Wijziging WGBO 2019

Wijzigingen Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

De Eerste Kamer is recent akkoord gegaan met een aantal wijzigingen van de WGBO. Onderstaand worden de wijzigingen kort beschreven.

Informatieplicht
Voor zorgverleners zal de informatieplicht naar patiënten strenger worden. De informatieplicht zal worden uitgebreid met de verplichting tijdig te overleggen met de patiënt en de patiënt uit te nodigen tot het stellen van vragen. Het wordt een model waarin partijen samen beslissen over de behandeling.

Bewaartermijn dossier
De zorgverlener zal het patiëntendossier langer moeten bewaren, de huidige bewaartermijn van 15 jaar gaat 20 jaar worden. Deze termijn gaat in op het moment dat de laatste wijziging in het dossier wordt aangebracht.

Inzagerecht van nabestaanden patient
Het inzagerecht voor nabestaanden wordt wettelijk vastgelegd. Het is op dit moment reeds mogelijk dat een hulpverlener aan nabestaanden inzage verleent in het patiëntendossier op basis van de rechtspraak. Het is de bedoeling om dit recht wettelijk vast te leggen voor onder meer de volgende situaties:

  • bij een incident melding op grond van de WKKGZ;
  • indien een patiënt bij leven reeds toestemming heeft gegeven;
  • in geval van een zwaarwegend belang.