Privacy & Disclaimer

PRIVACY STATEMENT

ANT respecteert de privacy van bezoekers op haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door deze bezoekers aan ANT  wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. 

ANT  verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de diensten noodzakelijk is of dit vanwege wettelijke bepalingen van ANT  wordt verlangd. Gegevens worden nimmer verkocht aan derden. 

Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt, die rechtmatig verkregen zijn.

ANT  slaat gegevens van bezoekers op in een klantenbestand. Bezoekers kunnen persoonlijke gegevens op elk moment inzien of wijzigen.

ANT  maakt gebruik van moderne technieken om hackers e.d. buiten de deur te houden. Daarnaast zorgt ANT  voor een regelmatige update van de beveiligingssoftware. ANT draagt er zorg voor dat persoonsgegevens, die verkregen zijn door middel van het registratiesysteem, beveiligd zijn tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien derden toch beslag weten te leggen op persoonsgegevens van bezoekers, is ANT daarvoor nimmer aansprakelijk.

De website van ANT bevat verwijzingen naar andere websites. De bezoeker dient zich te realiseren dat indien hij of zij op een van deze verwijzingen klikt, de website van ANT  wordt verlaten. ANT raadt de bezoeker aan ook de privacyverklaringen van deze websites zorgvuldig te lezen voordat persoonlijke informatie aan deze websites wordt verstrekt. ANT is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. ANT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

DISCLAIMER

Informatie
ANT besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites.  Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of voor overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Aansprakelijkheid
Hoewel ANT  zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen fouten of omissies zich voordoen.  ANT  wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze, ongeacht of ANT  zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Zo aanvaardt ANT  derhalve onder andere geen aansprakelijkheid voor: het ononderbroken functioneren van deze website; sites die niet door ANT  worden onderhouden, ook al wordt daar door ANT  naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze site; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar ANT  gestuurde e-mail of andere elektronische berichten; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan ANT  gezonden e-mails.

Hyperlinks
Verwijzingen naar sites die niet door ANT  worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel ANT  uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sites van derden die links bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door ons worden gecontroleerd.

E-mail
ANT garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en verwerkt.

Intellectueel eigendom
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij ANT  en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door ANT . De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Softwarekwaliteit
ANT  garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina's toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten.