Vragen over tandartsrekening

De afgelopen jaren hebben de tandartsen samen met de Nederlandse Zorgautoriteit en consumentenorganisaties stappen gezet om de tandartsrekening transparanter en beter controleerbaar te maken. Dit proces is nog niet klaar en in 2017 wil de ANT nog veel zaken bereiken. Gelukkig ziet u het overgrote deel van de tandartsrekeningen zelf en zijn tandartspraktijken kleinschalige en makkelijk benaderbare zorginstellingen. U kunt zelf dus makkelijk controle houden over de nota's en contact opnemen met de tandarts als er volgens u iets niet klopt. NZa factsheets voor patiënten:
NZa Factsheet - De rekening van de tandarts en de mondgygiënist
NZa Factsheet - De rekening van de orthodontist

Veel tandartsen maken gebruik van factoringmaatschappijen. Deze maatschappijen controleren zelf al de door de tandarts aangeleverde declaraties en leveren de praktijken zogenaamde spiegelinformatie of hun type declaraties afwijken van het gemiddelde. Ook hebben de tandartsen deskundige klachtenfunctionarissen die bij een klacht de facturatie kunnen beoordelen zodat u als consument ook op dit gebied een second opinion kunt halen.

Daarnaast is de ANT bezig om een website te ontwikkelen waar u informatie kunt vinden over de verschillende keuzes tussen de behandelingen, een transparante uitleg van elke tariefcode en de mogelijkheid om uw rekening in te voeren en te laten controleren. Wij willen echter niet zo lang wachten om u daarmee te helpen, daarom hebben we op deze pagina alvast mogelijkheden gegeven waarmee u zelf aan de slag kunt.

De tandartsnota controleren
Als u een rekening krijgt van de tandarts dan zullen daar codes op staan (zoals V91) en bedragen. Indien het bedrag hoger is dan 250 euro, dan had u van de tandarts daarvoor een begroting moeten krijgen. De uiteindelijke behandeling kan anders uitvallen dan de begroting, daarover vindt u verderop meer informatie.

Maximumtarieven
De bedragen bij deze codes mogen niet hoger zijn dan het maximumtarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bepaald. U kunt de ANT uitgave Tarieven en prestaties mondzorg 2017 downloaden met daarin de maximumtarieven per tariefcode en uw rekening controleren.

Materiaalkosten
Bij de meeste behandelingen zijn de materialen die de tandarts gebruikt inbegrepen in het tarief. Bijvoorbeeld composiet bij een witte vulling. Soms zijn er nog andere materialen nodig. De tandarts mag de kostprijs daarvan op de rekening zetten.  Bijvoorbeeld als het nodig is om een vulling meer houvast te geven. De tandarts plaatst dan kleine staafjes (stiftjes) waarmee de vulling beter blijft zitten. Op de factuur staat dan de code voor een vulling én code V70 voor het plaatsen van de stiftjes. Ook mag de tandarts de kostprijs van de stiftjes aan u doorberekenen.

Techniekkosten
Voor sommige behandelingen moet de tandarts een tandtechnicus inschakelen. Bijvoorbeeld voor het maken van een kroon, brug of prothese. De tandarts maakt zelf een afdruk van uw gebit en stuurt die naar het tandtechnisch laboratorium.

Als het werk klaar is, stuurt het tandtechnisch laboratorium een rekening naar de tandarts (techniekrekening).  De tandarts berekent dit bedrag weer door aan u. Op de rekening ziet u dat terug als ‘techniekkosten’.

De tandarts moet deze kosten 1-op-1 aan u doorberekenen. Wilt u controleren of het bedrag van de techniekkosten klopt? Vraag de tandarts om een kopie van de rekening van het tandtechnisch laboratorium. De tandarts is verplicht u die te laten zien. U kunt ook altijd om een toelichting vragen.

Techniekkosten in eigen beheer
Er zijn ook tandartsen die bij hun praktijk een eigen tandtechnisch laboratorium hebben. Hier doen ze dan een deel van het werk dat een tandtechnisch laboratorium doet zelf. In zo’n geval kunt u twee nota’s krijgen: één voor techniekkosten in eigen beheer en één van het tandtechnisch laboratorium.

Sommige tariefcodes hebben een sterretje (*), zoals bijvoorbeeld een kroon. In dat geval kan de tandarts de techniekkosten van de kroon doorberekenen bij het tarief. De prijzen die de tandtechnieker kan berekenen zijn vrij en deze post op de nota zal dus kunnen variëren. Vaak is de keus van de materialen van invloed op deze prijs.

Tip:
U kunt makkelijk (vooraf) zien of de tandarts bij een behandeling materiaal- of techniekkosten mag rekenen. Bij deze codes staat een sterretje (*). Wanneer achter een code géén sterretje (*) staat, dan zijn alle gebruikte materialen en handelingen inbegrepen in het (maximum) tarief.

Verschillen in techniekkosten
Techniekkosten kunnen nogal variëren. Dat komt door verschillen in de gebruikte materialen en technieken.

