Missie en Visie

De ANT is een beroepsorganisatie voor tandartsen, opgericht in 1995. Op 5 juli 2002 heeft de minister van VWS de ANT aangewezen als 'representatieve organisatie' voor tandartsen en tandarts-specialisten.

Missie en visie 

De ANT komt op voor de tandarts en behartigt zijn of haar belangen. De afgelopen jaren is het een uitdaging geworden om een goede tandarts te zijn én een gezond bedrijf te voeren. De regeldruk neemt toe en de keuzevrijheid voor de consument staat onder druk. Keuzevrijheid van zorgverlener is in het belang van zowel de consument als de tandarts en vormt dan ook een speerpunt voor de ANT.

De ANT staat voor goede mondzorg, ook in de toekomst, en streeft naar het bevorderen van kwaliteit in en rond de tandartspraktijk. Indien wet- en regelgeving geen betere mondgezondheid voor de patiënt oplevert, zal de ANT zich tot het uiterste inspannen om onnodige bureaucratie te verminderen. De beschikbare tijd moet zo goed mogelijk besteed worden aan de patiënt. Regelgeving dient als instrument niet verstikkend, maar regulerend en faciliterend te zijn.

De ANT zal de tandarts daarom ondersteunen met praktische tools, zoals protocollen, sjablonen, rapporten en adviezen, om met de huidige wet- en regelgeving zo praktisch mogelijk om te kunnen gaan. Daarnaast zal de ANT tegenwicht bieden aan de politiek, verzekeraars en andere organisaties, indien er onredelijke of onnodige eisen worden gesteld aan de tandarts. De ANT onderkent dat essentiële mondzorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet zijn. Wij vinden het echter niet juist dat de overheid vaste tarieven wil hanteren voor behandelingen die voor het goed functioneren van het gebit niet strikt noodzakelijk zijn. Dit kan de innovatie in de tandheelkunde en de kwaliteitsbevordering immers remmen.

De ANT bekommert zich ook over het imago van de tandarts in de samenleving. Door reële eisen op het gebied van kwaliteit en hygiëne te ondersteunen en/of te ontwikkelen zal het aanzien van de tandarts positief worden beïnvloed. De ANT streeft naar partnership met alle stakeholders voor het bereiken van een gezond stelsel van mondzorg met keuzevrijheid voor de consument.

Doelstelling 

De ANT ondersteunt haar leden zodanig dat zij in staat worden gesteld om zich te richten op de essentie van het zijn van tandarts: het verlenen van optimale tandheelkundige zorg. De ANT realiseert haar doelstelling onder meer door: 

Het uitdragen van de visie van de ANT en het behartigen van de belangen van haar leden in contacten met politiek, overheden, consumenten- en patiëntenorganisaties en relevante belangen- en beroepsorganisaties in binnen- en buitenland; 
Het uitdragen van de visie van de ANT en het behartigen van de belangen van haar leden in contacten met de media, zowel proactief als reactief;
Het behartigen van de belangen van haar leden middels het voeren van juridische procedures gericht op het realiseren van de visie van de ANT;
Het proactief informeren van de leden van de ANT over actuele en relevante zaken die van invloed kunnen zijn op hun positie als tandarts of op hun praktijkvoering in het algemeen;
Het leveren en doen leveren van ondersteuning aan de leden van de ANT middels een telefonische helpdesk en middels producten en diensten op het gebied van onder meer bedrijfsvoering, juridische dienstverlening en verzekeringen, waarbij het uitgangspunt is de behoefte van de leden en een optimale prijs – kwaliteit verhouding;
Het ontwikkelen en hanteren van een helder en eenduidig kwaliteitsbeleid dat de leden van de ANT in staat stelt om met minimale administratieve lasten middels eenvoudige en praktisch toepasbare instrumenten uitvoering te geven aan hun professionele verantwoordelijkheid en de kwaliteit van de zorgverlening in hun praktijk te bevorderen;
Het instellen en in stand houden van een onafhankelijk, laagdrempelig en efficiënt werkend klachtenbureau conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving, zodanig dat de individuele leden van de ANT in staat worden gesteld aan hun verplichting terzake te voldoen. Uitgangspunt daarbij is het komen tot herstel van de vertrouwensrelatie tussen klager en tandarts en het waar mogelijk actief bevorderen van een onderlinge oplossing.