vanwege ernstig norm schendend gedrag direct op non-actief te stellen, zonder een tussenkomst van de tuchtrechter. Deze zogenaamde LOB is alleen bedoeld voor bijzondere casussen, waar vanwege de veiligheid van de patiënt niet kan worden gewacht tot de tuchtrechter een uitspraak heeft gedaan. Een ernstige fout van een beroepsbeoefenaar rechtvaardigt derhalve niet zonder meer een LOB. De hoop en verwachting van de wetgever is dat de LOB slechts incidenteel hoeft te worden ingezet.
 

Bron: Eldermans | Geerts