Voorbeeld:
De techniekkosten van een kroon van een goedkopere metaallegering hoeven soms maar € 100,= te zijn.
De techniekkosten van een porseleinen kroon met gouden basis die zeer natuurgetrouw wordt aangepast aan de kleur van uw tanden kunnen oplopen tot wel € 800,= .

Er zijn vaak veel keuzemogelijkheden. Bespreek daarom vooraf met u tandarts wat voor u de beste optie is en waarom.

Op Tandarts.nl staat een handig overzicht van een aantal veelvoorkomende behandelingen met de bijbehorende tariefcodes en materiaal- en tandtechniekkosten. Op Vergelijkmondzorg is een soortgelijke lijst te vinden met ook meer informatie over wat deze behandelingen inhouden.

Elementnummers
Bij sommige verrichtingen die de tandarts uitvoert, moet ook het nummer van de tand of kies worden geplaatst. Hierdoor wordt het duidelijker waar de behandeling is uitgevoerd en is de rekening ook beter te controleren. Meer informatie over welk nummer bij welke tand of kies hoort vindt u hier (bron: Wikipedia). Een lijst met tariefcodes waarbij het voor de tandarts verplicht is om een elementnummer in te voeren vindt u hier.

Bepaalde verrichtingen mogen niet in dezelfde zitting
In de tariefsbeschikking van de NZa is opgenomen en met de tandartsen zijn afspraken gemaakt welke tariefcodes niet op dezelfde dag bij dezelfde behandelaar of bijdezelfde tand of kies gecombineerd mogen worden. Een voorbeeld hiervan is het trekken van een tand of kies (H11) en een verdoving (A10). Omdat in het tarief van een extractie al een verdoving is opgenomen kan deze niet nog apart gedeclareerd worden. We zullen binnenkort met een lijst komen waar u deze combinaties kunt vinden.

Begroting
Een tandarts zal bij behandelingen die meer dan 250 euro kosten u een begroting moeten geven. Het kan natuurlijk zo zijn dat de uiteindelijke kosten afwijken van het begrootte bedrag. Niet alles is te voorspellen en zaken kunnen tegen zitten of ook meevallen. Indien de afwijking binnen de 10% valt is het niet snel nodig om een nieuwe begroting te ontvangen. Overstijgt de afwijking dit percentage dan zal de tandarts met u daarover een gesprek moeten aangaan en u een nieuwe begroting geven. Helaas is dit niet altijd mogelijk, soms kan tijdens de behandeling blijken dat een tand of kies bijvoorbeeld verloren is en er een heel ander en vaak duurder behandelplan noodzakelijk is. U kunt uw tandarts ook vragen om naast de begroting ook een indicatie te geven voor als alles maximaal tegenzit.

Tips om op te letten
Er zijn een aantal veel voorkomende tariefcodes die onder bepaalde omstandigheden slechts eenmaal in rekening gebracht kunnen worden, hieronder enkele tips om op te letten:

Rubberdam, code V50
Het isoleren van tanden en kiezen met een rubberlapje helpt om bijvoorbeeld droog te vullen en daardoor de kwaliteit te verhogen. Het tarief is bedoeld voor het aanleggen per keer ongeacht het aantal tanden en kiezen dat dan behandeld wordt. Indien het lapje één keer wordt aangelegd en er worden twee kiezen behandeld dan zou de code V50 slechts eenmaal op de rekening mogen staan.

Verdoving, code A10
De verdoving wordt over het algemeen gerekend per 'zenuwuiteinde' en het bijverdoven is inclusief het tarief. Dat betekent dat als de zenuw die een groot deel van de kiezen in de onderkaak van gevoel voorziet wordt geblokkeerd door een injectie, dit wordt geteld als één verdoving. Het is niet zo dat bijvoorbeeld zes gebitselementen worden verdoofd er ook zes maal A10 op de rekening zou mogen staan. Ook het voorverdoven met watje met oppervlakte anesthesie (A15) zodat de prik van de verdoving minder gevoeld wordt, kan niet apart in rekening gebracht worden voor het verdoven van dezelfde tand of kies.

Zorg op maat
Het tariefsysteem voor de mondzorg in Nederland is gebaseerd op maximale prijzen voor omschreven prestaties ofwel verrichtingen en handelingen. De NZa stelt dus deze maximumprijzen van de prestaties vast.  De maximumprijzen zijn afgeleid van de gemiddelde tijdbesteding en kosten van de prestatie. 

Het is nu voor de consument niet mogelijk om samen met de tandarts te kiezen voor een individuele behandeling die niet is opgenomen of wordt bedoeld in de tarievenlijst. Het staat de tandarts nu niet vrij een behandeling aan de consument voor te stellen die het best past bij de consument maar niet is opgenomen in de lijst.

De ANT is in gesprek met de NZa en de consumentenorganisaties hoe op een transparante wijze met voldoende waarborgen voor de consument bij een deel van de behandelingen afgeweken kan worden van het maximumtarief.