Overzicht inkoopbeleid van diverse zorgverzekeraars 2019

Op 1 april 2018 hebben de zorgverzekeraars de hoofdlijnen van hun inkoopbeleid voor 2019 bekendgemaakt. Zo ook voor de mondzorg.

Wij hebben het inkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars samengevat in een handzaam overzicht. Dit overzicht geeft een goed beeld van de highlights van het zorginkoopbeleid, evenals een beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van het beleid voor 2018. Tevens treft u aan een weergave van de verschillende typen contracten die elke zorgverzekeraar aanbiedt en schetsen wij de planning van het contracteringsproces. Daarmee krijgt u als ANT-lid een goede indruk van de algemene denkrichting en handelwijze van de verschillende zorgverzekeraars. Tot slot zijn, voor zover al in het inkoopbeleid gepubliceerd, per verzekeraar de criteria om in aanmerking te komen voor een overeenkomst opgenomen.

Het inkoopbeleid van de verzekeraars zal met diverse stakeholders worden besproken en voor de zomer worden vertaald in concept-contracten  en rond september/oktober in de definitieve contracten. De ANT zal, kort na het aanbieden van deze overeenkomsten door de zorgverzekeraars, voor de ANT-leden een analyse van de verschillende overeenkomsten beschikbaar stellen.

Het overzicht met de highlights van het zorginkoopbeleid mondzorg 2019 vindt u hieronder.

Zilveren Kruis

Highlights
-Aanbod: overeenkomsten voor tandartsen en tandprothetici m.b.t. conventionele prothesen en klikprothesen, en voor tandarts-implantologen een addendum op de protheseovereenkomst waarmee machtigingsvrij twee implantaten in de onderkaak kunnen worden geplaatst.
-Aanbod: overeenkomsten voor Centra voor bijzondere tandheelkunde en Instellingen voor jeugdtandverzorging.
-Tarieven: 100% NZa-max. Voor het addendum implantologie geldt bovendien het 10% max-max-tarief.
-Overeenkomsten lopen van 2017 tot en met 31 december 2019. Aangaan overeenkomst kan op ieder moment via zorginkoop.mondzorg@zilverenkruis.nl.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst:

Tandprotheticus Tandarts Addendum implantologie
Afgestudeerd aan de HU / opleiding via de voormalige SNTI Geldige BIG-registratie 6 maanden voorafgaand aan aanvraag addendum bij ZK minimaal 10 machtigingsaanvragen ingediend voor de J80
Biedt minimaal 2 jaar garantie op prothesen Biedt minimaal 2 jaar garantie op prothesen

Erkend door de NVOI of voldoet aantoonbaar aan voorwaarden voor een NVOI-accreditatie

Werkt op basis van ‘no cure no pay’ Werkt op basis van ‘no cure no pay’ Volgt de NVOI-gedragsregels
ACTA-cursus “van kunstgebit tot klikprothese” gevolgd, of ná 2001 afgestudeerd aan de HU   Maakt bij het plaatsen van de implantaten gebruik van een boormal en spant zich ervoor in dat de verzekerde regelmatig voor controle langskomt
Geschoold in het vervaardigen van mesostructuren   Biedt 2 jaar garantie op behandelen die vallen onder het addendum


Planning contractering
-2018: Gedurende het gehele jaar de mogelijkheid overeenkomsten aan te vragen.
-1 oktober 2018: Publicatie maximum techniek – en materiaaltarieven 2019 op www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/mondzorg.

Let op: Het inkoopbeleid geeft aan dat Zilveren Kruis in 2018 e.v. controles uit zal voeren op onder meer de feitelijke en terechte levering van zorg. Daarbij richt Zilveren Kruis zich op formele en materiële controles, en op controles op naleving van de overeenkomst.

Menzis

Highlights
-
Aanbod: 3 afzonderlijk te contracteren Modules:  “Prothetiek”;  “Implantologie 2 implantaten onderkaak” en “Implantologie bovenkaak  en meer dan 2 implantaten onderkaak.
-Inhoud: overname debiteurenrisico (eigen bijdragen), machtigingsvrij werken, kwaliteitsbepalingen, mogelijk meerjarenovereenkomsten.
-Minimumeisen tandarts: registratie in BIG-register. Voor de modules implantologie dient de tandarts NVOI-erkend te zijn!
-Mondzorgaanbieders die in 2018 hebben gecontracteerd, krijgen voor 2019 automatisch een nieuwe overeenkomst aangeboden. Nieuwe mondzorgaanbieders of mondzorgaanbieders die nog niet hebben gecontracteerd met Menzis, kunnen een aanbod aanvragen via de website.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2018
-
Implantologen moeten als zodanig door de NVOI erkend zijn. De eis dat aantoonbaar 100 of 150 implantologiebehandelingen moeten zijn uitgevoerd, is komen te vervallen.
-Aankondiging van uit te voeren controles in 2019 op de naleving van de contractuele verplichtingen en de wijze van declareren.
-Alle mondzorgaanbieders dienen vanaf 2019 te contracteren via VECOZO, waarvoor een VECOZO-certificaat benodigd is.
-Behandelingen onder algehele narcose worden vanaf 2019 door Menzis ingekocht bij ziekenhuizen en CBT’s.

Planning contractering
-September 2018: Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2019 (indien er nog wijzigingen zijn t.o.v. inkoopbeleid april).
-17 – 21 september: Verzending voorstel aan mondzorgaanbieders.
-1 november 2018: Overeenkomst getekend retour aan Menzis.
-12 november 2018: Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder.

Let op: Het inkoopbeleid geeft expliciet aan dat Menzis in 2019 materiële en formele controles zal uitvoeren op de naleving van een aantal ‘uitvoeringseisen’, die zullen worden opgenomen in de overeenkomsten. Hierbij kan worden gedacht aan wijze van declareren, uitvoeren van COV-check, handelen conform de professionele standaard en vigerende wet- en regelgeving en eventuele garantie – en kwaliteitsafspraken. Wees daar waakzaam op.


VGZ

Highlights
-
Geen algemene zorgovereenkomsten mondzorg aangeboden. Tandartsen, mondzorgcentra en mondhygiënisten gehonoreerd conform NZa-tarieven.
-Aanbod: overeenkomsten voor tandarts(-implantologen) voor implantologische zorg waarbij deels machtigingsvrij kan worden gewerkt. Eisen: zie onderstaand. Verder overeenkomsten met tandartsen voor prothetische zorg op implantaten. Voorwaarde is dat schriftelijke samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met kaakchirurgen in de regio. Tandprothetici krijgen een overeenkomst voor conventionele prothetiek aangeboden, mits zij zijn aangesloten bij de ONT. VGZ biedt verder overeenkomsten aan Centra voor Bijzondere Tandheelkunde en Jeugdtandverzorgingsinstellingen aan.
-VGZ blijft werken met een restitutiekorting: een lagere vergoeding voor naturapatiënten bij ongecontracteerde aanbieders. Hoeveel is nog niet duidelijk.
-VGZ onderzoekt hoe lagere tarieven voor implantaten kunnen worden afgesproken. Daartoe is de NVOI benaderd. Lees het standpunt van de ANT.
-VGZ wil in 2019 een software-oplossing ter beschikking stellen, voor een gecoördineerd behandeltraject. Mogelijk vergelijkbaar met DRS van CZ.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst voor implantologische zorg:

Erkenning door de NVOI Actuele BIG-registratie
Niet erkend door de NVOI? Dan:

-Volgt bij – en nascholing op het gebied van implantologie en prothetiek

-Minimaal 50 van deze statussen hebben (ook) betrekking op de bovenkaak en bij minimaal 25 van deze statussen zijn aanvullende chirurgische technieken uitgevoerd, zoals botaugmentatie en/of weke-delenconstructie

-Beschikt over voldoende kennis en vaardigheden voor peri-implantatis

-Minimaal 100 statussen overleggen waaruit blijkt dat de afgelopen 5 jaren zelfstandig implantologische behandelingen zijn verricht.

- Positieve historie van machtigingsaanvragen en declaratiegedrag

- Akkoordverklaring dat de aanspraakcriteria in de overeenkomst, bij de beoordeling of de behandeling wordt vergoed vanuit de Zvw, worden gevolgd.

- Aantoonbare samenwerking met tandprotheticus of tandtechnisch lab

- Werken met originele componenten

- Positieve beoordeling van succespercentages van behandelingen (overmaken prothesen, wisseling steg / drukknoppen). Verder positieve beoordeling klachthistorie en positieve beoordeling op het percentage aanvragen boven contractuele tarieven en vervanging binnen termijn.


Planning contractering
-1 augustus 2018: Publicatie conceptovereenkomsten
-1 september 2018: Verzending overeenkomsten door VGZ aan mondzorgaanbieders
-31 oktober 2018: Overeenkomst getekend retour aan VGZ.  


CZ

Highlights
-
Geen algemene zorgovereenkomsten mondzorg aangeboden. Tandartsen, mondzorgcentra en orthodontisten gehonoreerd conform NZa-tarieven.
-Aanbod: Zorgovereenkomst  tandprothetiek, zorgovereenkomst centrum bijzondere tandheelkunde, zorgovereenkomst jeugdtandverzorging.
-Instellingen voor jeugdtandverzorging zonder overeenkomst in 2018 kunnen hun interesse kenbaar maken voor een zorgovereenkomst 2019.
-Praktijken die tandartsangst behandelen, krijgen een zorgovereenkomst voor 3 jaar aangeboden.
-Centra voor bijzondere tandheelkunde krijgen een driejarige zorgovereenkomst aanboden tot en met 2021.
-In 2018: ongecontracteerde tandartsen (implantologen) krijgen een overeenkomst tot en met 2020 aangeboden voor zorg rondom implantaten. CZ heeft in Bijlage 1 van haar inkoopbeleid bekwaamheidseisen beschreven voor de rol als eindverantwoordelijk zorgaanbieder binnen haar beleid.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2018
-Invoering van een restitutiekorting bij conventionele tandprothetiek: lagere vergoeding voor naturapatiënten bij ongecontracteerde aanbieders. Hoeveel is nog niet duidelijk.
-Invoering van een restitutiekorting bij algehele anesthesie: lagere vergoeding voor naturapatiënten bij ongecontracteerde zorgaanbieders. Hoeveel is nog niet duidelijk.
-Ook tandartspraktijken krijgen een overeenkomst tandprothetiek aangeboden tegen hetzelfde maximumtarief als tandprothetici.
-CZ onderneemt initiatieven om kaakchirurgie meer te laten uitvoeren in de eerste lijn, dus via reguliere praktijken, mondzorgcentra of ZBC’s.

Planning contractering
-Vanaf augustus 2018: Verzending overeenkomsten aan mondzorgaanbieders.
-Tot november 2018: CZ stuurt twee herinneringsbrieven aan mondzorgaanbieders die nog niet getekend hebben.
-1 november 2018: Overeenkomst getekend retour aan CZ.
-12 november 2018: Publicatie gecontracteerd zorgaanbod.

Let op: CZ hanteert vanaf 2019 restitutiekortingen voor conventionele prothetiek, implantaatgedragen prothetiek en algehele anesthesie. Dat betekent dat uw patiënt, indien u met CZ geen overeenkomst heeft gesloten voor deze behandelingen, een lagere vergoeding krijgt. Houd daar rekening mee.